Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

 • Oferty pracy

Treść strony

Nabór na wolne stanowisko pracy

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Młodszy Referent w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka

 1. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe z zakresu administracji,

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe,

d) nieposzlakowana opinia,

f) komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,

g) dobra obsługa komputera,

h) obywatelstwo polskie.

 1. Wymagania dodatkowe:     
  1. Umiejętność korzystania z przepisów prawa,
  2. Samodzielność w wykonywaniu zadań,
  3. Kreatywność, odpowiedzialność,
  4. Umiejętność jasnego i precyzyjnego formułowania wypowiedzi na piśmie.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 1. prowadzenie rejestru mieszkańców zameldowanych na pobyt stały lub czasowy oraz ewidencji komputerowej (ich aktualizacja na podstawie zgłoszeń meldunkowych,
 2. przyjmowanie zgłoszeń o zameldowanie na pobyt stały i czasowy oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie,
 3. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wymeldowania lub zameldowania osób,
 4. współpraca z organami Policji i Strażą Miejską w zakresie prowadzenia kontroli dyscypliny meldunkowej mieszkańców,
 5. współpraca z USC i innymi organami w zakresie aktualizacji zapisów w dokumentach ewidencyjnych ludności,
 6. przyjmowanie zgłoszeń zameldowania i wymeldowania na pobyt stały i czasowy cudzoziemców,
 7. wydawanie poświadczeń zameldowania na żądanie stron zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 8. współpraca w zakresie sporządzania wypisów z ewidencji ludności z jednostkami szkolnictwa, służby zdrowia, organów wojskowych i Policji,
 9. prowadzenie sprawozdawczości statystycznej dotyczącej ruchu ludności,
 10. przekazywanie w wersji elektronicznej bazy zgłoszeń meldunkowych, zawiadomień o zmianie stanu cywilnego, zmianie imion i nazwisk oraz zmianie obywatelstwa,
 11. przekazywanie w wersji elektronicznej bazy noworodków, celem nadania numeru ewidencyjnego,
 12. wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania,
 13. udzielanie informacji adresowej zgodnie z ustawą o ewidencji ludności i ustawą o ochronie danych osobowych,
 14. sporządzanie spisów wyborców dla wyborów i referendów oraz udział w przeprowadzaniu wyborów do organów przedstawicielskich,
 15. prowadzenie rejestru wyborców.
 1. Wymagane dokumenty:

         a) list motywacyjny,

b) kwestionariusz osobowy,

c) curriculum vitae,

d) kopie świadectw pracy,

e) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

f) kopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

g) oświadczenia:

- o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe,

- o stanie zdrowia.

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w Sekretariacie Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka Pl. Piłsudskiego 5, pokój nr 12 lub listownie na adres: Urząd Miasta Rawa Mazowiecka, 96-200 Rawa Mazowiecka Pl. Piłsudskiego 5 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka”, w terminie do dnia 8 lipca 2013 roku, godz. 14oo. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Z pracownikiem podejmującym po raz pierwszy pracę zostanie zawarta umowa na czas określony. Pozytywny wynik egzaminu kończącego służbę przygotowawczą jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej adres www.rawamazowiecka.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny oraz CV( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zmianami)”.

Rawa Mazowiecka, 2013-06-26

 • opublikował: Elżbieta Muszel Wydział Organizacyjny
  data publikacji: 2013-06-26 11:39
 • zmodyfikował: Elżbieta Muszel Wydział Organizacyjny
  ostatnia modyfikacja: 2013-06-26 11:41

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 213383
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-07-04 09:14

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5151788
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-04-03 13:45

Stopka strony