Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

 • Oferty pracy

Treść strony

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Or. 2110.1.2019

 

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka

 

I. Nazwa i adres jednostki: Urząd Miasta, 96-200 Rawa Mazowiecka Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 5.

II. Określenie stanowiska:  Naczelnik Wydziału Organizacyjnego

III. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

 

1. wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • co najmniej 5 letni staż pracy,
 • posiadanie minimum 3 - letniego doświadczenia zawodowego w jednostkach administracji państwowej lub samorządowej,
 • doświadczenie zawodowe w zakresie kierowania zespołem i koordynacji działań,
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii,
 • posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na proponowanym stanowisku,
 • bardzo dobra znajomość przepisów prawa,
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym samorządu terytorialnego,
 • znajomość: Kodeksu pracy, ustawy o pracownikach samorządowych, podstaw KPA, instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, znajomość podstaw ustawy o finansach publicznych, prawa zamówień publicznych,
 • umiejętność obsługi pakietu programów biurowych m.in. MS Office, obsługa poczty elektronicznej, Internetu. 

2. wymagania dodatkowe:

 • zdolność organizacji pracy i doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi,
 • mile widziane zaświadczenia i certyfikaty z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i kierowania zespołem,
 • umiejętność opracowywania projektów aktów prawnych,
 • umiejętność szybkiego i trafnego podejmowania decyzji,
 • wysoka kultura osobista i zdolności interpersonalno-komunikacyjne w kontaktach z klientami urzędu i współpracownikami,
 • sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, kreatywność,
 • dyspozycyjność, zaangażowanie,                                    
 • bardzo dobra znajomość organizacji pracy urzędu miasta,                          
 • umiejętność pracy w zespole,
 • predyspozycje kandydata do zajmowania stanowiska urzędniczego: umiejętność analitycznego i strategicznego myślenia, inicjatywa i umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, otwartość na zmiany, umiejętność sprawnej organizacji pracy, zdolności kierownicze, kreatywność, dyspozycyjność, komunikatywność, odporność na stres.

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 Do zadań Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, w zakresie właściwym dla Wydziału, należy wykonywanie wszystkich czynności związanych z realizacją merytorycznych zadań podległego Wydziału, niezastrzeżonych do kompetencji Burmistrza, Zastępcy Burmistrza, Sekretarza oraz Skarbnika, w szczególności:

