Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

 • Oferty pracy

Treść strony

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Radca prawny w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka

 

I. Nazwa i adres jednostki: Urząd Miasta, 96-200 Rawa Mazowiecka Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 5.

II. Określenie stanowiska: radca prawny.

III. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

1. wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie wyższe prawnicze,
 • wpis na listę radców prawnych,
 • doświadczenie zawodowe – co najmniej 5 letni staż pracy w organach administracji publicznej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
 • znajomość przepisów prawa administracyjnego materialnego i procesowego,
 • znajomość przepisów z zakresu zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, a także przed innymi organami orzekającymi i egzekucyjnymi,
 • znajomość ustaw m.in. o samorządzie gminnym, powiatowym i województwa, o pracownikach samorządowych, o zamówieniach publicznych, o finansach publicznych.

 

2. wymagania dodatkowe:

 • umiejętność analitycznego myślenia i negocjacji,
 • umiejętność organizacji pracy, rozwiązywania problemów, jasnego formułowania wniosków, pracy zespołowej i współpracy z innymi,
 • terminowość, dokładność, umiejętność, bezstronność, umiejętność stosowania odpowiednich przepisów, samodzielność, kreatywność.

 

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • zapewnienie obsługi prawnej Rady Miasta, Burmistrza Miasta, Zastępcy Burmistrza Miasta, Skarbnika Miasta, Sekretarza Miasta, komórek organizacyjnych Urzędu Miasta oraz miejskich jednostek organizacyjnych nie posiadających własnej obsługi prawnej,
 • opiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów aktów prawnych organów samorządu Miasta (uchwał, zarządzeń, decyzji), zawieranych umów i porozumień, sporządzanie opinii prawnych w sprawach kierowanych przez pracowników Urzędu, weryfikowanie dokumentacji tworzonej w ramach postępowania administracyjnego, programów pomocowych, w sferze zamówień publicznych, itp.
 • reprezentowanie interesów Miasta i Urzędu Miasta w ramach udzielonych pełnomocnictw przez Burmistrza Miasta przed sądami i innymi organami i instytucjami, zapewnienie poprawnego obiegu dokumentów wynikających z zastępstwa procesowego,
 • przygotowywanie stosownych dokumentów do sądów w sprawach, których Miasto jest stroną,
 • zapewnienie odpowiedniego przepływu informacji przenoszących się na organizację pracy na samodzielnym stanowisku obsługi prawnej, mającej na celu usprawnienie obiegu dokumentów, rozpatrywania spraw dla poprawnego wykonywania zadań przez Urząd czy jednostki organizacyjne podległe Miastu, korzystające z pomocy prawnej Urzędu Miasta,
 • wspomaganie pracowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta w redagowaniu istotnych dokumentów wywołujących skutki prawno-finansowe.

 

V. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca siedząca, przy komputerze, w budynku Urzędu Miasta i poza nim. Bezpieczne warunki pracy. Budynek nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

VI. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

 

VII. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. kwestionariusz osobowy,
 3. curriculum vitae,
 4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 5. kopie świadectw pracy,
 6. kopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
 7. oświadczenia:
  • o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe,
  • o stanie zdrowia,
  • kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność ( w przypadku osób niepełnosprawnych)

 

Każdy dokument składany w formie kserokopii musi być potwierdzony za zgodność z oryginałem przez składającego ofertę, poprzez użycie zwrotu „stwierdzam zgodność z oryginałem”, miejscowość, data, czytelny podpis.

Dokumenty składane w oryginale muszą być podpisane czytelnie przez kandydata.

 

VIII. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

 

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w biurze podawczym Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka Pl. Piłsudskiego 5, pokój nr 17 lub listownie na adres: Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, 96-200 Rawa Mazowiecka Pl. Piłsudskiego 5 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko radcy prawnego w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka”, w terminie do dnia 2 marca 2015 roku, godz. 14oo. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Wzór kwestionariusza osobowego niezbędnego do złożenia oferty pracy dostępny jest do pobrania na stronie www.bip.rawamazowiecka.pl bądź w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, pokój nr 17 w godzinach pracy Urzędu.

Z pracownikiem podejmującym po raz pierwszy pracę zostanie zawarta umowa na czas określony. Pozytywny wynik egzaminu kończącego służbę przygotowawczą jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika.

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka informuje kandydatów, że oferty niekompletne (nie zawierające wszystkich obowiązkowo wymaganych danych i dokumentów) oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Nie dopuszcza się uzupełniania dokumentów złożonych w ofertach po upływie terminu na złożenie ofert.

Osoby, których oferty spełnią wymagania formalne zostaną dopuszczone do kolejnego etapu procedury naboru.

O dalszej procedurze naboru i terminach kandydaci będą poinformowani telefonicznie bądź odrębnym pismem.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej adres www.rawamazowiecka.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny oraz CV( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182) oraz ustawą z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1202)”.

 

 • opublikował: Elżbieta Muszel Wydział Organizacyjny
  data publikacji: 2015-02-17 15:17
 • zmodyfikował: Elżbieta Muszel Wydział Organizacyjny
  ostatnia modyfikacja: 2015-02-17 15:22

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 211559
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-07-04 09:14

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5109320
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-03-27 13:48

Stopka strony