Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

  • Oferty pracy

Treść strony

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA

                                          OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

       Referent w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka

1. Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie,

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe,

d) nieposzlakowana opinia,

f) wykształcenie co najmniej średnie,

g) uprawnienia dozoru nad kotłami centralnego ogrzewania i instalacji cieplnej.

 2. Wymagania dodatkowe:

a) posiadanie doświadczenia zawodowego w urzędach administracji publicznej,        

b) samodzielność w wykonywaniu zadań,

      c) dobra znajomość komputera,

      d) dyspozycyjność.

 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)               Zarządzanie budynkami i lokalami administracyjnymi Urzędu oraz prowadzenie spraw z zakresu budowy, modernizacji, remontów i konserwacji tych budynków i lokali.

2)               Prowadzenie księgi obiektu budowlanego dla budynków Urzędu.

3)               Prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem przeciwpożarowym i przeciwwłamaniowym budynków i lokali Urzędu.

4)               Prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem i prawidłowym funkcjonowaniem łączności telefonicznej i elektronicznej, urządzeń powielających.

5)               Prowadzenie analiz i rozliczeń dotyczących kosztów łączności telefonicznej i elektronicznej, urządzeń powielających.

6)               Prowadzenie spraw związanych z gospodarką odpadami w Urzędzie Miasta i sporządzanie stosownych sprawozdań w tym zakresie.

7)               Zabezpieczenie potrzeb Urzędu w zakresie transportu osobowego i ciężarowego oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie.

8)               Prowadzenie dokumentacji związanej z eksploatacją samochodów służbowych Urzędu.

9)               Nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości na zewnątrz budynków Urzędu.

10)           Prowadzenie spraw związanych z bieżącą eksploatacją kotłowni.

11)           Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem majątku Urzędu Miasta.

12)           Prowadzenie spraw związanych z opłatami za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

13)           Planowanie i realizacja zakupów inwestycyjnych i bieżących sprzętów i urządzeń niezbędnych dla potrzeb Urzędu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.

14)           Nadzór nad pracownikami obsługi Urzędu.

15)           Przygotowywanie dokumentów swojego stanowiska pracy do archiwizacji zgodnie z obowiązującymi procedurami.

16)           Wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza Miasta, Zastępcę Burmistrza, Sekretarza Miasta.

17)           Wywieszanie na tablicy ogłoszeń Urzędu:

- obwieszczeń o licytacji,

- ogłoszeń o ustanowieniu kuratora dla strony, której miejsce pobytu nie jest znane,

- obwieszczeń i pism sądowych,

- innych obwieszczeń i pism urzędowych,

- pism kuratorów sądowych.

18)           Prowadzenie rejestru informacji wywieszanych na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta.

19)           Wprowadzanie informacji i danych z Wydziału Organizacyjnego do Biuletynu Informacji Publicznej.

20)           Systematyczna analiza i kontrola wydatków Urzędu w ramach swojego zakresu czynności.

 4. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,

b) kwestionariusz osobowy,

c) curriculum vitae,

d) kopie świadectw pracy,

e) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

f) kopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

g) oświadczenia:

- o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe,

- o stanie zdrowia.

Wymagane dokumenty należy składać w Sekretariacie Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka Pl. Piłsudskiego 5, pokój nr 12 lub listownie na adres: Urząd Miasta Rawa Mazowiecka, 96-200 Rawa Mazowiecka Pl. Piłsudskiego 5 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko referenta w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka”, w terminie do dnia 3 stycznia 2011 roku, godz. 14oo. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Z pracownikiem podejmującym po raz pierwszy pracę zostanie zawarta umowa na czas określony. Pozytywny wynik egzaminu kończącego służbę przygotowawczą jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika.

W w/w naborze mogą uczestniczyć obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej adres www.rawamazowiecka.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny oraz CV( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)”.

 

Rawa Mazowiecka, 2010-12-21

 

 

  • opublikował: Elżbieta Muszel Wydział Organizacyjny
    data publikacji: 2010-12-21 09:37
  • zmodyfikował: Elżbieta Muszel Wydział Organizacyjny
    ostatnia modyfikacja: 2010-12-21 11:35

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 211541
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-07-04 09:14

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5109195
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-03-27 13:48

Stopka strony