Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

 • Oferty pracy

Treść strony

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Or. 2110.3.2018

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Młodszy Referent w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka

 

I. Nazwa i adres jednostki: Urząd Miasta, 96-200 Rawa Mazowiecka Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 5.

II. Określenie stanowiska: młodszy referent

III. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

 1. wymagania niezbędne:
 • wykształcenie wyższe,,
 • dobra obsługa komputera,
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu, wysoka kultura osobista
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • obywatelstwo polskie.
 1. wymagania dodatkowe:
 • znajomość regulacji prawnych w zakresie zajmowanego stanowiska m.in. Ustawy o ewidencji ludności, Ustawy o dowodach osobistych, Kodeksu Wyborczego, Kodeksu postępowania administracyjnego
 • umiejętność korzystania z przepisów prawa,
 • samodzielność w wykonywaniu zadań, bardzo dobra organizacja pracy własnej
 • kreatywność, odpowiedzialność.

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

  I. Realizacja zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności:

 1. przyjmowanie zgłoszeń zameldowania dotyczących pobytu stałego lub czasowego i zgłoszeń wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego oraz zgłoszeń wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej z zamiarem stałego lub czasowego pobytu za granicą zgłoszeń powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz ich rejestracja w bazie PESEL,
 2. prowadzenie oraz aktualizowanie ewidencji ludności w bazie PESEL oraz Rejestrze Mieszkańców,
 3. wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności,
 4. występowanie do Systemów Rejestrów Państwowych o nadawanie numerów PESEL dla osób podlegających obowiązkowi jego nadania,
 5. prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania i wymeldowania z urzędu i na wniosek,
 6. przekazywanie danych organom administracji publicznej, sądom, prokuraturze, organom kontroli skarbowej niezbędnych do realizacji ich ustawowych zadań w zakresie udostępniania danych jednostkowych z rejestru mieszkańców,
 7. sporządzanie sprawozdawczości oraz wykazów m.in.  dla GUS, Urzędu Wojewódzkiego, Straży Granicznej, Wydziału Oświaty (placówki szkolne).

  II. Realizacja zadań wynikających z ustawy o dowodach osobistych:

  1. obsługa Systemu Rejestrów Państwowych poprzez wprowadzanie i przetwarzanie danych w Rejestrze Dowodów Osobistych,
  2. przyjmowanie wniosków o wydanie dowodów osobistych oraz wydawanie dowodów osobistych,
  3. przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego w miejscu pobytu wnioskodawcy,
  4. przyjmowanie zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu  dowodów osobistych oraz wydawanie zaświadczeń w tym zakresie,
  5. odbiór poczty specjalnej dowodów osobistych,
  6. prowadzenie korespondencji dotyczącej indywidualnych spraw obywateli z polskimi placówkami dyplomatycznymi,
  7. udostępnianie danych z Rejestru Dowodów osobistych w trybie jednostkowym.

 III. Wykonywanie zadań zleconych związanych z przeprowadzaniem wyborów, referendów:

 1. prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców,
 2. sporządzanie meldunków wyborczych do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego,
 3. sporządzanie spisu wyborców dla potrzeb wyborów i referendów,
 4. przyjmowanie wniosków o wpisanie do rejestru wyborców,
 5. wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania,
 6. współdziałanie z wyznaczonymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie spraw związanych z wyborami i przeprowadzeniem referendum.

V. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 • Bezpieczne warunki pracy.
 • Praca siedząca w budynku Urzędu Miasta w pełnym wymiarze czasu pracy.
 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.
 • Praca wymaga ścisłej współpracy z innymi komórkami Urzędu.

VI. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

 

VII. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. kwestionariusz osobowy,
 3. curriculum vitae,
 4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz staż pracy,
 5. kopie świadectw pracy,
 6. kopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 7. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność ( w przypadku osób niepełnosprawnych)
 8. oświadczenia:
  1. o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  2. o stanie zdrowia pozwalającym na podjęcie zatrudnienia na stanowisku wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
  3. o posiadaniu obywatelstwa polskiego oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.

Każdy dokument składany w formie kserokopii musi być potwierdzony za zgodność z oryginałem przez składającego ofertę, poprzez użycie zwrotu „stwierdzam zgodność z oryginałem”, miejscowość, data, czytelny podpis.

Dokumenty składane w oryginale muszą być podpisane czytelnie przez kandydata.

 

VIII. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w biurze podawczym Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka Pl. Piłsudskiego 5 lub listownie na adres: Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, 96-200 Rawa Mazowiecka Pl. Piłsudskiego 5 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko młodszy referent w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka”, w terminie do dnia 25 maja 2018 roku, do godz. 14oo. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

W przypadku ofert nadesłanych listownie liczy się data wpływu oferty do Urzędu.

Wzór kwestionariusza osobowego niezbędnego do złożenia oferty pracy dostępny jest do pobrania na stronie www.bip.rawamazowiecka.pl bądź w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, pokój nr 17 w godzinach pracy Urzędu.

Z pracownikiem podejmującym po raz pierwszy pracę w administracji samorządowej zostanie zawarta umowa na czas określony. Pozytywny wynik egzaminu kończącego służbę przygotowawczą jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika.

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka informuje kandydatów, że oferty niekompletne (nie zawierające wszystkich obowiązkowo wymaganych danych i dokumentów) oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Nie dopuszcza się uzupełniania dokumentów złożonych w ofertach po upływie terminu na złożenie ofert.

Osoby, których oferty spełnią wymagania formalne zostaną dopuszczone do kolejnego etapu procedury naboru.

O dalszej procedurze naboru i terminach kandydaci będą poinformowani telefonicznie bądź odrębnym pismem.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej adres www.rawamazowiecka.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta.

 

Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

 

Wymagane dokumenty: list motywacyjny oraz CV( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone podpisaną przez kandydata klauzulą:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) oraz ustawą z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.)”.

 

 • opublikował: Elżbieta Muszel Wydział Organizacyjny
  data publikacji: 2018-05-11 14:30
 • zmodyfikował: Elżbieta Muszel Wydział Organizacyjny
  ostatnia modyfikacja: 2018-05-11 14:34

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 211548
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-07-04 09:14

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5109233
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-03-27 13:48

Stopka strony