Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Zmiana Nr 25

 

 

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej.

 

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2 do 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) w nawiązaniu do uchwały Nr LIII/386/10 z dnia 27 października 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, dotyczącej wyłącznie ustalenia warunków realizacji sieci infrastruktury technicznej (podziemnej) na terenie miasta, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 11 kwietnia 2011r. do 11 maja 2011r. w Wydziale Gospodarki Terenami Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka Plac Piłsudskiego Nr 4 w godz. urzędowania.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2011r. w siedzibie Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka o godz.12oo.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 maja 2011r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka. Nieuwzględnione uwagi zostaną przedłożone Radzie Miasta Rawa Mazowiecka do rozstrzygnięcia.

 

Rawa Mazowiecka, dnia 31 marca 2011r.

 

 

opublikował: Jacek Lisicki UM Wydział Gospodarki Terenami
data publikacji: 2011.03.31 08:34

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2175
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-06-29 14:17

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5469221
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-22 13:49

Stopka strony