Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA

ogłasza

ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości,

położonej w obrębie 7 miasta Rawa Mazowiecka przy ul. Tomaszowskiej

 

 1. Nieruchomość położona w obrębie 7 miasta Rawa Mazowiecka przy ul. Tomaszowskiej, oznaczona nr ewid. 481/8 o pow. 0,1176 ha, ujawniona jest w księdze wieczystej LD1R/00041897/1.
 2. Działka nr ewid. 481/8 posiada kształt szczególnie wydłużonego, wąskiego pasa, usytuowanego prawie prostopadle w stosunku do ul. Tomaszowskiej. W sąsiedztwie znajduje się obiekt hotelowo – gastronomiczny, stacja paliw oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Dostępność urządzeń infrastruktury technicznej istnieje w zakresie energii elektrycznej, wodociągu, kanalizacji sanitarnej oraz sieci telekomunikacyjnej. W gruncie działki, przez całą długość przeprowadzone są podziemne: linia elektroenergetyczna niskiego napięcia oraz sieć kanalizacji sanitarnej. W związku z tym konieczne będzie ustanowienie służebności przesyłu. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka nieruchomość przeznaczona jest pod tereny obsługi miejsc podróżnych.
 3. Przetarg odbędzie się w dniu 6 sierpnia 2013 roku o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, Pl. Piłsudskiego 5, w sali konferencyjnej, I piętro.
 4. Cena wywoławcza –104 550 zł brutto.
 5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w PLN w wysokości 20 000,00 zł przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej nr 87 9291 0001 0054 2395 2000 0040 ze wskazaniem numeru działki, której dotyczy, np. „wadium – działka nr 481/8” najpóźniej do dnia 31 lipca 2013 roku włącznie. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień zaksięgowania kwoty na wskazanym rachunku. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie w poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po uprzednim złożeniu wniosku o jego zwrot – najpóźniej w ciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.
 6. Przed otwarciem przetargu należy okazać komisji przetargowej:
 • oryginał dowodu wpłaty wadium
 • w przypadku osób fizycznych - dowód osobisty
 • w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru (ważny 3 miesiące), pełnomocnictwo oraz dowód tożsamości osoby reprezentującej dany podmiot.

    7. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona prawami osób    trzecich, jak również nie jest przedmiotem zobowiązań wobec osób trzecich.

   8. Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

 

Dodatkowych informacji o nieruchomościach będących przedmiotem przetargu udziela Wydział Gospodarki Terenami Urzędu Miasta, Pl. Piłsudskiego 4, pokój nr 8 lub pod nr tel. (46) 814-40-80. Treść niniejszego ogłoszenia zamieszczona została również na stronie internetowej Urzędu – www.bip.rawamazowiecka.pl w dziale Gospodarka nieruchomościami.

 

Rawa Mazowiecka, dnia 1 lipca 2013 r.

 • opublikował: Magdalena Bernacik Wydział Gospodarki Terenami
  data publikacji: 2013-07-01 09:19
 • zmodyfikował: Magdalena Bernacik Wydział Gospodarki Terenami
  ostatnia modyfikacja: 2013-07-01 09:21

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 64374
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2013-10-22 15:55

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5273723
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-05-29 14:38

Stopka strony