Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

  • Oferty pracy

Treść strony

Nabór na wolne stanowisko pracy

OGŁOSZENIE

o naborze na wolne stanowisko

KIEROWNIKA GOSPODARCZEGO

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego

 w Rawie Mazowieckiej ogłasza nabór na stanowisko kierownika gospodarczego

 

w wymiarze ½ etatu

 

 

Wymagania niezbędne:

Zgodnie z Ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych  (Dz.U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) pracownikiem samorządowym może być osoba, która:

1)     posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,

2)     posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

3)     posiada co najmniej wykształcenie średnie,

4)     posiada obywatelstwo polskie,

5)     posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych

 

Wymagania kwalifikacyjne:

1.     Wykształcenie wyższe o specjalności umożliwiającej wykonywanie zadań na tym stanowisku, preferowane kierunki: administracja, ekonomia lub zarządzanie i co najmniej 2-letni staż pracy.

2.     Wykształcenie średnie umożliwiające wykonywanie zadań na tym stanowisku i co najmniej 6-letni staż pracy.

3.     Znajomość z zakresu zadań realizowanych przez kierownika gospodarczego, w szczególności z zakresu: Kodeksu Pracy, bhp, ppoż, Karty Nauczyciela, przepisów o zamówieniach publicznych

 4.     Umiejętność obsługi komputera z zakresu pakietu biurowego MS Office

 

Wymagania dodatkowe:

 1.     Kwalifikacje uprawniające się do zajmowania się sprawami bhp w szkole.

 2.     Komunikatywność, skrupulatność, dokładność.

 3.     Dobre zdolności organizacyjne, umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów

 

Przewidywany zakres wykonywanych zadań:

 1. Odpowiedzialność za całokształt działalności gospodarczej szkoły.

 2. Odpowiedzialność za sprawność i aktualizację sprzętu ppoż.

 3. Odpowiedzialność za pracowników obsługi.

 4. Prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami księgi obiektu budowlanego.

 5. Organizowanie szkoleń z zakresu bhp i ppoż. dla pracowników.

 6. Kontrola ważności badań lekarskich

 7. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych szkoły.

 8. Zapewnienie sprawności techniczno – eksploatacyjnej budynku szkoły i urządzeń (remonty, przeglądy techniczne) oraz zabezpieczenie majątku szkoły.

 9. Przygotowanie i realizacja procedur wymaganych ustawą o zamówieniach publicznych w zakresie remontów, zakupów i usług.

 10. Realizowanie zakupów wyposażenia materiałowego szkoły zgodnie z decyzjami dyrektora szkoły.

 11. Rzetelne i fachowe prowadzenie dokumentacji związanej z wypadkami pracowników oraz uczniów (ustala przyczyny i okoliczności), podejmowanie działań mających na celu zapobieżenie na przyszłość podobnych zdarzeń,

 12. Dokonywanie okresowej oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz sporządza stosowną dokumentację, wspólnie z pracodawcą informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą.

 13. Sporządzanie i przedstawienie dyrektorowi placówki ustawowych raportów z przeglądów technicznych budynku

 14. Kontrolowanie zasadności przydzielania środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, sprawdza na stanowiskach pracy czy są stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem, prowadzi ich kartoteki.

 15. Współdziałanie z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Warunki pracy:

Zatrudnienie na okres próbny, następnie na czas określony, z możliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony

 

Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny i CV

2. Dokument potwierdzający tożsamość

3. Dokumenty potwierdzające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje i odpowiedni staż pracy.

4. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

5. Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby związane z ogłoszeniem naboru.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego w Rawie Mazowieckiej ul. Kazimierza Wielkiego 28 lub przesłać na adres szkoły w zamkniętych kopertach (opisanych imieniem i nazwiskiem, adresem do korespondencji i numerem telefonu) z dopiskiem „Nabór na stanowisko kierownika gospodarczego” do dnia 22 marca 2013r.

 

Z kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne z uzgodnionym indywidualnym terminem.

 

Dyrektor

Szkoły Podstawowej nr 4

w Rawie Mazowieckiej

Wiesława Rokicka
 

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2013-03-05 15:26
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2013-03-05 15:36

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 213378
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-07-04 09:14

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5151766
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-04-03 13:45

Stopka strony