Biuletyn Informacji Publicznej
UM Rawa Mazowiecka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.rawamazowiecka.pl

Treść strony

Zarządzenie Nr 128 /2019

BURMISTRZA MIASTA RAWA MAZOWIECKA

z dnia 5 listopada 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu nr 4 miasta Rawa Mazowiecka

 

Na podstawie § 13 i § 14 Regulaminu Konsultacji Społecznych, stanowiący załącznik do uchwały Nr IX/59/15 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 1 wrześnie 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2015 r. poz. 3439)

zarządzam, co następuje:

§1

 1. Przystępuje się do przeprowadzenia konsultacji projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu nr 4 miasta Rawa Mazowiecka.
 2. Konsultacje prowadzone są na etapie wyłożenia do publicznego wglądu projektu w/w planu, w ramach otrzymanego grantu w projekcie „Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania i planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski” - w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zgodnie z umową z dnia 28 marca 2019 r.
 3. Konsultacje mają na celu zebranie opinii, uwag oraz propozycji mieszkańców w zakresie przeznaczenia terenów, warunków zagospodarowania oraz kolorystyki elewacji i dachów proponowanej w projekcie planu miejscowego.
 4. Konsultację mają charakter ogólnomiejski.
 5. Konsultacje prowadzone będą w okresie od dnia 25 listopada 2019 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. w następujących formach:
 1. forum lokalne,
 2. grupa robocza,
 3. punkt konsultacyjny (stacjonarny i mobilny),
 4. zbieranie opinii w formie papierowej i elektronicznej,
 5. spotkanie otwarte,
 6. konsultacje pisemne.

 

§2

 

 1. Forum lokalne, o którym mowa w §1 ust. 5 pkt 1 niniejszego zarządzenia zostanie zorganizowane 27 listopada 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 2 o godzinie 16:00. W ramach spotkania zaprezentowane będą najważniejsze ustalenia tekstu projektu planu, rysunki projektu planu oraz wizualizacja kolorystyki elewacji i dachów dla zabudowy położonej w obszarze ścisłej strefy ochrony konserwatorskiej.
 2. Grupa robocza, o której mowa w §1 ust. 5 pkt 2 niniejszego zarządzenia zawierać będzie dwa spotkania, które odbędą się w dniu 5 grudnia 2019 r. o godzinie 12:00 oraz 12 grudnia 2019 r. o godzinie 12:00 w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka. Celem spotkania pierwszej grupy będzie omówienie proponowanego planu dla terenu położonego w rejonie ulic: Tomaszowskiej i Przemysłowej, zaś celem drugiej grupy roboczej omówienie planu dla terenu położonego w rejonie ulic: Krakowskiej i Niepodległości.   
 3. Punkt konsultacyjny, o którym mowa w §1 ust. 5 pkt 3 niniejszego zarządzenia zostanie zorganizowany w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka od dnia 25 listopada 2019 r. do 12 grudnia 2019 r. w następujących godzinach: wtorek, czwartek 14:00 – 16:00, środa 15:00-17:00 i piątek 9:00 – 11:00 oraz od 10 lutego 2020 r. do 31 marca 2020 r. w następujących godzinach: czwartek 11:00 – 13:00 i środa 15:00-17:00. W Punkcie będzie można zapoznać się z projektem miejscowego planu dla obrębu nr 4, sprawdzić czy wnioski zostały uwzględnione a także wyrazić swoją opinie na temat proponowanych rozwiązań.
 4.  Zbieranie opinii w formie papierowej i elektronicznej, o której mowa w §1 ust. 5 pkt 4 niniejszego zarządzenia, w okresie od dnia 25 listopada do dnia 12 grudnia 2019 r. –  w formie papierowej poprzez wypełnienie formularza dostępnego w punkcie konsultacyjnym, o którym mowa w §1 ust. 5 pkt 3, w formie elektronicznej przy pomocy interaktywnej mapy GIS dostępnej na stronie internetowej: http://miastorawamazowiecka.geoportalgminy.pl/,
 5. Spotkanie otwarte, o którym mowa w §1 ust. 5 pkt 5 niniejszego zarządzenia zostanie zorganizowane 19 lutego 2020 r. w Szkole Podstawowej nr 2 o godzinie 16:00.
 6. Konsultacje pisemne, o której mowa w §1 ust. 5 pkt 6 niniejszego zarządzenia - rejestr uwag, które wpłyną w formie papierowej.

 

§3

 

Podsumowanie konsultacji zostanie opracowane w formie raportu z konsultacji, który zostanie umieszczony na stronie internetowej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka www.rawamazowiecka.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Rawa Mazowiecka www.bip.rawamazowiecka.pl.

 

§4

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Gospodarki Trenami, który odpowiedzialny jest za przeprowadzenie konsultacji.

§5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania i podania do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, a także poprzez zamieszczenie jego treści na stronie internetowej miasta www.rawamazowiecka.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka 

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 946
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-06-15 20:27