Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

 • Oferty pracy

Treść strony

Nabór na wolne stanowisko pracy

OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA ŻŁOBKA MIEJSKIEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI „TUPTUŚ” W RAWIE MAZOWIECKIEJ – gminnej jednostki budżetowej w wymiarze 1 etat


Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Żłobka Miejskiego z Oddziałami Integracyjnymi „Tuptuś” w Rawie Mazowieckiej przy ul. Murarskiej 1.


1. Nazwa i adres jednostki: Żłobek Miejski z Oddziałami Integracyjnymi „Tuptuś”, 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Murarska 1.
2. Określenie stanowiska: Dyrektor Żłobka Miejskiego
3. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem (konieczne do podjęcia pracy):
1) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
2) posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na stanowisku dyrektora żłobka, tj. posiadanie wykształcenia wyższego i co najmniej 3 letniego doświadczenia w pracy z dziećmi, albo posiadanie co najmniej wykształcenia średniego oraz 5 lat doświadczenia w pracy z dziećmi,
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne,
4) osoba która nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona;
5) osoba wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
6) daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,
7) nieposzlakowana opinia,
8) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.
4. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem (pozostałe wymagania pozwalające na optymalne wykonywanie zadań):
1) znajomość aktów prawnych dotyczących opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, prawa pracy, finansów publicznych, zamówień publicznych, postępowania administracyjnego, ochrony danych osobowych, dostępu do informacji publicznej, przepisów bhp i ppoż,
2) umiejętność kierowania pracą zespołu i szybkiego podejmowania decyzji,
3) obsługa komputera,
4) zdolności organizacyjne, odpowiedzialność, systematyczność, kreatywność, komunikatywność, odporność na stres,
5) umiejętność łagodzenia konfliktów.
5. Zakres zadań wykonywanych w szczególności na stanowisku:
1) kierowanie działalnością żłobka miejskiego, zapewnienie jego prawidłowego funkcjonowania i reprezentowania żłobka na zewnątrz,
2) zapewnienie dzieciom profesjonalnej opieki, o odpowiedniej jakości, w warunkach zbliżonych do domowych,
3) zapewnienie dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej, edukacyjnej i opiekuńczo– wychowawczej nad dziećmi z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb,
4) organizacja i nadzór nad bezpiecznymi i higienicznymi warunkami dla dzieci oraz pracy dla podległego personelu,
5) prowadzenie procesu rekrutacji i związanej z tym dokumentacji,
6) właściwe i zgodne z przepisami dysponowanie środkami finansowymi,
7) wykonywanie czynności związanych ze stosunkiem pracy podległego personelu,
8) pobieranie odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku,
9) zarządzanie powierzonym majątkiem i jego należyte zabezpieczenie,
10) współpraca z rodzicami dzieci uczęszczających do żłobka, lokalnym środowiskiem, organem założycielskim, instytucjami i organizacjami, w szczególności w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
11) terminowe i rzetelne realizowanie zadań, w tym sporządzanie sprawozdawczości.
6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia Ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Żłobku Miejskim z Oddziałami Integracyjnymi „Tuptuś”, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych - 0.
7. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny
2) kwestionariusz osobowy,
3) curriculum vitae,
4) kopie świadectw pracy,
5) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
6) kopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
7) koncepcję funkcjonowania i rozwoju żłobka,
8) oświadczenia:

 • o braku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,
 • o stanie zdrowia,
 • oświadczenie kandydata, że daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona,
 • oświadczenie kandydata, że wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.


Każdy dokument składany w formie kserokopii musi być potwierdzony za zgodność z oryginałem przez składającego ofertę, poprzez użycie zwrotu „stwierdzam zgodność z oryginałem”, miejscowość, data, czytelny podpis.


Dokumenty składane w oryginale muszą być podpisane czytelnie przez kandydata.
Z pracownikiem podejmującym po raz pierwszy pracę zostanie zawarta umowa na czas określony. Pozytywny wynik egzaminu kończącego służbę przygotowawczą jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika.


W w/w naborze mogą uczestniczyć obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


Wymagane dokumenty: list motywacyjny oraz CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1182) oraz ustawą z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014, poz. 1202)”.


8. Wymiar etatu: - 1 etat
Praca na stanowisku dyrektora od dnia 1 stycznia 2015 roku.
9. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:
1) Wzór kwestionariusza osobowego niezbędny do złożenia oferty pracy dostępny jest do pobrania na stronie www.bip.rawamazowiecka.pl bądź w Wydziale Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, pokój nr 5 i 7, w godz. pracy Urzędu tj. poniedziałek – piątek od 8.00 – 14.00.
2) Wypełniony kwestionariusz osobowy oraz wymagane dokumenty należy złożyć w biurze podawczym Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, Pl. Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka, pokój nr 17, w zaklejonej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata i kontaktowym numerem telefonu oraz dopiskiem:


"Dotyczy naboru na stanowisko dyrektora Żłobka Miejskiego z Oddziałami Integracyjnymi „Tuptuś” w Rawie Mazowieckiej"
w terminie do 22 grudnia 2014 r. do godz. 10.00.


Decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka.


3) Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka informuje kandydatów, że oferty niekompletne (nie zawierające wszystkich obowiązkowo wymaganych danych i dokumentów) oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4) Nie dopuszcza się uzupełniania dokumentów złożonych w ofertach po upływie terminu na złożenie ofert.
5) Osoby, których oferty spełnią wymagania formalne zostaną dopuszczone do kolejnego etapu procedury naboru.
6) O dalszej procedurze naboru i terminach kandydaci będą poinformowani telefonicznie bądź odrębnym pismem.
7) Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka http://bip.rawamazowiecka.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka.
11. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 46 814 47 11.
 

drukuj (Nabór na wolne stanowisko pracy)

 • autor informacji: Elżbieta Muszel
  data wytworzenia: 2014-12-12
 • opublikował: Elżbieta Muszel Wydział Organizacyjny
  data publikacji: 2014-12-12 13:02
 • zmodyfikował: Elżbieta Muszel Wydział Organizacyjny
  ostatnia modyfikacja: 2014-12-12 13:04
 • opublikował: Elżbieta Muszel Wydział Organizacyjny
  data publikacji: 2014-12-12 13:02

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 213340
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-07-04 09:14

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5150858
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-04-03 13:45

Stopka strony