Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

 • Aktualności

Treść strony

Aktualności

Stronicowanie

 • Przetarg nieograniczony na obsługę akcji zimowej

  2005.09.28
  ogłoszono przetarg na obsługę akcji zimowej w sezonie 2005/2006
 • Konkurs ofert na organizację obozów sportowych

  2005.07.21
  Wyniki konkursu ofert na organizację obozów sportowych
 • Przetarg nieograniczony na remont nawierzchni dróg

  2005.06.17

                                Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

  Pl. Piłsudskiego 5 tel. (046) 814 47 11, fax (046) 814 43 23

  o g ł a s z a

  Przetarg nieograniczony na remont nawierzchni dróg:

        1)  ulicy Pl. Piłsudskiego na powierzchni                     609,0m2,

        2)  ulicy Sobieskiego na powierzchni                         2.100,0m2,

        3)  ulicy Tomaszowska, na powierzchni                        337,0m2,

                      T. Kościuszki, na powierzchni                            22,0m2,

                      Kardynała St.Wyszyńskiego  na powierzchni 184,0m2,

                                                                                    Razem: 543,0m2      

        4) ulicy Zwolińskiego na powierzchni                              37,50m2.

        CPV – 45233252- 0  Roboty w zakresie nawierzchni ulic

   

         Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Wydziale Gospodarki  Komunalnej pokój nr 15 Pl. Piłsudskiego 4, lub za zaliczeniem pocztowym/

           Nie przewiduje się składania ofert częściowych, ani wariantowych.

    Termin realizacji zamówienia: do 31.08.2005 r.

    W postępowaniu mogą wziąć udział  Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w

     art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych (Dz.U.

     z 2004 r. Nr 19, poz. 177)

     Spełnienie tych warunków zostanie ocenione przez sprawdzenie dokumentów, o których

     mowa w pkt 9 siwz.

     Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną: „Oferta na remont nawierzchni dróg” należy

     złożyć  w siedzibie Zamawiającego do dnia 1 lipca 2005 r. do godz. 900 

     w Sekretariacie Urzędu Miasta (pl.Piłsudskiego 5, I p. pokój nr 2)

     Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego (pl. Piłsudskiego 5, pokój nr 10)

     w dniu  1 lipca 2005 r. o godz. 905

     Przy otwarciu ofert dopuszcza się obecność oferentów.

     Wadium: 1.000 zł.

      Kryteria oceny ofert:

      Przyjęto liczbę 100 jako maksymalną liczbę punktów jaką może uzyskać każdy

      Wykonawca, w tym:

  -         oferowana cena –  90 pkt.,

             -     okres gwarancji – 10 pkt.

  Uprawniony do kontaktów z oferentami: Piotrowski Artur, Pl. Piłsudskiego 4, pokój nr    16,  tel. (046) 814 34 57 wew. 140.

           Termin związania z ofertą: 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna   się  wraz  z  upływem terminu składania ofert.

 • 2005.06.16
  Konkurs na organizację obozów sportowych

Stronicowanie

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 34889
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-04-24 14:45

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5388625
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-08-13 12:26

Stopka strony