Biuletyn Informacji Publicznej
UM Rawa Mazowiecka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.rawamazowiecka.pl

Treść strony

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka informuje o odwołaniu wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu miejscowego dla obrębu 4 miasta Rawa Mazowiecka, o którym informowano w ogłoszeniu z dnia 12 marca 2020 r. W związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego i w trosce o zdrowie mieszkańców, od 17 marca 2020 r. została wyłączona bezpośrednia obsługa interesantów w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka. Nie jest więc możliwe udostępnienie Państwu projektu planu miejscowego w siedzibie Urzędu. Z uwagi na konieczność przestrzegania procedur określonych w obowiązujących przepisach, wyłożenie projektu planu miejscowego dla obrębu nr 4 miasta Rawa Mazowiecka zostanie zorganizowane w późniejszym terminie, o czym zostaną poinformowani Państwo kolejnym ogłoszeniem o wyłożeniu. Odwołanie wyłożenia planu miejscowego do publicznego wglądu skutkuje także odwołaniem zaplanowanych konsultacji społecznych. Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu oraz konsultacje społeczne zostaną jednak zorganizowane w późniejszym terminie, tak by zapewnić należytą partycypację społeczną w procesie uchwalania planu miejscowego.

 

 

 

Ogłoszenie

Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, obręb ewidencyjny nr 4

 

 

            Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz w myśl przepisów art. 39 ust.1 pkt 2 do 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. z 2020 r. poz. 283) w nawiązaniu do uchwały Nr XLIII/314/18 z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, obręb ewidencyjny Nr 4, informuję o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, obręb ewidencyjny nr 4, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 20 marca 2020 r. do 24 kwietnia 2020 r. w Wydziale Gospodarki Terenami Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 4, pokój nr 19, w godzinach urzędowania.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2020 o godz. 16:00 w Szkole Podstawowej nr 2, ul. Miła 2, 96-200 Rawa Mazowiecka.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 maja 2020 r. organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka. Nieuwzględnione uwagi zostaną przedłożone Radze Miasta Rawa Mazowiecka do rozstrzygnięcia.  

 

 

 

Rawa Mazowiecka, dnia 12 marca 2020 r.

 

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 947
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-06-15 20:27