Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

  • Oferty pracy

Treść strony

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Rawie Mazowieckiej

 

1.      Wymagania niezbędne:

1.obywatelstwo polskie,        

2.pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

 3.niekaralność za przestępstwo umyślne,

 4. nieposzlakowana opinia,

 5.stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,

 6.wykształcenie:

-ukończenie studiów prawniczych lub administracyjnych i uzyskanie tytułu magistra

lub

- podyplomowych studiów administracyjnych,

  7.  posiadanie łącznie co najmniej pięcioletniego stażu pracy:            

 - na stanowiskach urzędniczych w urzędach lub biurach jednostek samorządu terytorialnego, lub

 - w służbie cywilnej, lub

- w urzędach państwowych, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi, lub

- w służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi.

 

2.      Wymagania dodatkowe:  

1. mile widziane podyplomowe studia z zakresu aktów stanu cywilnego,  

2. biegła obsługa komputera w zakresie podstawowego oprogramowania Microsoft Ofice: Word, Exel,

3. znajomość przepisów prawa, w tym ustaw – prawo o aktach stanu cywilnego, kodeks rodzinny i opiekuńczy, kodeks postępowania administracyjnego, kodeks cywilny, o opłacie skarbowej i umiejętność stosowania ich w praktyce,

4. komunikatywność, operatywność, dokładność, odpowiedzialność, umiejętność wystąpień publicznych, odporność na stres, uprzejmość w kontaktach z obywatelami.

 

3.      Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.  Wykonywanie spraw wynikających z przepisów prawa o aktach stanu cywilnego, z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz kodeksu postępowania cywilnego, w tym w szczególności:

1) udzielanie ślubów cywilnych,

2) sporządzanie aktów małżeństwa,

3) przyjmowanie zapewnień i wydawanie zaświadczeń o braku przeszkód do zawarcia

    małżeństwa,

4) sporządzanie aktów urodzeń i nadawanie nr PESEL,

5) przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa,

6) przyjmowanie oświadczeń o nadaniu dziecku nazwiska męża matki,

7) wydawanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego i zaświadczeń,

8) sporządzanie aktów zgonu,

9) wpisywanie wzmianek dodatkowych i przypisków w księgach stanu cywilnego,

          10) wypełnianie i przesyłanie do Urzędu Statystycznego formularzy statystycznych,

          11) wydawanie decyzji o zmianie imion i nazwisk,

          12) przyjmowanie oświadczeń od kobiet rozwiedzionych po powrocie do poprzedniego

                nazwiska,

          13) wydawanie decyzji z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego,

          15) wykonywanie postanowień sądowych,

          16) przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego o przyczynach nie sporządzenia

                aktu w ustalonym terminie,

          17) wydawanie zezwoleń na wcześniejsze zawarcie małżeństwa przed ustawowym

                 terminem oczekiwania,

          18) wysyłanie odpisów skróconych aktów urodzeń, małżeństw, zgonów do organów

                ewidencji i kontroli ruchu ludności,

          19) organizowanie uroczystości jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego,

          20) prowadzenia archiwum USC.

2.Wykonywanie innych spraw zleconych przez Kierownika USC oraz Burmistrza Miasta.

 

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca w Urzędzie Stanu Cywilnego w Rawie Mazowieckiej. Bezpieczne warunki pracy, praca siedząca, przy komputerze. Pełny wymiar czasu pracy.

 

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

 

6. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,

b) kwestionariusz osobowy,

c) curriculum vitae,

d) kopie świadectw pracy,

e) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

f) kopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

g) oświadczenia:

- o niekaralności za przestępstwo umyślne,

- o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku,

- kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku osoby niepełnosprawnej)

 

Każdy dokument składany w formie kserokopii musi być potwierdzony za zgodność z oryginałem przez składającego ofertę, poprzez użycie zwrotu „stwierdzam zgodność z oryginałem”, miejscowość, data, czytelny podpis.

Dokumenty składane w oryginale muszą być podpisane czytelnie przez kandydata.

 

7. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w biurze podawczym Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka Pl. Piłsudskiego 5, pokój nr 17 lub listownie na adres: Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, 96-200 Rawa Mazowiecka Pl. Piłsudskiego 5 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Rawie Mazowieckiej”, w terminie do dnia 2 lutego 2015 roku, godz. 14oo. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Wzór kwestionariusza osobowego niezbędnego do złożenia oferty pracy dostępny jest do pobrania na stronie www.bip.rawamazowiecka.pl bądź w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, pokój nr 17 w godzinach pracy Urzędu.

Z pracownikiem podejmującym po raz pierwszy pracę zostanie zawarta umowa na czas określony. Pozytywny wynik egzaminu kończącego służbę przygotowawczą jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika.

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka informuje kandydatów, że oferty niekompletne (nie zawierające wszystkich obowiązkowo wymaganych danych i dokumentów) oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Nie dopuszcza się uzupełniania dokumentów złożonych w ofertach po upływie terminu na złożenie ofert.

Osoby, których oferty spełnią wymagania formalne zostaną dopuszczone do kolejnego etapu procedury naboru.

O dalszej procedurze naboru i terminach kandydaci będą poinformowani telefonicznie bądź odrębnym pismem.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej adres www.rawamazowiecka.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny oraz CV( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182) oraz ustawą z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1202)”.

 

Rawa Mazowiecka, 2015-01-15

 

 

  • opublikował: Elżbieta Muszel Wydział Organizacyjny
    data publikacji: 2015-01-15 15:12
  • zmodyfikował: Elżbieta Muszel Wydział Organizacyjny
    ostatnia modyfikacja: 2015-01-15 15:24

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 213338
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-07-04 09:14

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5150853
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-04-03 13:45

Stopka strony