Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

  • Oferty pracy

Treść strony

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA

 

 OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

                       Audytor wewnętrzny w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka

 1. Wymagania niezbędne:

a)  obywatelstwo polskie,

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c) niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) posiadanie wykształcenia wyższego,

e) posiadanie następujących kwalifikacji do przeprowadzenia audytu wewnętrznego:

   - jeden z certyfikatów: Certified Internal Audytor (CIA), Certified Government Auditing Proffesional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub

- złożony w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub- uprawnienia biegłego rewidenta, lub

- dwuletnia praktyka (określona w art. 286 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych) w zakresie audytu wewnętrznego i legitymowanie się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z obowiązującymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych

f) nieposzlakowana opinia,

 

2. Wymagania dodatkowe:

a)      znajomość przepisów prawa ze szczególnym uwzględnieniem: ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, prawa zamówień publicznych, ustawy o samorządzie gminnym,

b)      znajomość standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych,

c)      dobra znajomość komputera (Word, Exel),

d)      samodzielność w planowaniu zadań.

 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 Prowadzenie wszystkich procedur w zakresie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka określonych w ustawie o finansach publicznych oraz przepisach wykonawczych do ustawy.

 4. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,

b) kwestionariusz osobowy,

c) curriculum vitae,

d) kopie świadectw pracy,

e) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

f) kopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

g) oświadczenia:

- o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe,

- o stanie zdrowia.

 Wymagane dokumenty należy składać w Sekretariacie Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka Pl. Piłsudskiego 5, pokój nr 12 lub listownie na adres: Urząd Miasta Rawa Mazowiecka, 96-200 Rawa Mazowiecka Pl. Piłsudskiego 5 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Audytora wewnętrznego w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka”, w terminie do dnia 9 kwietnia 2010 roku godz. 14oo. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Organizowany nabór dotyczy pracy pracownikiem niepełnym wymiarze czasu pracy.

Z pracownikiem podejmującym po raz pierwszy pracę zostanie zawarta umowa na czas określony. Pozytywny wynik egzaminu kończącego służbę przygotowawczą jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika.

W w/w naborze mogą uczestniczyć obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej adres www.rawamazowiecka.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny oraz CV( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)”.

 

 

 

 

 

  • opublikował: Elżbieta Muszel Wydział Organizacyjny
    data publikacji: 2010-03-26 10:19
  • zmodyfikował: Elżbieta Muszel Wydział Organizacyjny
    ostatnia modyfikacja: 2010-03-26 10:42

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 213379
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-07-04 09:14

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5151779
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-04-03 13:45

Stopka strony