Biuletyn Informacji Publicznej
UM Rawa Mazowiecka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.rawamazowiecka.pl

Treść strony

Zarządzenie Nr 15 /2020

BURMISTRZA MIASTA RAWA MAZOWIECKA

z dnia 28 lutego 2020 r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu nr 4 miasta Rawa Mazowiecka

 

Na podstawie § 13 i § 14 Regulaminu Konsultacji Społecznych, stanowiącego załącznik do uchwały Nr IX/59/15 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 1 wrześnie 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2015 r. poz. 3439)

zarządzam, co następuje:

§1

  1. W Zarządzeniu Nr 128/2019 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu nr 4 miasta Rawa Mazowiecka wprowadza się następujące zmiany:
  1. §2 pkt. 3 otrzymuje brzmienie: ,,§2 pkt. 3 Punkt konsultacyjny stacjonarny, o którym mowa w §1 ust. 5 pkt 3 niniejszego zarządzenia zostanie zorganizowany w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka od dnia 25 listopada 2019 r. do 12 grudnia 2019 r. w następujących godzinach: wtorek, czwartek 14:00 – 16:00, środa 15:00 – 17:00 i piątek 9:00 – 11:00 oraz w dniach 25 marca 2020 r. i 8 kwietnia 2020 r. w następujących godzinach: 14:00 – 16:00 oraz w dniach 26 marca i 2 kwietnia 2020 w następujących godzinach: 11:00 – 13:00. Punkt konsultacyjny mobilny, o którym mowa w §1 ust. 5 pkt 3 niniejszego zarządzenia zostanie zorganizowany obok Miejskiego Domu Kultury (ul. Krakowska 6C), w dniach 7 i 17 kwietnia 2020 w godzinach 12:00 – 14:00. W Punkcie będzie można zapoznać się z projektem miejscowego planu dla obrębu nr 4, sprawdzić czy wnioski zostały uwzględnione a także wyrazić swoją opinie na temat proponowanych rozwiązań.’’
  2. §2 pkt. 5 otrzymuje brzmienie: ,, §2 pkt. 5 Spotkanie otwarte, o którym mowa w §1 ust. 5 pkt 5 niniejszego zarządzenia zostanie zorganizowane w dniu 1 kwietnia 2020 r. w Szkole Podstawowej nr 2 o godzinie 16:00.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Gospodarki Terenami, który odpowiedzialny jest za przeprowadzenie konsultacji.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania i podania do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, a także poprzez zamieszczenie jego treści na stronie internetowej miasta www.rawamazowiecka.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka 

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 944
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-06-15 20:27