Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

 • Ogłoszenia dla organizacji pozarządowych

Treść strony

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

 

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r.  Nr 234 poz. 1536 ) oraz uchwały   Nr III/7/10 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 22  grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi na rok 2011.

ogłasza otwarty konkurs ofert: na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2011 r. w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży – organizacja obozów sportowych.

Przewidywana kwota na wsparcie realizacji zadania 20.000 zł.

Koszt realizacji zadania w 2010 r. wyniósł 20.000 zł.

Konkurs ofert prowadzony jest według następujących zasad

 

1.     W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:

 • zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców Rawy Mazowieckiej,
 • prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
 • dysponują odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do realizacji zadania,
 • posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu,
 • przedstawiają poprawnie sporządzoną ofertę, zgodną z zadaniem konkursu na stosownym formularzu, wraz z wymaganymi załącznikami.

2.     Zadanie będące przedmiotem konkursu (organizacja obozów sportowych) będzie realizowane w terminie od 1 lipca 2011 r. do 31 sierpnia 2011 r.

3.     Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka w terminie do dnia 29 czerwca 2011 r. (środa) do godz. 1600. Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone, uzupełnione albo wpłyną pocztą po tym terminie.

4.     Oferty zostaną rozpatrzone przez Komisję konkursową powołaną zarządzeniem Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka niezwłocznie po upływie terminu zgłaszania ofert.

5.     Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta niezwłocznie po akceptacji przez Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka .

6.     Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru:

 • możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę (kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie realizatorów, dotychczasowe osiągnięcia),
 • efektywność (relacja kosztów i rezultatów, ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, planowana ilość grup, uczestników),
 • zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet miasta (w tym wielkość środków własnych),
 • rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia środków finansowych (biorąc pod uwagę realizację zadań w poprzednim okresie),
 • posiadanie bazy do realizacji zadania.
 • środki finansowe zostaną przydzielone wg ilości zgłoszonych uczestników, oraz czasu trwania obozu sportowego
 • zgłoszenie zawyżonej ilości uczestników powoduje zwrot nienależnie pobranej dotacji, oraz może skutkować nie przyznaniem  dotacji w latach następnych.

Szczegółowe informacje o konkursie ofert jak również formularz ofert są dostępne w Urzędzie Miasta w Wydziale Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu, Pl. Piłsudskiego 6 oraz na stronie internetowej www.bip.rawamazowiecka.pl

 • autor informacji: Zbigniew Urbański
  data wytworzenia: 2011.06.08
 • opublikował: Rataj Arkadiusz - WOKZiS
  data publikacji: 2011-06-08 12:38
 • zmodyfikował: Rataj Arkadiusz - WOKZiS
  ostatnia modyfikacja: 2011-06-08 13:04

Dokumenty do pobrania

 • opublikował: Rataj Arkadiusz - WOKZiS
  data publikacji: 2011-04-15 14:13

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 243982
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-10-27 15:38

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5549832
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-10-28 08:18

Stopka strony