Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

 • Oferty pracy

Treść strony

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Sekretarz Miasta Rawa Mazowiecka

I. Nazwa i adres jednostki: Urząd Miasta, 96-200 Rawa Mazowiecka Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 5.

II. Określenie stanowiska:  Sekretarz Miasta

III. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

1. wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, w tym co najmniej 2-letni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy pracownikach samorządowych oraz co najmniej 2-letni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych,
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii,
 • posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na proponowanym stanowisku,
 • bardzo dobra znajomość przepisów prawa.

      2. wymagania dodatkowe:

 • zdolność organizacji pracy i doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi,
 • doświadczenie zawodowe w zakresie kierowania zespołem i koordynacji działań,
 • umiejętność opracowywania projektów aktów prawnych,
 • umiejętność szybkiego i trafnego podejmowania decyzji,
 • wysoka kultura osobista i zdolności interpersonalno-komunikacyjne w kontaktach z klientami urzędu i współpracownikami,
 • odporność na stres,
 • sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, kreatywność,
 • dyspozycyjność, zaangażowanie.                                                                                           

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Zakres obowiązków i zadań Sekretarza Miasta (pełni on jednocześnie funkcję Naczelnika Wydziału Organizacyjnego):

1.  organizacja pracy Urzędu, w tym koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy,

2.  wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników i komórek organizacyjnych  bezpośrednio podległych, opracowywanie dla tych stanowisk pracy zakresów czynności oraz wnioskowanie w sprawach osobowych dotyczących tych pracowników,

3. prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem zarządzania zasobami ludzkimi oraz podejmowanie działań zapewniających odpowiedni dobór pracowników oraz ich dalsze doskonalenie,

4.  organizowanie systemu kontroli wewnętrznej w Urzędzie oraz koordynacji kontroli w miejskich jednostkach organizacyjnych,

5. kształtowanie sprawnego systemu komunikacji wewnętrznej oraz zapewnienie właściwego obiegu informacji,

6.  przygotowywanie treści pełnomocnictw i upoważnień,

7. nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej,

8. nadzór nad wdrażaniem regulaminów, instrukcji, procedur, zarządzeń i innych aktów wewnętrznych,

9. zapewnienie prawidłowego przebiegu procesów legislacyjnych w Urzędzie – nadzorowanie opracowywania projektów uchwał Rady Miasta i zarządzeń Burmistrza,

10.  nadzorowanie, wdrażanie i popularyzacja rozwiązań e-administracji,

11. rozwijanie i koordynowanie procesu informatyzacji Urzędu,

12. zapewnienie warunków materialno-technicznych dla działalności Urzędu,

13. nadzór nad gospodarką, mieniem Urzędu i nad środkami budżetowymi przeznaczonymi na pokrycie kosztów jego funkcjonowania, zakupu, wyposażenia, remontu i inwestycji,

14.  zapewnienie ochrony mienia i bezpieczeństwa budynku Urzędu,

15.  czuwanie nad prawidłową obsługą klientów, przestrzeganiem jednolitych zasad postępowania oraz terminowym załatwieniem spraw,

16. nadzorowanie spraw związanych z udostępnianiem informacji publicznej na wniosek oraz przestrzeganie wdrożonych zasad rozpowszechniania informacji publicznej na stronach BIP zgodnie z przepisami o dostępie do informacji publicznej,

17. sprawowanie nadzoru nad właściwym i terminowym rozpatrywaniem skarg i wniosków (w tym prowadzenie rejestru skarg i wniosków),

18. udział w sesjach Rady Miasta Rawa Mazowiecka oraz w posiedzeniach jej komisji,

19.  sprawowanie nadzoru nad właściwym i terminowym udzielaniem odpowiedzi na interpelacje radnych Rady Miasta,

20.  zapewnienie prawidłowej obsługi prawnej w Urzędzie,

21. wykonywanie czynności związanych z organizacją konsultacji społecznych i spisów powszechnych,

22. koordynacja spraw związanych z wyborem ławników,

23.  wykonywanie innych zadań z upoważnienia lub na polecenie Burmistrza,

24. wykonywanie zadań Pełnomocnika ds. wyborów, a w szczególności koordynowanie prac przygotowawczych do przeprowadzenia wyborów i referendów zleconych gminie, zapewnienie warunków technicznych, organizacyjnych, lokalowych do przeprowadzenia wyborów i referendów, wspomaganie możliwości zapewnienia przestrzegania prawa wyborczego w dniu wyborów, zapewnienie warunków do dostarczenia wyników z głosowania, zapewnienie warunków do przechowywania materiałów wyborczych.

V. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 • Stanowisko znajduje się w budynku Urzędu Miasta Pl. Piłsudskiego 5,
 • Praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • Praca przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie,
 • Sekretarz Miasta nie ma prawa tworzenia ani przynależności do partii politycznej.

VI. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6 %.

VII. Wymagane dokumenty:                                            

 1. list motywacyjny,
 2. kwestionariusz osobowy,
 3. curriculum vitae,
 4. kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 5. kopie dokumentów potwierdzających oraz staż pracy, w tym kopie świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających 4-letni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, w tym co najmniej 2-letni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub co najmniej 4-letni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych,
 6. kopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (certyfikaty, zaświadczenia, dyplomy itp.)
 7. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku osób niepełnosprawnych chcących skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych),
 8. oświadczenia:
  1. o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  2. o stanie zdrowia pozwalającym na podjęcie zatrudnia na stanowisku wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
  3. o posiadaniu obywatelstwa polskiego, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu nieposzlakowanej opinii.

Każdy dokument składany w formie kserokopii musi być potwierdzony za zgodność z oryginałem przez składającego ofertę, poprzez użycie zwrotu „stwierdzam zgodność z oryginałem”, miejscowość, data, czytelny podpis.

Dokumenty składane w oryginale muszą być podpisane czytelnie przez kandydata.

VIII. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w biurze podawczym Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka Pl. Piłsudskiego 5  lub listownie na adres: Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, 96-200 Rawa Mazowiecka Pl. Piłsudskiego 5 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko  Sekretarz Miasta Rawa Mazowiecka”, w terminie do dnia 22 września 2017 roku, do godz. 14.oo. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

W przypadku ofert nadesłanych listownie liczy się data wpłynięcia oferty do Urzędu.

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka informuje kandydatów, że oferty niekompletne (nie zawierające wszystkich obowiązkowo wymaganych danych i dokumentów) oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Nie dopuszcza się uzupełniania dokumentów złożonych w ofertach po upływie terminu na złożenie ofert.

Osoby, których oferty spełnią wymagania formalne zostaną dopuszczone do kolejnego etapu procedury naboru i będą informowane telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej adres www.rawamazowiecka.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta.

Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny oraz CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone podpisaną przez kandydata klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) oraz ustawą z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 902 ze zm.)”

 

 • opublikował: Elżbieta Muszel Wydział Organizacyjny
  data publikacji: 2017-09-08 13:26
 • zmodyfikował: Elżbieta Muszel Wydział Organizacyjny
  ostatnia modyfikacja: 2017-09-08 13:39

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 213315
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-07-04 09:14

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5150745
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-04-03 13:45

Stopka strony