Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego objętego Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, polegającego na pomocy profilaktycznej dla dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

działając na podstawie art.11 ust.2 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96; poz.873 z późn. zm.).

I.  Ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego objętego Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, polegającego na pomocy  profilaktycznej dla dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania  alkoholizmowi i  narkomanii prowadzoną przez świetlicę środowiskową w formie:

1/    udzielenia pomocy opiekuńczo-wychowawczej i socjoterapeutycznej dla dzieci  i młodzieży z rodzin dotkniętych alkoholizmem , narkomanią oraz przemocą,

2/   organizowanie czasu wolnego, prowadzenie zajęć tematycznych oraz dożywianie dzieci uczęszczających do świetlicy środowiskowej.

II  Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

-  44.000,00 zł

III  Zastrzega się , że wysokość środków jest prognozowana i uzależniona od wysokości faktycznych wpływów uzyskanych do budżetu Miasta pochodzących z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

IV  W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 11 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:

1/  zamierzają realizować zadania objęte Miejskim  Programem  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ,

2/  prowadzą działania w dziedzinie objętej konkursem,

3/  dysponują odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do realizacji zadania,

4/  posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu,

5/ przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę na właściwym  formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

Realizacja zadań będących  przedmiotem konkursu  nastąpi w roku 2006  od momentu podpisania umowy.

V  .Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka w terminie do dnia 06 lutego 2006r. (poniedziałek) do godz. 1200. Nie będą rozpatrywane oferty niekompletne, złożone w niewłaściwej formie, bądź złożone po terminie.

VI. Oferty zostaną rozpatrzone przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka.

Ogłoszenie wyników konkursu ofert nastąpi do dnia  12 lutego 2006r.

Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru:

1/  możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę (kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie realizatorów, dotychczasowe osiągnięcia),

2/  efektywność (relacja kosztów i rezultatów, ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, planowana ilość grup, uczestników, koszty w przeliczeniu na jednego uczestnika),

3/  zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet Miasta w tym wielkość środków własnych,

4/  rzetelność i terminowość, oraz sposób rozliczenia środków finansowych (biorąc pod uwagę realizację zadań w poprzednim okresie),

5/  posiadanie bazy do realizacji zadania.

VII  Zadanie objęte przedmiotem konkursu było realizowane przez organizacje pozarządowe w 2005r. i organizacje te otrzymały na jego realizację dofinansowanie w postaci dotacji  w wysokości:

2005r. – 44.000,00 zł

VIII  Szczegółowe informacje o konkursie ofert jak również formularze ofert są udostępnione w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Plac Piłsudskiego 4 pokój 15, a także na stronie internetowej www.bip.rawamazowiecka.pl

  • autor informacji: Maria Stanisławczyk
    data wytworzenia: 05.01.2006
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2006-01-05 15:31

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 68835
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-12-18 09:51

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5328083
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-03 11:21

Stopka strony