Biuletyn Informacji Publicznej
UM Rawa Mazowiecka

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.rawamazowiecka.pl

Treść strony

Zarządzenie Nr 45/2020

BURMISTRZA MIASTA RAWA MAZOWIECKA

z dnia 5 czerwca 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu nr 4 miasta Rawa Mazowiecka

 

Na podstawie § 13 i § 14 Regulaminu Konsultacji Społecznych, stanowiącego załącznik do uchwały Nr IX/59/15 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 1 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2015 r. poz. 3439)

zarządzam, co następuje:

§1

  1. W Zarządzeniu Nr 128/2019 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu nr 4 miasta Rawa Mazowiecka wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 ust. 5 otrzymuje brzmienie: ,,5. Konsultacje prowadzone będą w okresie od dnia 25 listopada 2019 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r. w następujących formach:

      1) forum lokalne,

      2) grupa robocza,

      3) punkt konsultacyjny (stacjonarny i mobilny),

      4) zbieranie opinii w formie papierowej i elektronicznej,

      5) spotkanie otwarte,

      6) konsultacje pisemne."

2) §2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. Punkt konsultacyjny stacjonarny, o którym mowa w §1 ust. 5 pkt 3 niniejszego zarządzenia zostanie zorganizowany w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka, pokój nr 20, od dnia 25 listopada 2019 r. do 12 grudnia 2019 r. w następujących godzinach: wtorek, czwartek 14:00 – 16:00, środa 15:00-17:00 i piątek   9:00 – 11:00  oraz w dniach 25 czerwca 2020 r. i 9 lipca 2020 r.  w godzinach 11:00 -   13:00 i w dniu 8 lipca 2020 r. w godzinach 14:00 - 16:00. Punkt konsultacyjny mobilny odbędzie się w dniu 14 lipca 2020 r. w godzinach 12:00 - 15:00 przed    Miejskim Domem Kultury w Rawie Mazowieckiej. W punkcie będzie można zapoznać się z projektem miejscowego planu dla obrębu nr 4, sprawdzić czy wnioski zostały uwzględnione a także wyrazić swoją opinię na temat proponowanych       rozwiązań."

3)  §2 ust. 5 otrzymuje brzmienie: "Spotkanie otwarte, o którym mowa w §1 ust. 5 pkt 5 niniejszego zarządzenia zostanie zorganizowane 30 czerwca 2020 r. w Miejskim Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej o godzinie 16:00."

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Gospodarki Terenami, który odpowiedzialny jest za przeprowadzenie konsultacji.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania i podania do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, a także poprzez zamieszczenie jego treści na stronie internetowej miasta www.rawamazowiecka.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka .

Metryka

  • opublikował: Magdalena Bernacik Wydział Gospodarki Terenami
    data publikacji: 2020-06-15 20:27

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 943
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-06-15 20:27