Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

 • Oferty pracy

Treść strony

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko głównego księgowego w żłobku

OGŁOSZENIE

o konkursie na stanowisko Głównego księgowego Miejskiego Żłobka z Oddziałami Integracyjnymi  „Tuptuś” W Rawie Mazowieckiej

 

Dyrektor Miejskiego Żłobka z Oddziałami Integracyjnymi „Tuptuś” w Rawie Mazowieckiej ogłasza konkurs na stanowisko Głównego księgowego w Miejskim Żłobku z Oddziałami Integracyjnymi „Tuptuś” w Rawie Mazowieckiej przy ul. Murarskiej 1.

I. Wymagania w stosunku do kandydatów ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 885 art. 54)

Wymagania niezbędne:

 1. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA)- strony umowy o Europejskim Obszarze  Gospodarczym, chyba  ze przepisy odrębne uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
 2. ma zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych;
 3. nie był prawomocnie skazany za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karne skarbowe;
 4. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
 5. spełnia jeden z poniższych warunków:
 • ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3 – letnią praktykę w księgowości,
 • średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej
   6- letnią praktykę w księgowości
 • jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 • posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowy, wydane na podstawie odrębnych przepisów,
 1. znajomość przepisów prawa w zakresie: finansów publicznych, zamówień publicznych, rachunkowości, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz od osób fizycznych, o samorządzie gminnym, prawa pracy i umiejętność ich właściwego stosowania;
 2. nieposzlakowana opinia;
 3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;
 4. znajomość obsługi komputera.

 

   Wymagania dodatkowe (mile widziane):

 1. znajomość programu finansowo- księgowego GROSZEK , programu „Płatnik” lub innego programu księgowego;
 2. umiejętność pracy w zespole.

 

II. Zakres odpowiedzialności i uprawnień na stanowisku:

 

Zakres odpowiedzialności:

 1. prowadzenie rachunkowości jednostki;
 2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
 3. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych zgodnie z planem finansowym;
 4. dokonywanie wstępnej kontroli i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
 5. sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych
 6. sporządzanie sprawozdań finansowych i statystyki publicznej;
 7. zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez placówkę, w tym przestrzeganie ustawy o zamówieniach publicznych;
 8. rozliczanie dok. dotacji;
 9. opracowanie projektu budżetu;
 10. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora.

            Zakres uprawnień:

 1. ma prawo żądać od innych pracowników informacji w formie ustnej lub pisemnej niezbędnych wyjaśnień, jak również udostępniania do wglądu dokumentów i wyliczeń będących źródłem tych informacji i wyjaśnień;
 2. wnioskować do Dyrektora jednostki o określenie trybu, wg. którego mają być wykonywane przez inne komórki organizacyjne prace niezbędne do zapewnienia prawidłowości gospodarki finansowej oraz ewidencji księgowej, kalkulacji kosztów i sprawozdawczości finansowej.

III.    Wymagane dokumenty

 

 1. CV z dopiskiem klauzuli „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. , nr 101, poz. 926 z póżn. zm. )”;
 2. list motywacyjny;
 3. kopie dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje i umiejętności;
 4. kopie świadectw potwierdzających wykształcenie oraz świadectw pracy potwierdzających praktykę w księgowości lub zaświadczenie o obecnie wykonywanej pracy w księgowości;
 5. oświadczenie kandydata o niekaralności oraz oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej i korzystanie w pełni praw publicznych;
 6. oświadczenie o stanie zdrowia;
 7. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku osób niepełnosprawnych).

Każdy dokument składany w formie kserokopii musi być potwierdzony za zgodność z oryginałem przez składającego ofertę, poprzez użycie zwrotu „stwierdzam zgodność z oryginałem, miejscowość, data, czytelny podpis.

Dokumenty składane w oryginale muszą być podpisane czytelnie przez kandydata.

IV.     Warunki pracy na stanowisku

 

Wymiar etatu – 1/3 etatu

 

Miejsce pracy

Praca w budynku Żłobka i poza nim. Bezpieczne warunki pracy.

 

Stanowisko pracy

Stanowisko pracy związane z obsługą komputera, urządzeń biurowych, współpraca z pracownikami Żłobka, korespondencja tradycyjna i e-mailowa oraz przemieszczanie się wewnątrz budynku Żłobka.

 

V. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

VI.       Miejsce i termin składania dokumentów

 1. Termin 16 lipca 2015 roku do godz. 10.00
 2. Sposób składania dokumentów aplikacyjnych: w zamkniętej kopercie, osobiście w Miejskim Żłobku z Oddziałami Integracyjnymi „Tuptuś” w Rawie Mazowieckiej lub listem poleconym;
 3. Miejsce: Żłobek Miejski z Oddziałami Integracyjnymi „Tuptuś” ul. Murarska 1 , 96-200 Rawa Mazowiecka.

Proszę o dopisanie na kopercie słów: ,, Konkurs na stanowisko Głównego księgowego”

 

VII. Informacje dodatkowe

 1. Kontakt z Dyrektorem Żłobka Miejskiego z Oddziałami Integracyjnymi „Tuptuś” 695777104
 2. Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane ( o zachowaniu terminu decyduje data wpływu lub data stempla pocztowego);
 3. Kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne i tym samym zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną powiadomieni telefonicznie .
 4. Informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka.

drukuj (Ogłoszenie o konkursie na stanowisko głównego księgowego w żłobku)

 • autor informacji: Katarzyna Wasilewska
  data wytworzenia: 2015-07-06
 • opublikował: Elżbieta Muszel Wydział Organizacyjny
  data publikacji: 2015-07-06 16:02
 • zmodyfikował: Elżbieta Muszel Wydział Organizacyjny
  ostatnia modyfikacja: 2015-07-06 16:02

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 213322
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-07-04 09:14

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5150778
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-04-03 13:45

Stopka strony