Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

  • Oferty pracy

Treść strony

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Dyrektor Gimnazjum Nr 2
im Haliny Konopackiej  w Rawie Mazowieckiej
ogłasza nabór na wolne stanowisko  pracy
GŁÓWNY  KSIĘGOWY

1. Wymagania niezbędne
a)  wykształcenie co najmniej średnie lub wyższe, zgodnie z art. 45 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami),
b)   niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
c)   znajomość prawa administracyjnego i samorządowego,
d)   znajomość zagadnień z zakresu rachunkowości
e)   dobra znajomość obsługi komputera,      
f)   dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim,
g)   nieposzlakowana opinia

2. Wymagania dodatkowe
a) cechy charakterologiczne kandydata ? komunikatywność, niekonfliktowość,
b) dyspozycyjność,
c) systematyczność,
d) umiejętność interpretowania przepisów prawa,
e) kreatywność w działaniu


3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Osoba zatrudniona, w Gimnazjum Nr 2 im. Haliny Konopackiej w Rawie Mazowieckiej, na stanowisku Głównego Księgowego, będzie wykonywać obowiązki i ponosić odpowiedzialność określoną  dla głównych księgowych w:
a) ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, w szczególności za prawidłowość dysponowania środkami finansowymi  w zakresie obsługiwanej placówki i sporządzania planów finansowych jednostki budżetowej,
b) prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z ustawą dnia 29.09. 1994 r. o rachunkowości, w tym będzie opracowywała projekt zasad prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont oraz obiegu dowodów księgowo- finansowych w Gimnazjum Nr 2 im. Haliny Konopackiej w Rawie Mazowieckiej,
c) koordynowała działania wykonywane w Gimnazjum Nr 2 im. Haliny Konopackiej w Rawie Mazowieckiej zakresie księgowości i płac.

 Główne zadania osoby zatrudnionej na stanowisku głównego księgowego to:

1) prowadzenie pełnej  księgowości placówki oraz naliczanie wynagrodzeń w programie płacowym i budżetowym Groszek,
2) sporządzanie planów budżetowych,
3)  kontrola realizacji planów i wydatków budżetowych,
4) przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,
5) sporządzanie deklaracji do Urzędu Skarbowego, przesyłanie dokumentów do ZUS (program Płatnik),
6) prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych ? sprawozdania, plany,
7) nadzór nad przeprowadzanymi inwentaryzacjami składników majątkowych,
8) finansowe rozliczanie inwentaryzacji,
9) sporządzanie sprawozdań statystycznych,
10) wykonywanie prac zleconych przez dyrektora szkoły

WYMAGANE  DOKUMENTY:

1. List motywacyjny oraz CV wraz z oświadczeniem zawierającym zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08. 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zmianami),
2. Dokument poświadczający wykształcenie  (kserokopia, oryginał do wglądu),
3. Oświadczenie, złożone w trybie art. 233 § 1 Kodeksu Karnego, o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych, oraz że kandydat nie został prawomocnie skazany za przestępstwa popełnione umyślnie.
4. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia zezwalającym na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,
5. Dokumenty potwierdzające  wymaganą praktykę w księgowości i określające okres zatrudnienia na poszczególnych stanowiskach (zaświadczenia, świadectwa pracy ? kserokopie),
6. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z następującą adnotacją:? Nabór na stanowisko Głównego Księgowego w Gimnazjum Nr 2 w Rawie Mazowieckiej? , w terminie do dnia 29.01.2008 r. do godz. 1500 w sekretariacie  Gimnazjum Nr 2 w Rawie Mazowieckiej, ul. Kazimierza Wielkiego 28 lub listownie na adres: Gimnazjum Nr 2 im. Haliny Konopackiej , ul. Kazimierza Wielkiego 28, 96-200 Rawa Mazowiecka. Nie zachowanie powyższego terminu skutkować będzie brakiem rozpatrzenia złożonych aplikacji. Dokumenty niekompletne nie będą rozpatrywane.
Organizowany nabór dotyczy zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie listownie lub telefonicznie.
Informacja o wyniku naboru  będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, adres: www.rawamazowiecka.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka i Gimnazjum Nr 2 im. Haliny Konopackiej w Rawie Mazowieckiej, ul. Kazimierza Wielkiego 28, 96-200 Rawa Mazowiecka

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (46) 814 03 60

Dyrektor Gimnazjum Nr 2 w Rawie Mazowieckiej
mgr Irena Wiśniewska

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2008-01-14 14:54
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2008-01-14 14:54

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 212700
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-07-04 09:14

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5133331
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-03-31 10:55

Stopka strony