Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

 • Oferty pracy

Treść strony

Ogłoszenie o poszukiwaniu kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Gminy Miasta Rawa Mazowiecka

Ogłoszenie z dnia 31 grudnia 2015 roku

o poszukiwaniu kandydatów na członków rad nadzorczych

spółek z udziałem Gminy Miasta Rawa Mazowiecka

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka, działając w imieniu i na rzecz Zgromadzeń Wspólników spółek prawa handlowego z wyłącznym udziałem Gminy Miasta Rawa Mazowiecka (spółek komunalnych) informuje o poszukiwaniu kandydatów na członków rad nadzorczych.

1. Kandydaci do składu rady nadzorczej powinni spełniać następujące wymagania:

a) wymagania konieczne:

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • złożony egzamin, o którym mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji, bądź też wykazanie korzystania ze zwolnienia z tego egzaminu przewidzianego w § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem,
 • ukończone studia wyższe,
 • przedłożenie oświadczenia w zakresie ograniczeń w sprawowaniu i zakazów pełnienia funkcji członka rady nadzorczej wynikających z przepisów prawa (wg wzoru stanowiącego załącznik do ogłoszenia),
 • przedłożenie oświadczenia o niekaralności oraz o nie toczącym się wobec kandydata postępowaniu  karnym, postępowaniu karnym skarbowym  bądź postępowaniu dyscyplinarnym (w przypadku powołania w skład rady nadzorczej wymagane będzie przedłożenie zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),

b) wymagania pożądane:

 • preferowane wykształcenie: prawo, ekonomia, zarządzanie, finanse,
 • znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek komunalnych,
 • doświadczenie zawodowe związane ze sferą gospodarki, finansów, obsługi prawnej, zarządzania, nadzoru właścicielskiego lub w pracach organów statutowych spółek prawa handlowego, zwłaszcza w organach spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego,
 • znajomość branży usług komunalnych,
 • znajomość uwarunkowań lokalnych i specyfiki Gminy Miasta Rawa Mazowiecka,

2. Osoby zainteresowane udziałem w postępowaniu kwalifikacyjnym, spełniające warunki określone w treści ogłoszenia jako wymagania konieczne, proszone są o zgłaszanie swojego udziału w postępowaniu do dnia 15 stycznia 2016 r., do godziny 14.00. Termin uważa się za zachowany, jeśli zgłoszenie (z kompletem wymaganych dokumentów) wpłynęło do Urzędu Miasta w Rawie Mazowieckiej przed jego upływem. Zgłoszenie należy złożyć w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie na adres: Urząd Miasta w Rawie Mazowieckiej, Plac Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka, z dopiskiem „Zgłoszenie kandydata na członka rady nadzorczej”.

Kandydaci na członka rady nadzorczej zobowiązani są do przedłożenia następujących dokumentów:

1) CV wraz z przebiegiem kariery zawodowej,

2) list motywacyjny,

3) kserokopii uprawnień niezbędnych do zajmowania stanowisk w radach nadzorczych spółek,

4) kserokopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

5) oświadczenia w zakresie ograniczeń w sprawowaniu i zakazów pełnienia funkcji członka rady nadzorczej wynikających z przepisów prawa (wg wzoru stanowiącego załącznik do ogłoszenia),

6) oświadczenia, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe wraz z oświadczeniem, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne, postępowanie karne skarbowe bądź postępowanie dyscyplinarne,

7) oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów postępowania kwalifikacyjnego o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na członków rad nadzorczych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. Nr 2135)”.

Ponadto osoba wskazana przez Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka  na członka rady nadzorczej spółki handlowej z udziałem jednostki samorządu terytorialnego, urodzona przed 1 sierpnia 1972 r., przed powołaniem do rady nadzorczej, zobowiązana będzie do złożenia oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (tekst jednolity:  Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, ze zm.: Dz. U. Nr 83, poz. 561; Dz. U. Nr 85, poz. 571; Dz. U. Nr 115, poz. 789 i Dz. U. Nr 165, poz. 1171) albo informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ust. 3a tej ustawy.

3. Kandydaci, którzy spełnili wymogi formalne i zostali zakwalifikowani do dalszych rozmów zostaną poinformowani o terminie rozmowy telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Burmistrz Rawy Mazowieckiej zastrzega sobie prawo wyboru osób zaproszonych na rozmowę spośród dokonujących zgłoszenia.

4. Kandydatom biorącym udział w procedurze poszukiwania kandydatów na członków rad nadzorczych nie przysługuje żadna procedura odwoławcza od decyzji podjętych w toku postępowania.

5. Prowadzone postępowanie może zostać zakończone przez Burmistrza Rawy Mazowieckiej bez dokonania wyboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-12-31 13:10

Pliki do pobrania

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2015-12-31 13:20
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2015-12-31 13:20
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2015-12-31 13:20
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
   ostatnia modyfikacja: 2015-12-31 13:22
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-12-31 13:20

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 213337
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-07-04 09:14

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5150851
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-04-03 13:45

Stopka strony