 1. organizacja pracy Wydziału, w tym koordynowanie działalności komórek organizacyjnych oraz organizowanie ich współpracy,
 2. realizacja zadań merytorycznych Wydziału oraz wynikających z uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza,
 3. wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników i komórek organizacyjnych  bezpośrednio podległych, opracowywanie dla tych stanowisk pracy zakresów czynności oraz wnioskowanie w sprawach osobowych dotyczących tych pracowników,
 4. kierowanie i nadzór nad pracą podległych pracowników w zakresie realizacji zadań wynikających z zakresów obowiązków,
 5. motywowanie pracowników oraz troska o właściwą atmosferę pracy;
 6. inicjowanie szkoleń oraz ocena kwalifikacji pracowników,
 7. prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem zarządzania zasobami ludzkimi oraz podejmowanie działań zapewniających odpowiedni dobór pracowników oraz ich dalsze doskonalenie,
 8. ponoszenie odpowiedzialności za merytoryczną działalność Wydziału oraz organizację, jakość i dyscyplinę pracy, oraz przestrzeganiem przez pracowników  przepisów o ochronie informacji niejawnych i o ochronie danych osobowych;
 9. kształtowanie sprawnego systemu komunikacji wewnętrznej oraz zapewnienie właściwego obiegu informacji,
 10. przygotowywanie treści pełnomocnictw i upoważnień,
 11. nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej,
 12. nadzór nad wdrażaniem regulaminów, instrukcji, procedur, zarządzeń i innych aktów wewnętrznych,
 13. nadzorowanie, wdrażanie i popularyzacja rozwiązań e-administracji,
 14. rozwijanie i koordynowanie procesu informatyzacji Urzędu,
 15. zapewnienie warunków materialno-technicznych dla działalności Urzędu,
 16. nadzór nad gospodarką, mieniem Urzędu i nad środkami budżetowymi przeznaczonymi na pokrycie kosztów jego funkcjonowania, zakupu, wyposażenia, remontu i inwestycji,
 17. zapewnienie ochrony mienia i bezpieczeństwa budynku Urzędu,
 18. nadzorowanie prawidłowej obsługi klientów, przestrzegania jednolitych zasad postępowania oraz terminowego załatwiania spraw,
 19. przygotowywanie informacji publicznych do udostępniania w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na wniosek,
 20. zapewnienie prawidłowej obsługi prawnej w Urzędzie,
 21. koordynowanie prac przygotowawczych do przeprowadzenia wyborów i referendów zleconych gminie, zapewnienie warunków technicznych, organizacyjnych, lokalowych do przeprowadzenia wyborów i referendów, wspomaganie możliwości zapewnienia przestrzegania prawa wyborczego w dniu wyborów, zapewnienie warunków do dostarczenia wyników z głosowania, zapewnienie warunków do przechowywania materiałów wyborczych,
 22. przygotowywanie projektów uchwał, zarządzeń, decyzji, materiałów, sprawozdań, analiz itp. pod obrady Rady i dla potrzeb Burmistrza oraz uczestniczenie w sesjach Rady, naradach i spotkaniach, jeśli zajdzie taka potrzeba,
 23. współpraca z Komisjami Rady w ramach kompetencji Wydziału, a szczególnie uczestniczenie w posiedzeniach Komisji, celem merytorycznego przedstawienia problematyki określonej w projektach uchwał i tematach przygotowywanych przez Wydział na sesje Rady Miasta. Każdorazowo konieczność uczestniczenia w pracach Komisji należy uzgodnić z Przewodniczącym tej Komisji,
 24. przygotowywanie propozycji odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych,
 25. opracowywanie projektów planów realizacji przedsięwzięć gospodarczych, społecznych, organizacyjnych, projektu budżetu w zakresie dotyczącym Wydziału, itp.,
 26. rozpatrywanie skarg, wniosków i interwencji mieszkańców oraz przygotowywanie propozycji odpowiedzi,
 27. prowadzenie i nadzorowanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych należących do kompetencji Wydziału,
 28. opracowywanie planów rzeczowo-finansowych do projektu budżetu w części dotyczącej Wydziału oraz sprawozdań z wykonania,
 29. sporządzanie sprawozdań, informacji, analiz w zakresie spraw należących do właściwości Wydziału,
 30. przygotowywanie procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze stanowiska urzędnicze,
 31. współudział w tworzeniu projektów struktury organizacyjnej urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy,
 32. organizacja praktyk zawodowych na terenie Urzędu Miasta i nadzór nad prowadzeniem związanej z tym dokumentacji,
 33. prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw wydanych przez Burmistrza,
 34. nadzór nad prowadzeniem spraw osobowych, płacowych oraz ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych pracowników Urzędu,
 35. nadzór nad prowadzeniem akt osobowych kierowników jednostek organizacyjnych,
 36. nadzór nad prawidłowym i terminowym sporządzaniem sprawozdań dotyczących zatrudnienia i wynagrodzeń,
 37. nadzór nad prowadzeniem archiwum Urzędu,
 38. nadzór nad kancelarią ogólną,
 39. nadzorowanie systematycznego podnoszenia jakości obsługi interesantów,
 40. systematyczna analiza i kontrola wydatków Urzędu w zakresie dotyczącym Wydziału
 41. informowanie przełożonego o stanie wykonania zadań oraz o potrzebach związanych z funkcjonowaniem Wydziału oraz zgłaszanie w tym zakresie wniosków,
 42. zgłaszanie propozycji zmian do regulaminów z zakresu działania Wydziału, 
 43. współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Urzędu, organizacjami społecznymi, zawodowymi, gospodarczymi, itp.,
 44. współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w sprawach wykraczających poza zakres uprawnień i obowiązków wynikających z podziału kompetencji,
 45. wykonywanie innych czynności zleconych przez Burmistrza, Zastępcę Burmistrza  i Sekretarza Miasta.

VInformacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 • Stanowisko znajduje się w budynku Urzędu Miasta Pl. Piłsudskiego 5,
 • Praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • Praca przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie,
 • Bezpieczne warunki pracy,
 • Praca wymaga ścisłej współpracy z innymi komórkami Urzędu.

VI. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6 %.

 

VII. Wymagane dokumenty:     

 1. list motywacyjny,
 2. kwestionariusz osobowy,
 3. curriculum vitae,
 4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz staż pracy,
 5. kopie świadectw pracy,
 6. kopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 7. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku osób niepełnosprawnych)
 8. oświadczenia:
  1. o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  2. o stanie zdrowia pozwalającym na podjęcie zatrudnienia na stanowisku wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
  3. o posiadaniu obywatelstwa polskiego oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.

