Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Przetarg nieograniczony na obsługę akcji zimowej 2006/2007
/>/>/>/>


/>/>                        Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

       Pl. Piłsudskiego 5 tel. (046) 814 37 31, fax (046) 814 43 23

o g ł a s z a

Przetarg nieograniczony na obsługę akcji zimowej 2006/2007 ulic powiatowych i gminnych znajdujących się w granicach administracyjnych Miasta Rawa Mazowiecka.

w zakres którego wchodzą roboty oznaczone wg Wspólnego Słownika Zamówień  (CPV), jako:

Usługi odśnieżania                  kod 90212000- 6

Usługi usuwania oblodzeń      kod 90213000- 3 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Wydziale Gospodarki  Komunalnej pokój nr 15 Pl. Piłsudskiego 4, lub za zaliczeniem pocztowym.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest również udostępniona  na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.rawamazowiecka.pl.

Nie przewiduje się składania ofert częściowych, ani wariantowych.

Termin realizacji – od 15 listopada 2006r. do 31 marca 2007r.

W zakres prac objętych przedmiotem zamówienia wchodzą:

1/  odśnieżanie ulic,

2/  zwalczanie śliskości i gołoledzi ulic,

3/  w przypadku dobrych warunków atmosferycznych / w dniach, w których nie prowadzi  się akcji zimowego utrzymania dróg – utrzymanie czystości ulic,

4/  pełnienie dyżuru całodobowego.

5/ wywóz nadmiaru śniegu w razie konieczności na każdorazowe zlecenie Zamawiającego.

W postępowaniu mogą wziąć udział  Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami), oraz określone w pkt.5 SiWZ.

Spełnienie tych warunków zostanie ocenione przez sprawdzenie dokumentów, o których mowa w pkt 6 siwz.

Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną: „Oferta na obsługę akcji zimowej ulic powiatowych i gminnych znajdujących się w granicach administracyjnych Miasta Rawa Mazowiecka.” należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju  Nr 5 Pl. Piłsudskiego 4 do dnia 30 października 2006r. do godz.  1000.

Zamawiający otworzy koperty z ofertami w obecności wykonawców, którzy zechcą  przybyć do siedziby Zamawiającego, pokój Nr 16 Pl. Piłsudskiego 4  w  dniu 30 października 2006r. o godz.1005.

Wszystkie  oferty otrzymane po wymienionym wyżej terminie zostaną zwrócone  wykonawcom bez otwierania.

Wadium  - 1000zł

Kryteria oceny ofert:

Jedynym kryterium wyboru jest oferowana cena.

Uprawniony do kontaktów z oferentami:

Piotrowski Artur, Pl. Piłsudskiego 4, pokój nr 16, tel. (046) 814 34 57 wew. 140.

Duda Dariusz, Pl. Piłsudskiego 4, pokój nr 15,  tel. (046) 814 34 57 wew. 141.

Termin związania ofertą: 15 dni.

Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Ogłoszenie o niniejszym zamówieniu publicznym umieszczone zostało na stronach  portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dn. 19.10.2006r.

Rawa Mazowiecka, dn. 19 października 2006r.

  • autor informacji: Duda Dariusz
    data wytworzenia: 19.10.2006
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-10-19 15:07
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2006-10-19 15:38

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 67902
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-12-18 09:51

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5271546
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-05-29 14:38

Stopka strony