Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

 • Oferty pracy

Treść strony

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Referent w Urzędzie Stanu Cywilnego w Rawie Mazowieckiej

I. Nazwa i adres jednostki: Urząd Miasta, 96-200 Rawa Mazowiecka Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 5.

II. Określenie stanowiska: referent

III. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

1. wymagania niezbędne:

1)     obywatelstwo polskie,

2)     wykształcenie wyższe z zakresu administracji lub prawa,

3)     co najmniej 3 lata stażu pracy w administracji państwowej lub samorządowej,

4)     pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z  praw publicznych,

5)     nieposzlakowana opinia,

6)     niekaralność prawomocnym wyrokiem Sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7)     posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie.

2.wymagania dodatkowe:

1)     znajomość przepisów ustawy: prawo o aktach stanu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu cywilnego, ustawy o zmianie imion i nazwisk,

2)     umiejętność kompleksowego wykorzystania swojej wiedzy,

3)     kreatywność i samodzielność,

4)      umiejętność organizacji pracy własnej,

5)      umiejętność pracy w zespole i kontaktu z interesantem,

6)     znajomość obsługi komputera w  zakresie  pakietu biurowego oraz internetu,

7)     wysoka kultura osobista,

8)     dyspozycyjność, obowiązkowość, rzetelność, staranność.

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1)     wykonywanie projektów aktów małżeństw, urodzeń i zgonów,

2)     przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorczych,

3)     wykonywanie projektów decyzji w sprawach wynikających z prawa o aktach stanu cywilnego,

4)     wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego,

5)     rejestracja wydanych odpisów aktów stanu cywilnego,

6)     wysyłanie i przyjmowanie zleceń dotyczących migracji aktów stanu cywilnego,

7)     dokonywanie w księgach przypisków,

8)     przekazywanie ksiąg do Archiwum Państwowego,

9)     kompletowanie dokumentów do akt zbiorczych ksiąg,

10) wypełnianie i przesyłanie do Urzędu Statystycznego sprawozdań statystycznych,

11) organizowanie uroczystości jubileuszowych łącznie z przygotowaniem wniosków o nadanie odznaczeń,

12) prowadzenie rejestru druków ścisłego zarachowania,

13) wykonywanie innych spraw zleconych przez Kierownika USC oraz Burmistrza Miasta.

V. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1)     praca w wymiarze pełnego etatu – 40 godzin tygodniowo,

2)     miejsce pracy: Urząd Miasta Rawa Mazowiecka, Plac Piłsudskiego 5,

3)     umowa o pracę: pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony,

4)     specyfika pracy: praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, bezpośredni kontakt z interesantem.

VI. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6 %.

VII. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. kwestionariusz osobowy,
 3. curriculum vitae,
 4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz staż pracy,
 5. kopie świadectw pracy,
 6. kopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 7. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność ( w przypadku osób niepełnosprawnych)
 8. oświadczenia:

1)     o posiadaniu obywatelstwa polskiego oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

2)     o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

3)     o stanie zdrowia pozwalającym na podjęcie zatrudnienia na stanowisku wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

Każdy dokument składany w formie kserokopii musi być potwierdzony za zgodność z oryginałem przez składającego ofertę, poprzez użycie zwrotu „stwierdzam zgodność z oryginałem”, miejscowość, data, czytelny podpis.

Dokumenty składane w oryginale muszą być podpisane czytelnie przez kandydata.

VIII. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w biurze podawczym Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka Pl. Piłsudskiego 5, pokój nr 17 lub listownie na adres: Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, 96-200 Rawa Mazowiecka Pl. Piłsudskiego 5 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko referent w Urzędzie Stanu Cywilnego w Rawie Mazowieckiej”, w terminie do dnia 28 listopada 2016 roku, do godz. 14oo. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

W przypadku ofert nadesłanych listownie liczy się data wpływu oferty do Urzędu.

Wzór kwestionariusza osobowego niezbędnego do złożenia oferty pracy dostępny jest do pobrania na stronie www.bip.rawamazowiecka.pl bądź w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, pokój nr 17 w godzinach pracy Urzędu.

Z pracownikiem podejmującym po raz pierwszy pracę w administracji samorządowej zostanie zawarta umowa na czas określony. Pozytywny wynik egzaminu kończącego służbę przygotowawczą jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika.

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka informuje kandydatów, że oferty niekompletne (nie zawierające wszystkich obowiązkowo wymaganych danych i dokumentów) oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Nie dopuszcza się uzupełniania dokumentów złożonych w ofertach po upływie terminu na złożenie ofert.

Osoby, których oferty spełnią wymagania formalne zostaną dopuszczone do kolejnego etapu procedury naboru.

O dalszej procedurze naboru i terminach kandydaci będą poinformowani telefonicznie bądź odrębnym pismem.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej adres www.rawamazowiecka.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta.

Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny oraz CV( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone podpisaną przez kandydata klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 902)”.

 

 • opublikował: Elżbieta Muszel Wydział Organizacyjny
  data publikacji: 2016-11-17 08:52

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 213381
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-07-04 09:14

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5151783
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-04-03 13:45

Stopka strony