Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Przetarg nieograniczony na obsługę akcji zimowej

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5 tel. (046) 814 37 31, fax (046) 814 43 23            

o g ł a s z a

Przetarg nieograniczony na obsługę akcji zimowej ulic powiatowych i gminnych znajdujących się w granicach administracyjnych Miasta Rawa Mazowiecka,

w zakres którego wchodzą roboty oznaczone wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV), jako:

    Usługi odśnieżania              kod 90212000- 6    

    Usługi usuwania oblodzeń      kod 90213000- 3 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Wydziale Gospodarki  Komunalnej pokój nr 15 Pl. Piłsudskiego 4, lub za zaliczeniem pocztowym.

Nie przewiduje się składania ofert częściowych, ani wariantowych.

Zamówienie obejmuje okres 1 roku tj. zima 2005/2006. 

Termin realizacji – od 15 listopada 2005r. do 31 marca 2006r. 

W zakres prac objętych przedmiotem zamówienia wchodzą: 

            1/  odśnieżanie ulic,

     2/  zwalczanie śliskości i gołoledzi ulic,

     3/  w przypadku dobrych warunków atmosferycznych / w dniach, w których nie prowadzi  się akcji zimowego utrzymania dróg – utrzymanie czystości ulic,

            4/  pełnienie dyżuru całodobowego,

            5/  wywóz nadmiaru śniegu w razie konieczności na każdorazowe zlecenie  Zamawiającego.

W postępowaniu mogą wziąć udział  Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177), oraz określone w pkt.8 SiWZ.

Spełnienie tych warunków zostanie ocenione przez sprawdzenie dokumentów, o których mowa w pkt 9 siwz.

Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną: „Oferta na obsługę akcji zimowej ulic powiatowych i gminnych znajdujących się w granicach administracyjnych Miasta Rawa Mazowiecka." należy złożyć w siedzibie zamawiającego w pokoju  Nr 5 Pl. Piłsudskiego 4 do dnia 14 października 2005r. do godz.  1000.   Zamawiający otworzy koperty z ofertami w obecności wykonawców, którzy zechcą  przybyć do siedziby zamawiającego, pokój Nr 16 Pl. Piłsudskiego 4  w  dniu 14 października 2005r. o godz.1005.

Wszystkie  oferty otrzymane po wymienionym wyżej terminie zostaną zwrócone wykonawcom bez otwierania.

Wadium:  500 zł.

Kryteria oceny ofert.

Przyjęto liczbę 100 jako maksymalną liczbę punktów jaką może uzyskać każdy Wykonawca.

Jedynym kryterium wyboru jest  oferowana cena –  100 pkt.,

-  w tym:

90 pkt – usługa zimowego utrzymania dróg na drogach powiatowych i gminnych,

10 pkt – cena za 1m3 zwiezionego śniegu.

Uprawniony do kontaktów z oferentami: Piotrowski Artur, Pl. Piłsudskiego 4, pokój nr    16,  tel. (046) 814 34 57 wew. 140.

Termin związania ofertą: 30 dni.

Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 

 

  • autor informacji: Duda Dariusz
    data wytworzenia: 28.09.2005
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-09-28 22:04
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2005-09-28 22:23

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 66319
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2007-07-03 12:55

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4833269
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-03 12:20

Stopka strony