Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

 • Oferty pracy

Treść strony

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Informatyk w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka

 

I. Nazwa i adres jednostki: Urząd Miasta, 96-200 Rawa Mazowiecka Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 5.

II. Określenie stanowiska: informatyk

III. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

1. wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu informatyki,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nieposzlakowana opinia;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;
 • komunikatywność, umiejętność pracy zespole, samodzielność, kreatywność, kultura osobista, szacunek dla drugiego człowieka, umiejętność słuchania i wysławiania.

      2. wymagania dodatkowe:

 • staż pracy – minimum 1 rok,
 • umiejętność administrowania dynamicznymi stronami internetowymi,
 • znajomość przepisów prawa z zakresu informatyzacji podmiotów publicznych, dostępu do informacji publicznej,
 • znajomość zagadnień sieciowych LAN, WLAN,
 • znajomość zasad zabezpieczeń infrastruktury informatycznej,
 • znajomość systemów operacyjnych, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 oraz pakietów biurowych Microsoft Office, OpenOffice,
 • umiejętności z zakresu diagnostyki, serwisowania i optymalizacji wydajności komputerów klasy PC;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym sprawną obsługę techniczną urządzeń i programów.

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Poniższe zadania i obowiązki dotyczą pracy w Urzędzie Miasta oraz w jednostkach budżetowych:

 • Instalacja i konfiguracja systemów operacyjnych będących na wyposażeniu Urzędu i jednostek budżetowych nie objętych obsługą serwisową,
 • Administrowanie i konfigurowanie sieci komputerowej w Urzędzie i w jednostkach budżetowych,
 • Instalacja, konfigurowanie i konserwacja urządzeń komputerowych,
 • Diagnozowanie i usuwanie usterek sprzętu komputerowego,
 • Zgłaszanie o nieprawidłowym i niezgodnym z przepisami użytkowaniu oprogramowania i sprzętu bezpośrednim przełożonym pracownika i Administratorom Bezpieczeństwa Informacji,
 • Utrzymanie licencjonowanego oprogramowania sprzętu komputerowego i prowadzenie właściwej gospodarki w tym zakresie,
 • Właściwe zabezpieczenie baz danych przez archiwizowanie i kontrolę antywirusową,
 • Instruowanie i szkolenie pracowników w zakresie obsługi komputerów i zainstalowanego oprogramowania,
 • Konfiguracja i obsługa domen internetowych, poczty elektronicznej oraz nadzór nad ich funkcjonowaniem,
 •  Realizowanie projektów związanych z elektronicznym funkcjonowaniem Urzędu i jednostek budżetowych,
 • Stosowanie ochrony danych w systemach informatycznych,
 • Instalowanie oprogramowania i konfigurowanie urządzeń do podpisu elektronicznego,
 • Wykonywanie kopii zapasowych systemów i baz danych,
 • Obsługa elektronicznego obiegu dokumentów,
 • Administrowanie dynamicznymi stronami internetowymi,
 • Kontrolowanie prawidłowego działania zabezpieczeń wdrożonych w celu ochrony danych osobowych w sieci komputerowej i komputerach indywidualnych,
 • Pomoc w przygotowaniu dokumentacji przetargowych na zakup usług, materiałów i sprzętu teleinformatycznego oraz planowanie zakupów sprzętu komputerowego i oprogramowania.

V. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 • praca siedząca, przy komputerze, w budynkach Urzędu oraz budynkach jednostek budżetowych, praca na różnych kondygnacjach, bezpieczne warunki pracy na stanowisku;
 • praca związana z przemieszczaniem się między budynkami Urzędu oraz budynkami jednostek budżetowych;
 • zadania realizowane na stanowisku wymagają podnoszenia, przenoszenia sprzętu oraz jego instalacji;
 • pełny wymiar czasu pracy.

VI. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

VII. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. kwestionariusz osobowy,
 3. curriculum vitae,
 4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 5. kopie świadectw pracy,
 6. kopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
 7. oświadczenia:
  • o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe,
  • o stanie zdrowia,
  • kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność ( w przypadku osób niepełnosprawnych)

Każdy dokument składany w formie kserokopii musi być potwierdzony za zgodność z oryginałem przez składającego ofertę, poprzez użycie zwrotu „stwierdzam zgodność z oryginałem”, miejscowość, data, czytelny podpis.

Dokumenty składane w oryginale muszą być podpisane czytelnie przez kandydata.

 

VIII. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w biurze podawczym Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka Pl. Piłsudskiego 5, pokój nr 17 lub listownie na adres: Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, 96-200 Rawa Mazowiecka Pl. Piłsudskiego 5 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko informatyk w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka”, w terminie do dnia 25 marca 2015 roku, godz. 14oo. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Wzór kwestionariusza osobowego niezbędnego do złożenia oferty pracy dostępny jest do pobrania na stronie www.bip.rawamazowiecka.pl bądź w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, pokój nr 17 w godzinach pracy Urzędu.

Z pracownikiem podejmującym po raz pierwszy pracę zostanie zawarta umowa na czas określony. Pozytywny wynik egzaminu kończącego służbę przygotowawczą jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika.

W w/w naborze mogą uczestniczyć obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka informuje kandydatów, że oferty niekompletne (nie zawierające wszystkich obowiązkowo wymaganych danych i dokumentów) oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Nie dopuszcza się uzupełniania dokumentów złożonych w ofertach po upływie terminu na złożenie ofert.

Osoby, których oferty spełnią wymagania formalne zostaną dopuszczone do kolejnego etapu procedury naboru.

O dalszej procedurze naboru i terminach kandydaci będą poinformowani telefonicznie bądź odrębnym pismem.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej adres www.rawamazowiecka.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny oraz CV( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182) oraz ustawą z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1202)”.

 

 • opublikował: Elżbieta Muszel Wydział Organizacyjny
  data publikacji: 2015-03-11 13:56

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 211545
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-07-04 09:14

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5109229
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-03-27 13:48

Stopka strony