Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Przetarg nieograniczony na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni ulic gminnych i powiatowych w obrębie administracyjnym Miasta Rawa Mazowiecka.

/>/>                            Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5 tel. (046) 814 37 31, fax (046) 814 43 23            

o g ł a s z a

Przetarg nieograniczony  na wykonanie remontów  cząstkowych nawierzchni ulic gminnych i powiatowych w obrębie administracyjnym Miasta Rawa Mazowiecka.

oznaczony wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV), jako:

Roboty w zakresie nawierzchni ulic kod 45233252- 0

       Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Wydziale Gospodarki

       Komunalnej pokój nr 15 Pl. Piłsudskiego 4, lub za zaliczeniem pocztowym.

         Nie przewiduje się składania ofert częściowych, ani wariantowych.

         Termin wykonania zamówienia: - od 10 grudnia 2005r. do 31 grudnia 2006r.

         W zakres prac objętych przedmiotem zamówienia wchodzą: 

            - obcięcie ubytków do regularnych kształtów,

            - przygotowanie podłoża,

            - uzupełnienie nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno- bitumiczną,

            - zawałowanie wbudowanej masy do poziomu istniejącej nawierzchni.

        W postępowaniu mogą wziąć udział  Wykonawcy, którzy spełniają warunki    określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień   Publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177), oraz określone w pkt.8 SiWZ.

   Spełnienie tych warunków zostanie ocenione przez sprawdzenie dokumentów, o których mowa w pkt 9 siwz.

         Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną: „Oferta na remonty  cząstkowe nawierzchni ulic    gminnych i powiatowych w obrębie administracyjnym Miasta Rawa Mazowiecka”należy złożyć w siedzibie zamawiającego w pokoju  Nr 5 Pl. Piłsudskiego 4 do dnia 02 grudnia 2005r. do godz.  1000.  

         Zamawiający otworzy koperty z ofertami w obecności wykonawców, którzy zechcą  przybyć do siedziby zamawiającego, pokój Nr 16 Pl. Piłsudskiego 4  w  dniu 02 grudnia 2005r. o godz.1005.

        Wszystkie  oferty otrzymane po wymienionym wyżej terminie zostaną zwrócone  wykonawcom bez otwierania.

   Wadium:  500 zł.

   Kryteria oceny ofert:

          Jedynym kryterium wyboru jest oferowana cena.

          Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, który spełni wszystkie warunki tego postępowania i   zapewni najniższą cenę.

         Uprawniony do kontaktów z oferentami:

Piotrowski Artur, Pl. Piłsudskiego 4, pokój nr    16,  tel. (046) 814 34 57 wew. 140.

          Duda Dariusz,     Pl. Piłsudskiego 4 , pokój nr   15 , tel. (046) 814 34 57 wew. 141                                               

        

          Termin związania ofertą: 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem

          terminu składania ofert.

  • autor informacji: Duda dariusz
    data wytworzenia: 16.11.2005
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-11-16 15:13
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2005-11-16 15:19

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 66355
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2007-07-03 12:55

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4836725
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-03 12:20

Stopka strony