Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

 

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2 do 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353) w nawiązaniu do uchwały Nr XVI/110/16 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, zmienionej uchwałą Nr XVII/119/16 z dnia 25 maja 2016 r., informuję o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, w zakresie wprowadzenia zakazu realizacji obiektów usługowych o funkcji gastronomii i handlu w terenie o symbolu 4.395.U,obejmującym nieruchomość oznaczoną działką ewidencyjną 1344/11, położoną w obrębie 4 miasta Rawa Mazowiecka przy ul. Solidarności, w dniach od 7 października 2016 r. do 8 listopada 2016 r. w Wydziale Gospodarki Terenami Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka (Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 4), w godzinach urzędowania.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 27 października 2016 r. w siedzibie Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 5, w sali konferencyjnej o godz.12oo.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 listopada 2016 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka. Nieuwzględnione uwagi zostaną przedłożone Radzie Miasta Rawa Mazowiecka do rozstrzygnięcia.

 

Rawa Mazowiecka, dnia 29 września 2016 r.

  • opublikował: Katarzyna Supeł WGT
    data publikacji: 2016-09-29 08:30
  • zmodyfikował: Katarzyna Supeł WGT
    ostatnia modyfikacja: 2016-09-29 08:32

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3007
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-09-29 08:32

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5029766
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-21 14:32

Stopka strony