Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Ogłoszenie o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.) ogłaszam dane dotyczące aktualizacji podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów:

Wyniki postępowania konkursowego: szczepienia przeciw grypie

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka przekazuje do publicznej wiadomości wyniki postępowania konkursowego na wybór realizatorów programu profilaktyki zdrowotnej pn. "Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Rawy Mazowieckiej w roku 2019".

Zawiadomienie o przedłużeniu składania ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka informuje o przedłużeniu terminu składania ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn.: „Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Rawy Mazowieckiej  w roku 2019” do dnia 12 września 2019 r. do godz.12.00.

 • autor informacji: Teresa Sekuter
  data wytworzenia: 2019-09-11
 • opublikował: Rataj Arkadiusz - WOKZiS
  data publikacji: 2019-09-11 16:58
 • opublikował: Rataj Arkadiusz - WOKZiS
  data publikacji: 2019-09-11 16:58

Szczepienia przeciwko grypie

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn.: ”Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Rawy Mazowieckiej w roku 2019”.

Program działania Muzeum Ziemi Rawskiej

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka podaje do publicznej wiadomości  program działania Muzeum Ziemi Rawskiej ul. Łowicka 26, 96 – 200 Rawa Mazowiecka.

 • opublikował: Rataj Arkadiusz - WOKZiS
  data publikacji: 2019-07-04 08:29
 • opublikował: Rataj Arkadiusz - WOKZiS
  data publikacji: 2019-07-04 08:29

Informacja o wyborze oferty

Informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na świadczenie usług Specjalisty ds. Rozliczenia Projektu pt. „Szkoła twórczych umysłów” – rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy w Szkole Podstawowej Nr 2 w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.1 Wysoka Jakość Edukacji, Poddziałanie XI.1.2 Kształcenie Ogólne w ramach konkursu nr RPLD.11.01.02-IZ.00-10-001/18, wybrana została oferta firmy:

Ogłoszenie o podstawowej kwocie doacji

Rawa Mazowiecka 2019-03-27

 

 

 

OGŁOSZENIE O PODSTAWOWEJ KWOCIE DOTACJI

 

Na podstawie art. 46 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) ogłaszam dane dotyczące wysokości podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów:

 1. podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli obliczona na dzień 01.01.2019 r. wynosi 1129,15 zł miesięcznie na jedno dziecko

Terminy rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas I

W związku ze zbliżającą się rekrutacją do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020 Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka podpisał zarządzenia w sprawie harmonogramów czynności w postępowaniach rekrutacyjnych do przedszkoli i szkół podstawowych (terminy znajdują się w załączonych zarządzeniach Burmistrza Miasta).

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji

Rawa Mazowiecka 2018-10-31

 

 

 

OGŁOSZENIE O AKTUALIZACJI PODSTAWOWEJ KWOTY DOTACJI

 

Na podstawie art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) ogłaszam dane dotyczące aktualizacji podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów:

 • podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli na rok 2018 wynosi 1021,91 zł miesięcznie na jedno dziecko;
 • zaktualizowana statystyczna liczba dzieci w przedszkolach prowadzonych Miasto Rawa Mazowiecka pomniejszona o zaktualizowaną statystyczną liczbę dzieci niepełnosprawnych w tych przedszkolach, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wynosi 499,66*;
 • zaktualizowana statystyczna liczba dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Rawa Mazowiecka wynosi 10,67.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Zaktualizowana statystyczna liczba stanowi sumę 2/3 liczby dzieci, ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30.09.2017 r., oraz 1/3 liczby dzieci, ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30.09.2018 r.

drukuj (Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji)

 • opublikował: Rataj Arkadiusz - WOKZiS
  data publikacji: 2018-10-31 15:41
 • zmodyfikował: Rataj Arkadiusz - WOKZiS
  ostatnia modyfikacja: 2018-11-09 14:37
 • opublikował: Rataj Arkadiusz - WOKZiS
  data publikacji: 2018-10-31 16:35

Wyniki konkursu szczepień przeciw grypie

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka przekazuje do wiadomości publicznej wyniki postępowania konkursowego na wybór  realizatora programu polityki zdrowotnej pn.: „Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców  Rawy Mazowieckiej w roku 2018”

 • autor informacji: Teresa Sekuter
  data wytworzenia: 2018-09-06
 • opublikował: Rataj Arkadiusz - WOKZiS
  data publikacji: 2018-09-07 08:04
 • zmodyfikował: Rataj Arkadiusz - WOKZiS
  ostatnia modyfikacja: 2018-09-07 08:05
 • opublikował: Rataj Arkadiusz - WOKZiS
  data publikacji: 2018-09-07 08:07

Konkurs ofert na szczepienia przeciwko grypie

Ogłoszenie o konkursie ofert

 

           Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn.: ”Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Rawy Mazowieckiej w roku 2018”.

