Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym wykonywanie, dostarczanie i wydawanie gorących posiłków jednodaniowych dla uczniów szkół

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej ogłasza, iż organizuje przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 EURO, którego przedmiotem jest:

wykonywanie, dostarczanie i wydawanie gorących posiłków jednodaniowych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 4 oraz Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum Nr 2, dla których organem założycielskim jest Miasto Rawa Mazowiecka.

Zamówienie obejmuje wykonanie posiłków, dowóz posiłków w stanie gotowym do spożycie własnym środkiem transportu Wykonawcy i na jego koszt, wydanie uprawnionym uczniom posiłków w naczyniach jednorazowego użytku w ilości max. 140 posiłków dziennie w dni nauki szkolnej oraz w ilości max. 50            w okresie ferii zimowych uczniom uprawnionym i korzystającym ze zorganizowanych zajęć w szkole, posprzątanie szkolnych stołówek po zakończeniu przez uczniów posiłku.

 Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej 96-200 Rawa Mazowiecka  ul. Kościuszki 5

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, sposób przygotowania i złożenia oferty oraz dokumenty,        które należy załączyć do oferty określa dokumentacja przetargowa, którą zainteresowani mogą pobrać             za pokwitowaniem w sekretariacie MOPS w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5 .

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 Termin realizacji zamówienia: od dnia 02.01.2006r. do dnia 31.12.2006r. z wyłączeniem dni wolnych              od nauki szkolnej.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego toczyć się będzie według przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

 W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art.22 ust.1 ustawy, nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy oraz spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 Oferty należy składać osobiście w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Rawie Mazowieckiej lub za pośrednictwem poczty na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej  96-200 Rawa Mazowiecka ul. Kościuszki 5 .

Termin składania ofert upływa w dniu 2 grudnia 2005r. o godz.900

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 grudnia 2005r. o godz.: 925  w pok. nr 5 w siedzibie Zamawiającego.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni .

Kryterium oceny ofert stanowi - cena 100 %

Wszelkich informacji na temat przetargu udziela się pod numerem tel. 046 814-46-30.

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2005-11-16 15:45

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 66401
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2007-07-03 12:55

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4843466
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-13 10:06

Stopka strony