Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

 • Oferty pracy

Treść strony

Nabór na wolne stanowisko pracy

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Młodszy Referent w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka

1. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie co najmniej średnie,

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe,

d) nieposzlakowana opinia,

f) preferowane doświadczenie zawodowe w jednostkach administracji publicznej,

g) komunikatywność,

h) umiejętność pracy w zespole.

2. Wymagania dodatkowe:     

a)       samodzielność w wykonywaniu zadań,

b)       dobra znajomość komputera,

c)       dyspozycyjność.

 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.       Prowadzenie kancelarii ogólnej zgodnie z instrukcją kancelaryjną, w tym:

1)      przyjmowanie korespondencji i przesyłek pocztowych,

2)      prowadzenie dziennika korespondencji,

3)      prowadzenie ewidencji wpływów specjalnych i wartościowych,

4)      wysyłanie korespondencji i przesyłek pocztowych.

2.       Dzielenie i przekazywanie korespondencji przejrzanej i zwróconej przez Burmistrza, jego Zastępcę – zgodnie z dyspozycjami, właściwym wydziałom.

3.        Dokonywanie weryfikacji i sprawdzanie kompletności dokumentów  składanych przez interesanta.

4.       Przyjmowanie pism sądowych i prokuratorskich w przypadku niemożliwości doręczenia ich adresatowi w jego miejscu zamieszkania.

5.       Obsługa interesantów w zakresie wydawania druków wniosków do załatwiania spraw, pomoc przy ich wypełnianiu, przyjmowanie wniosków wraz z dokumentacją, wydawanie przesyłek awizowanych.

6.       Udzielanie informacji interesantom o sposobie załatwienia sprawy.

7.       Udzielanie informacji o strukturze organizacyjnej Urzędu, o podmiotach gospodarczych, instytucjach, stowarzyszeniach, firmach działających na terenie miasta oraz wskazywanie kompetentnych osób i miejsc do załatwienia sprawy.

8.       Prowadzenie doręczeń zastępczych.

9.       Przyjmowanie ofert na organizowane przez Urząd przetargi.

10.   Prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków, przekazywanie ich do załatwienia wg właściwości Wydziałom oraz nadzór nad terminowym udzielaniem odpowiedzi na skargi i wnioski obywateli.

11.   Opracowywanie okresowych informacji i sprawozdań dotyczących skarg i wniosków dla potrzeb Burmistrza.

12.   Składanie na wezwanie sądów urzędowo poświadczonych dokumentów w celu odtworzenia akt sądowych.

13.   Rozliczanie kosztów przesyłek oraz sporządzanie zestawień i analiz w tym zakresie.

14.   Prowadzenie badań ankietowych i analiz dotyczących satysfakcji interesanta.

15.   Przygotowywanie dokumentów do archiwizacji zgodnie z obowiązującymi procedurami.

16.   Udostępnianie materiałów instruktażowych i promocyjnych gminy.

17.   Wywieszanie na tablicy ogłoszeń Urzędu:

- obwieszczeń o licytacji,

- ogłoszeń o ustanowieniu kuratora dla strony, której miejsce pobytu nie jest znane,

- obwieszczeń i pism sądowych,

- innych obwieszczeń i pism urzędowych,

- pism kuratorów sądowych.

18.   Wprowadzanie informacji i danych z Wydziału Organizacyjnego do Biuletynu Informacji Publicznej.

19.   Systematyczna analiza i kontrola wydatków Urzędu w ramach swojego zakresu czynności.

20.   Wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza Miasta, Zastępcę Burmistrza, Sekretarza Miasta.

 4. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,

b) kwestionariusz osobowy,

c) curriculum vitae,

d) kopie świadectw pracy,

e) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

f) kopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

g) oświadczenia:

- o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe,

- o stanie zdrowia.

 

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w Sekretariacie Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka Pl. Piłsudskiego 5, pokój nr 12 lub listownie na adres: Urząd Miasta Rawa Mazowiecka, 96-200 Rawa Mazowiecka Pl. Piłsudskiego 5 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka”, w terminie do dnia 8 marca 2013 roku, godz. 14oo. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Z pracownikiem podejmującym po raz pierwszy pracę zostanie zawarta umowa na czas określony. Pozytywny wynik egzaminu kończącego służbę przygotowawczą jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika.

W w/w naborze mogą uczestniczyć obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej adres www.rawamazowiecka.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny oraz CV( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

 

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zmianami)”.

drukuj (Nabór na wolne stanowisko pracy)

 • autor informacji: Elżbieta Muszel
  data wytworzenia: 2013.02.22
 • opublikował: Elżbieta Muszel Wydział Organizacyjny
  data publikacji: 2013-02-25 15:35
 • zmodyfikował: Elżbieta Muszel Wydział Organizacyjny
  ostatnia modyfikacja: 2013-02-25 15:37
 • opublikował: Agnieszka Zimecka MOPS
  data publikacji: 2012-04-26 12:29

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 213319
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-07-04 09:14

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5150761
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-04-03 13:45

Stopka strony