Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

  • Oferty pracy

Treść strony

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Dyrektor Gimnazjum Nr 2 im Haliny Konopackiej  w Rawie Mazowieckiej ogłasza nabór na wolne stanowisko  pracy GŁÓWNY KSIĘGOWY

1. Wymagania niezbędne
a)  wykształcenie co najmniej średnie lub wyższe, zgodnie z art. 45  ustawy  o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami),
b)   niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
c)   znajomość prawa administracyjnego i samorządowego,
d)   znajomość zagadnień z zakresu rachunkowości
e)   dobra znajomość obsługi komputera,      
f)   dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim,
g)   nieposzlakowana opinia

2. Wymagania dodatkowe

a) cechy charakterologiczne kandydata komunikatywność, niekonfliktowość,
b) dyspozycyjność,
c) systematyczność,
d) umiejętność interpretowania przepisów prawa,
e) kreatywność w działaniu

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Osoba zatrudniona, w Gimnazjum Nr 2 im. Haliny Konopackiej w Rawie Mazowieckiej, na stanowisku Głównego Księgowego, będzie wykonywać obowiązki i ponosić odpowiedzialność określoną  dla głównych księgowych :
a) w ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, w szczególności za prawidłowość dysponowania środkami finansowymi  w zakresie obsługiwanej placówki i sporządzania planów finansowych jednostki budżetowej,
b) za prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z ustawą dnia 29.09.1994r. o rachunkowości, w tym będzie opracowywała projekt zasad prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont oraz obiegu dowodów księgowo- finansowych w Gimnazjum Nr 2 im. Haliny Konopackiej w Rawie Mazowieckiej,
c) będzie koordynowała działania wykonywane w Gimnazjum Nr 2 im. Haliny Konopackiej  w Rawie Mazowieckiej zakresie księgowości i płac.

Główne zadania osoby zatrudnionej na stanowisku głównego księgowego to:

1) prowadzenie pełnej  księgowości placówki oraz naliczanie wynagrodzeń w programie płacowym i budżetowym Groszek,
2) sporządzanie planów budżetowych,
3) kontrola realizacji planów i wydatków budżetowych,
4) przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,
5) sporządzanie deklaracji do Urzędu Skarbowego, przesyłanie dokumentów do ZUS (program Płatnik),
6) prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych sprawozdania, plany,
7) nadzór nad przeprowadzanymi inwentaryzacjami składników majątkowych,
8) finansowe rozliczanie inwentaryzacji,
9) sporządzanie sprawozdań statystycznych,
10) wykonywanie prac zleconych przez dyrektora szkoły

WYMAGANE  DOKUMENTY:

1. List motywacyjny oraz CV wraz z oświadczeniem zawierającym zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08. 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zmianami),
2. Dokument poświadczający wykształcenie  (kserokopia, oryginał do wglądu),
3. Oświadczenie, złożone w trybie art. 233 § 1 Kodeksu Karnego, o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych, oraz że kandydat nie został prawomocnie skazany za przestępstwa popełnione umyślnie.
4. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia zezwalającym na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,
5. Dokumenty potwierdzające  wymaganą praktykę w księgowości i określające okres zatrudnienia na poszczególnych stanowiskach (zaświadczenia, świadectwa pracy kserokopie),
6. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z następującą adnotacją:" Nabór na stanowisko Głównego Księgowego w Gimnazjum Nr 2 w Rawie Mazowieckiej" , w terminie do dnia 10.03.2008 r. do godz. 1500 w sekretariacie  Gimnazjum Nr 2 w Rawie Mazowieckiej, ul. Kazimierza Wielkiego 28 lub listownie na adres: Gimnazjum Nr 2 im. Haliny Konopackiej , ul. Kazimierza Wielkiego 28, 96-200 Rawa Mazowiecka. Nie zachowanie powyższego terminu skutkować będzie brakiem rozpatrzenia złożonych aplikacji. Dokumenty niekompletne nie będą rozpatrywane.

Organizowany nabór dotyczy zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie listownie lub telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru  będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, adres: www.rawamazowiecka.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka i Gimnazjum Nr 2 im. Haliny Konopackiej w Rawie Mazowieckiej, ul. Kazimierza Wielkiego 28, 96-200 Rawa Mazowiecka

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (46) 814 03 60

Dyrektor Gimnazjum Nr 2 w Rawie Mazowieckiej

mgr Irena Wiśniewska

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2008-02-25 14:56
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2008-02-25 15:09

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 213341
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-07-04 09:14

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5150859
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-04-03 13:45

Stopka strony