Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

 • Oferty pracy

Treść strony

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Or. 2110.7.2017

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Inspektor w Wydziale Rewitalizacji Miasta

 

I. Nazwa i adres jednostki: Urząd Miasta, 96-200 Rawa Mazowiecka Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 5.

II. Określenie stanowiska: Inspektor

III. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

1. wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • obywatelstwo polskie,
 • co najmniej 3 letni staż pracy w administracji samorządowej lub państwowej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku..
 1. wymagania dodatkowe:
 • znajomość regulacji prawnych w zakresie zajmowanego stanowiska, m.in. ustawy o rewitalizacji, planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o finansach publicznych, o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, o dostępie do informacji publicznej, Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • komunikatywność, samodzielność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu,
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej,
 • zdolności organizacyjne i negocjacyjne,
 • znajomość obsługi komputera.

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. Do zakresu działania wydziału należą zadania i obowiązki określone w regulaminie organizacyjnym i wynikające ze specyfiki funkcjonowania Wydziału, a w szczególności następujące sprawy:

a. podejmowanie działań w zakresie informacji i promocji programu rewitalizacji,

b. współpraca z interesariuszami procesu rewitalizacji, w tym podmiotami prywatnymi i wspólnotami mieszkaniowymi,

c. współuczestnictwo w sprawach związanych ze społeczno-gospodarczym aspektem rewitalizacji,

d. wsparcie w organizacji Zespołu Zadaniowego ds. Rewitalizacji oraz Zespołu Konsultacyjnego ds. Rewitalizacji, w tym zwoływanie ich spotkań, organizacja posiedzeń oraz dokumentacja ich przebiegu,

e. opracowywanie danych i informacji na potrzeby systemu monitoringu i ewaluacji,

f. gromadzenie informacji dotyczących zadań realizowanych w ramach procesu rewitalizacji i sporządzanie sprawozdań i informacji w tym zakresie,

g. monitoring konkursów o możliwości pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania i przekazywanie tych informacji podmiotom uczestniczącym w procesie rewitalizacji,

h. monitoring szkoleń dla podmiotów uczestniczących w procesie rewitalizacji oraz organizowanie szkoleń wewnętrznych dla pracowników Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka,

i. przygotowywanie lub uczestnictwo w przygotowywaniu projektów Zarządzeń Burmistrza Miasta oraz Uchwał Rady Miasta w zakresie realizacji procesu rewitalizacji,

j. uczestniczenie w konsultacjach społecznych i działaniach promocyjnych dotyczących zamierzeń rewitalizacyjnych, w tym organizowanie i obsługa spotkań, konsultacji i konferencji,

k. administrowanie stroną internetową poświęconą rewitalizacji oraz kontem na Facebooku poświęconym tej tematyce, a także redagowanie tekstów o tematyce rewitalizacyjnej dla mediów,

l. planowanie i ewidencjonowanie wydatków oraz dochodów, zaplanowanych w budżecie Miasta na zadania Wydziału, w tym jego zmian i aktualizacji,

ł. współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie procesu rewitalizacji oraz w zakresie spraw związanych z realizacją inicjatywy lokalnej w przedmiocie rewitalizacji,

m. prowadzenie spraw związanych z obsługą kancelaryjną i organizacją Wydziału,

n. prowadzenie dokumentacji Wydziału związanej z kontrolą zarządczą i archiwalną.

 

V. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 • Bezpieczne warunki pracy.
 • Praca siedząca w budynku Urzędu Miasta w pełnym wymiarze czasu pracy.
 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.
 •  Praca wymaga ścisłej współpracy z innymi komórkami Urzędu.

VI. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6 %.

 

VII. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. kwestionariusz osobowy,
 3. curriculum vitae,
 4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz staż pracy,
 5. kopie świadectw pracy,
 6. kopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 7. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność ( w przypadku osób niepełnosprawnych)
 8. oświadczenia:
  1. o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  2. o stanie zdrowia pozwalającym na podjęcie zatrudnienia na stanowisku wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
  3. o posiadaniu obywatelstwa polskiego oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.

Każdy dokument składany w formie kserokopii musi być potwierdzony za zgodność z oryginałem przez składającego ofertę, poprzez użycie zwrotu „stwierdzam zgodność z oryginałem”, miejscowość, data, czytelny podpis.

Dokumenty składane w oryginale muszą być podpisane czytelnie przez kandydata.

 

VIII. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w biurze podawczym Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka Pl. Piłsudskiego 5 lub listownie na adres: Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, 96-200 Rawa Mazowiecka Pl. Piłsudskiego 5 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Inspektor w Wydziale Rewitalizacji Miasta”, w terminie do dnia 24 listopada 2017 roku, do godz. 14oo. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

W przypadku ofert nadesłanych listownie liczy się data wpływu oferty do Urzędu.

Wzór kwestionariusza osobowego niezbędnego do złożenia oferty pracy dostępny jest do pobrania na stronie www.bip.rawamazowiecka.pl bądź w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, pokój nr 17 w godzinach pracy Urzędu.

Z pracownikiem podejmującym po raz pierwszy pracę w administracji samorządowej zostanie zawarta umowa na czas określony. Pozytywny wynik egzaminu kończącego służbę przygotowawczą jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika.

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka informuje kandydatów, że oferty niekompletne (nie zawierające wszystkich obowiązkowo wymaganych danych i dokumentów) oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Nie dopuszcza się uzupełniania dokumentów złożonych w ofertach po upływie terminu na złożenie ofert.

Osoby, których oferty spełnią wymagania formalne zostaną dopuszczone do kolejnego etapu procedury naboru.

O dalszej procedurze naboru i terminach kandydaci będą poinformowani telefonicznie bądź odrębnym pismem.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej adres www.rawamazowiecka.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta.

 

Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

 

Wymagane dokumenty: list motywacyjny oraz CV( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone podpisaną przez kandydata klauzulą:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 902 ze zm.)”.

 • opublikował: Elżbieta Muszel Wydział Organizacyjny
  data publikacji: 2017-11-14 15:04

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 213325
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-07-04 09:14

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5150792
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-04-03 13:45

Stopka strony