Podstawowa kwota dotacji dla niepublicznych przedszkoli

Na podstawie art. 46 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) ogłaszam dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów:

Unieważnienie konkursu ofert na szczepienia przeciwko HPV

Na podstawie pkt.10 ogłoszenia Burmistrza Miasta o otwartym konkursie ofert, w związku z art. 48 b ust.1 i art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych( Dz.U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.) BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA UNIEWAŻNIA OTWARTY KONKURS OFERT NA WYBÓR REALIZATORA PROGRAMU

Konkurs ofert na szczepienia przeciwko HPV

Na podstawie art. 48 b ust.1 w związku z art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych( Dz.U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.)

BURMISTRZ  MIASTA RAWA MAZOWIECKA

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

NA WYBÓR REALIZATORA PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ – PROFILAKTYKA CHORÓB WYWOŁANYCH ZAKAŻENIAMI WIRUSAMI BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) NA ROK 2018

OGŁOSZENIE O AKTUALIZACJI PODSTAWOWEJ KWOTY DOTACJI

Na podstawie art. 89d ust. 1 w związku z art. 78c ust. 2, ust. 3 pkt 2, ust. 5 pkt 1 lit. „a” oraz ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943) Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza:
1) W wyniku aktualizacji podstawowa kwota dotacji dla niepublicznych przedszkoli obowiązująca od dnia 1 listopada 2017 r. wynosi na jedno dziecko w przedszkolu: 926,52 zł miesięcznie;
2) Zaktualizowana statystyczna liczba uczniów w przedszkolu wynosi: 507 os.

Dokumenty do pobrania

 • opublikował: Rataj Arkadiusz - WOKZiS
  data publikacji: 2017-10-06 15:01

Wyniki konkursu szczepień przeciwko grypie

Wyniki konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. : „Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Rawy Mazowieckiej w roku 2017”

W toku postępowania konkursowego zostały wybrane następujące oferty:

OGŁOSZENIE O AKTUALIZACJI PODSTAWOWEJ KWOTY DOTACJI

OGŁOSZENIE O AKTUALIZACJI PODSTAWOWEJ KWOTY DOTACJI

Na podstawie art. 89d ust. 1 w związku z art. 89c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza:

 1. W wyniku aktualizacji podstawowa kwota dotacji dla niepublicznych przedszkoli obowiązująca od dnia 1 kwietnia 2017 r. wynosi na jedno dziecko w przedszkolu: 926,76 zł miesięcznie;

Wyniki konkursu ofert - grypa

Wyniki konkursu ofert na wybór  realizatora Programu szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców miasta Rawa Mazowiecka z grupy podwyższonego ryzyka(tj. osób powyżej 60 roku życia, urodzonych do dnia 31 grudnia 1956 r.)

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000,00 euro (bez stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych), na dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Miasto Rawa Mazowiecka do placówek oświatowych i z powrotem w roku szkolnym 2016/2017 informuję, że w odpowiedzi na ww. zapytanie ofertowe wpłynęły dwie oferty firm:

Zapytanie ofertowe ws. dowóz niepełnosprawnych uczniów

Zapytanie ofertowe

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka zaprasza do złożenia oferty cenowej na: dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Miasto Rawa Mazowiecka do placówek oświatowych i z powrotem w roku szkolnym 2016/2017

Konkurs szczepień przeciwko grypie

Ogłoszenie o konkursie ofert

 

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora Programu szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców miasta Rawa Mazowiecka z grupy podwyższonego ryzyka (tj. osób powyżej 60 roku życia, urodzonych do dnia 31 grudnia 1956 r.),

w okresie od daty podpisania umowy do dnia 1 grudnia 2016 r.

Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym pod nazwą „ Obrona pielęgniarek ze Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 24.07.2015 Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. Z 2015 r., poz. 1485 zawiadamiam, że w dniu 23 czerwca 2016 r., w godzinach 12.30 – 14.00 odbędzie się zgromadzenie publiczne pod nazwą: „ Obrona pielęgniarek ze Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”. Miejsce zgromadzenia: Rawa Mazowiecka Pl. Wolności 1 - teren przed siedzibą Starostwa Powiatowego.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO - zawiadomienie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę (modernizacja drogi krajowej Nr 8)

 • opublikował: Jacek Lisicki UM Wydział Gospodarki Terenami
  data publikacji: 2010-10-28 12:51
 • zmodyfikował: Jacek Lisicki UM Wydział Gospodarki Terenami
  ostatnia modyfikacja: 2010-10-28 12:56

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 20741
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-10-31 15:14

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5133263
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-03-31 10:55

Stopka strony