Biuletyn Informacji Publicznej
UM Rawa Mazowiecka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.rawamazowiecka.pl

Treść strony

Zarządzenie Nr 26/2020

BURMISTRZA MIASTA RAWA MAZOWIECKA

z dnia 22 kwietnia 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obrębu nr 4 miasta Rawa Mazowiecka

 

Na podstawie § 13 i § 14 Regulaminu Konsultacji Społecznych, stanowiącego załącznik do uchwały Nr IX/59/15 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 1 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2015 r. poz. 3439)

zarządzam, co następuje:

§1

1. W Zarządzeniu Nr 128/2019 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu nr 4 miasta Rawa Mazowiecka wprowadza się następujące zmiany:

 

1) §2 ust. 6 otrzymuje brzmienie: ,,6. Konsultacje pisemne, o których mowa w §1 ust. 5 pkt 6 niniejszego zarządzenia zostaną zorganizowane w okresie od dnia 4 maja do dnia 22 maja 2020 r. Konsultacje te będą polegały na zapoznaniu się z projektem miejscowego planu dla obrębu nr 4, dostępnym na stronie internetowej http://miastorawamazowiecka.geoportalgminy.pl i składaniu opinii do tego planu poprzez: wypełnienie formularza dostępnego na stronie http://miastorawamazowiecka.geoportalgminy.pl i przesłanie go na adres: wgt@rawamazowiecka.pl lub poprzez Platformę Konsultacji Społecznych CyfrowaDemokracja.pl na stronie: http://cyfrowademokracja.pl/konsultacje-spoleczne/konsultacje-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-w-rawie-mazowieckiej-2.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Gospodarki Terenami, który odpowiedzialny jest za przeprowadzenie konsultacji.

§3

Traci moc zarządzenie Nr 15/2020 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 28 lutego 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu nr 4 miasta Rawa Mazowiecka.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania i podania do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, a także poprzez zamieszczenie jego treści na stronie internetowej miasta www.rawamazowiecka.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka .

Metryka

  • opublikował: Magdalena Bernacik Wydział Gospodarki Terenami
    data publikacji: 2020-04-22 18:12
  • zmodyfikował: Magdalena Bernacik Wydział Gospodarki Terenami
    ostatnia modyfikacja: 2020-04-22 18:23

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 948
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-06-15 20:27