Każdy dokument składany w formie kserokopii musi być potwierdzony za zgodność z oryginałem przez składającego ofertę, poprzez użycie zwrotu „stwierdzam zgodność z oryginałem”, miejscowość, data, czytelny podpis.

Dokumenty składane w oryginale muszą być podpisane czytelnie przez kandydata.

 

VIII. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w biurze podawczym Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka Pl. Piłsudskiego 5 lub listownie na adres: Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, 96-200 Rawa Mazowiecka Pl. Piłsudskiego 5 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka”, w terminie do dnia  25 marca 2019 roku, do godz. 14oo. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

W przypadku ofert nadesłanych listownie liczy się data wpływu oferty do Urzędu.

Wzór kwestionariusza osobowego niezbędnego do złożenia oferty pracy dostępny jest do pobrania na stronie www.bip.rawamazowiecka.pl bądź w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, pokój nr 17 w godzinach pracy Urzędu.

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka informuje kandydatów, że oferty niekompletne (nie zawierające wszystkich obowiązkowo wymaganych danych i dokumentów) oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Nie dopuszcza się uzupełniania dokumentów złożonych w ofertach po upływie terminu na złożenie ofert.

Osoby, których oferty spełnią wymagania formalne zostaną dopuszczone do kolejnego etapu procedury naboru.

O dalszej procedurze naboru i terminach kandydaci będą poinformowani telefonicznie bądź odrębnym pismem.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej adres www.rawamazowiecka.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta.

 

Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru bez podania przyczyn.

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta w Rawie Mazowieckiej z siedzibą w Rawie Mazowieckiej, Plac Piłsudskiego 5;
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Naczelnik Wydziału Organizacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (to jest na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody) oraz w zakresie danych osobowych wymienionych w art. 221 1 Kodeksu pracy – na podstawie ww. przepisu Kodeksu pracy;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • realizacji procedury rekrutacji w ramach niniejszego naboru:
   • na podstawie Kodeksu pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych w zw.  z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych - w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych oraz w zakresie danych o niepełnosprawności w zw. z art. 9 ust. 2 lit. b ww. rozporządzenia - w ramach wykonywania szczególnych praw przez Panią/Pana dotyczących pierwszeństwa zatrudnienia na stanowisku urzędniczym, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych,
   • a w zakresie w jakim podanie danych jest dobrowolne na podstawie wyrażonej przez Pani/Pana zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
 4. Pani/Pana dane osobowe przekazane w celach związanych z rekrutacją nie będą przekazywane odbiorcom danych; nie będą one również przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych;
 5. Pani/Pana dane osobowe podane w związku z procesem rekrutacji będą przechowywane do czasu zakończenia tego procesu:
 • Pani/Pana oferta pracy w przypadku niezakwalifikowania do kolejnych etapów oraz niewskazania Pani/Pana kandydatury w protokole naboru może być odebrana przez Pani/Pana osobiście w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku naboru. Po ww. terminie zostanie komisyjne zniszczona,
 • jeżeli Pani/Pana kandydatura zostanie wskazana w protokole naboru Pani/Pana oferta pracy będzie przechowywana przez okres trzech miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru. Po ww. terminie nieodebrana przez Panią/Pana osobiście oferta zostanie komisyjne zniszczona,
 • pozostałe dokumenty przebiegu procesu rekrutacji będą przechowywane przez okres 5 lat kalendarzowych po ostatecznym zakończeniu procedury naboru,
 • w przypadku danych podanych dobrowolnie do czasu wycofania zgody, lecz nie dłużej niż przez okresy wskazane powyżej. 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; w zakresie w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody – ma Pani/Pan prawo do wycofania tej zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych - narusza przepisy RODO;

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji. Brak podania tych danych będzie skutkował tym, że Pani/Pana aplikacja nie będzie brana pod uwagę w procesie rekrutacji.

9. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będę wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym moa w art.22.

 

Wymagane dokumenty: list motywacyjny oraz CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone podpisaną przez kandydata klauzulą:

 

„Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Urząd Miasta w Rawie Mazowieckiej z siedzibą w Rawie Mazowieckiej, Plac Piłsudskiego 5, moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko Naczelnik Wydziału Organizacyjnego. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO”.

 

 

 

 • opublikował: Elżbieta Muszel Wydział Organizacyjny
  data publikacji: 2019-03-14 11:29

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 213336
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-07-04 09:14

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5150838
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-04-03 13:45

Stopka strony