Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Przetarg nieograniczony na utrzymanie zieleni w pasach drogowych

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5 tel. (046) 814 37 31, fax (046) 814 48 24

o g ł a s z a

Przetarg nieograniczony na „utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych i gminnych w granicach administracyjnych miasta Rawa Mazowiecka”

w zakres którego wchodzą roboty oznaczone wg Wspólnego Słownika Zamówień  (CPV), jako:

- usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych  -  kod 77310000-6,

- utrzymanie trawników – kod 77314100-5,

- pielęgnacja drzew – kod 77211500-7.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w Wydziale Gospodarki  Komunalnej pokój nr 14 Pl. Piłsudskiego 4, lub za zaliczeniem pocztowym.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest również udostępniona  na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.rawamazowiecka.pl.

 

Nie przewiduje się składania ofert częściowych, ani wariantowych.

Nie przewiduje się składania ofert uzupełniających.

Termin realizacji – od 1 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2008r.

W postępowaniu mogą wziąć udział  Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami), oraz określone w pkt. 6 SIWZ.

Spełnienie tych warunków zostanie ocenione przez sprawdzenie dokumentów, o których mowa w pkt 7 siwz wg formuły „spełnia, nie spełnia”.

Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną: „Oferta na utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych i gminnych w granicach administracyjnych miasta Rawa Mazowiecka” należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie Burmistrza pok. nr 12 Pl. Piłsudskiego 5 do dnia 30 listopada 2006r. do godz.  1000.

Zamawiający otworzy koperty z ofertami w obecności Wykonawców, którzy zechcą  przybyć do siedziby Zamawiającego, pokój nr 15 Sala Konferencyjna, Pl. Piłsudskiego 5  w  dniu 30 listopada 2006r.

o godz.1010 .

Wszystkie  oferty otrzymane po wymienionym wyżej terminie zostaną zwrócone  Wykonawcom bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

Wadium  - 1000zł

Kryteria oceny ofert:

Jedynym kryterium wyboru jest oferowana cena.

Uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

Artur Piotrowski, Pl. Piłsudskiego 4, pokój nr 16, tel. (046) 814 34 57 wew. 140.

Anna Idzikowska, Pl. Piłsudskiego 4, pokój nr 14,  tel. (046) 814 34 57 wew. 143.

Termin związania ofertą: 15 dni.

Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Ogłoszenie o niniejszym zamówieniu publicznym umieszczone zostanie na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dn. 14.11.2006r.

Rawa Mazowiecka, dn. 07 listopada 2006r.

  • autor informacji: Duda Dariusz
    data wytworzenia: 14.11.2006
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-11-14 13:39
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2006-11-14 13:41

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 69575
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-12-18 09:51

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5376798
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-31 10:08

Stopka strony