Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Przetarg nieograniczony na wymianę linii kablowej oraz słupów oświetlenia ulicznego ul. Katowickiej w Rawie Mazowieckiej

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5 tel. (046) 814 37 31, fax (046) 814 48 24

o g ł a s z a

Przetarg nieograniczony na  wymianę linii kablowej oraz słupów oświetlenia ulicznego ul. Katowickiej w Rawie Mazowieckiej

w zakres którego wchodzą roboty oznaczone wg Wspólnego Słownika Zamówień  (CPV), jako:

wymiana linii kablowej oraz słupów oświetlenia ulicznego  kod  45316100-6

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Wydziale Gospodarki  Komunalnej pokój nr 15 Pl. Piłsudskiego 4, lub za zaliczeniem pocztowym.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest również udostępniona  na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.rawamazowiecka.pl.

Nie przewiduje się składania ofert częściowych, ani wariantowych.

Termin realizacji – 29  grudzień 2006r.

W zakres prac objętych przedmiotem zamówienia wchodzi:

Konserwacja oświetlenia ulicznego w Rawie Mazowieckiej wg. załącznika  Nr 5.

W postępowaniu mogą wziąć udział  Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami), oraz określone w pkt.5 SiWZ.

Spełnienie tych warunków zostanie ocenione przez sprawdzenie dokumentów, o których mowa w pkt 6 siwz wg. formuły „spenia – nie spełnia”.

Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną: „Oferta na  wymianę linii kablowej oraz słupów oświetlenia ulicznego ul. Katowickiej w Rawie Mazowieckiej” należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju  Nr 12 Pl. Piłsudskiego 5 do dnia  08 grudnia 2006r. do godz.  1000.

Zamawiający otworzy koperty z ofertami w obecności wykonawców, którzy zechcą  przybyć do siedziby Zamawiającego, pokój Nr 15 Pl. Piłsudskiego 5  w  dniu 08 grudnia 2006r. o godz.1010.

Wszystkie  oferty otrzymane po wymienionym wyżej terminie zostaną zwrócone  wykonawcom bez otwierania.

Wadium  - 500 zł

Kryteria oceny ofert:

      -          cena – 95 %

-          gwarancja – 5 %

Uprawniony do kontaktów z oferentami:

Piotrowski Artur, Pl. Piłsudskiego 4, pokój nr 16, tel. (046) 814 34 57 wew. 140.

Termin związania ofertą: 15 dni.

Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Ogłoszenie o niniejszym zamówieniu publicznym umieszczone zostało na stronach  portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dn.  29.11.2006 r.

Rawa Mazowiecka, dn. 30 listopad 2006r.

  • autor informacji: Duda Dariusz
    data wytworzenia: 30.11.2006
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-11-30 13:31
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2006-11-30 13:33

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 68787
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-12-18 09:51

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5326729
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-03 11:21

Stopka strony