Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

 • Urząd

Treść strony

Zamówienia publiczne

Szukaj zamówień
:
:
:
użyj klawisza CTRL aby odznaczyć/zaznaczyć kolejne pozycje
:
: :
:
zapytanie o cenę
Status postępowania: wszczęty
Przebieg postępowania
Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Rawa Mazowiecka
data opublikowania zdarzenia: 2020-03-20 14:10
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Szczegółowa informacja:

ZAPYTANIE CENOWE

(niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu

art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych)


 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty cenowej na niżej przedstawiony przedmiot zamówienia:

Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie

Miasta Rawa Mazowiecka”

I. Zamawiający:

Miasto Rawa Mazowiecka

Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 5

96-200 Rawa Mazowiecka

NIP 8351579113

Telefon: (46) 814 47 11 Fax: (46) 814 43 23

 

II. Przedmiot zamówienia

1..Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na przygotowaniu do transportu, załadunku, transporcie oraz unieszkodliwieniu azbestu i wyrobów zawierających azbest (tj. płyty faliste i płaskie cementowo-azbestowe) zdemontowane z obiektów budowlanych (mieszkalnych i gospodarczych należących do osób fizycznych. Wszystkie nieruchomości znajdują się na terenie Miasta Rawa Mazowiecka. Przedmiotem zamówienia objętych jest 11 nieruchomości. Szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest do odbioru , transportu i unieszkodliwienia została określona na ok. 21,00 Mg, przyjmując 1m2 wagę 15 kg.

 

2. Zakres zadania obejmuje: przygotowanie do transportu, odbiór z nieruchomości wraz z załadunkiem, transport i unieszkodliwienie na składowisku odpadów niebezpiecznych zawierających azbest (tj. płyt falistych i płaskich cementowo-azbestowych) wraz z kosztami unieszkodliwienia na składowisku odpadów niebezpiecznych.

 

3. Szczegółowy wykaz nieruchomości wraz z adresami i ilościami odpadów niebezpiecznych przeznaczonych do transportu i unieszkodliwienia stanowi Załącznik nr 1 do umowy.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia lub zmniejszenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia, o którym mowa powyżej ze względu na fakt, iż podane ilości wyrobów zawierających azbest objęte przedmiotem zamówienia zostały określone w sposób szacunkowy. Podstawą faktycznego rozliczenia będzie ilość (Mg) przekazanych odpadów zgodnie z kartą przekazania odpadów na składowisko. Załatwienie wszystkich formalności i pokrycie kosztów związanych z przedmiotem zamówienia leży po stronie Wykonawcy.

5. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z przepisami prawa z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych (zgodnie z §8 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.).Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu zderzeń i wypadków, a także za zniszczenia własności prywatnej spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia. Wykonawca zamówienia staje się posiadaczem i wytwórcą wszystkich odpadów niebezpiecznych powstałych w wyniku prowadzenia prac.


 

6. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca jest zobowiązany do opracowania harmonogramu prac w uzgodnieniu z właścicielami posesji o których mowa w załączniku Nr 1, z zachowaniem terminu do dnia 30.11.2020 r., oraz zgłoszenia o przystąpieniu do prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest do :

 1. Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi, Oddział w Skierniewicach

 2. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawie Mazowieckiej

 3. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Rawie Mazowieckiej z zachowaniem terminu do 30.11.2020 r.

7. Zakończenie prac na każdej nieruchomości będzie udokumentowane:

 1. pozytywnym, bezusterkowym protokołem odbioru podpisanym przez właściciela nieruchomości i Wykonawcy po zakończeniu prac na danej nieruchomości potwierdzający ilość wywiezionych z nieruchomości wyrobów zawierających azbest. Okoliczność ważenia wyrobów i waga wyrobów powinny być potwierdzone podpisami przedstawiciela Wykonawcy i właściciela nieruchomości.

 2. kartą przekazania odpadów przekazanych na składowisko określającą ilość przekazanych odpadów w Mg. (karta przekazania odpadów powinna obejmować tylko odpady przekazane z terenu Miasta Rawa Mazowiecka, ewentualnie dla każdej posesji osobno należy przedstawić kartę przekazania odpadu na składowisko.

 3. oświadczenie właściciela nieruchomości o zakończeniu prac i braku uwag.

 4. oświadczenie Wykonawcy o prawidłowości wykonania prac i oczyszczeniu terenu

z azbestu.

8. Termin realizacji zamówienia:

Rozpoczęcie od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2020 r.

 

9.Zadanie będzie współfinansowane przez:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

III. Sposób przygotowania oferty

Oferta musi zawierać:

 1. Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania cenowego;

 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców, w którym wskazany jest rodzaj działalności wykonywanej przez Wykonawcę oraz osoby uprawnione do reprezentacji;

 3. Zawiadomienie o nadaniu numeru rejestrowego i aktywacji konta BDO wystawione przez właściwego Marszałka województwa w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest o kodzie 17 06 05* ( w celu potwierdzenia tego warunku Zamawiający skorzysta z ogólnej dostępnej i bezpłatnej bazy danych BDO);

 4. Dokumenty potwierdzające ukończenie, przez osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, szkolenia/seminarium/kursu w sprawie zasad BHP przy zabezpieczeniu

i usuwaniu wyrobów zawierających azbest.

 

IV. Termin składania ofert:

Oferty sporządzone na załączonym do niniejszego ogłoszenia, formularzu można składać pisemnie do dnia 31.03.2020 r. do godz. 1200

Na adres:

Miasto Rawa Mazowiecka

Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 5

96-200 Rawa Mazowiecka

Z dopiskiem:

Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Rawa Mazowiecka”

 

V. Kryterium wyboru oferty - 100% (najniższa cena). Z oferentem, który zaproponuje najniższą cenę zostanie podpisana umowa po podpisaniu umowy przez Zamawiającego z WFOŚiGW w Łodzi.

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:

Anna Idzikowska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej

Tel: 046 814 34 57 e-mail: wgk@rawamazowiecka.pl

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.03.2020 r. o godz. 13:00

W załączeniu: formularz oferty, który należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

 • autor informacji: Wydział Gospodarki Komunalnej
  data wytworzenia informacji: 2020-03-20
 • zdarzenie opublikował: Robert Fedorowicz
  data dodania: 2020-03-20 14:08
 • zmodyfikował: Robert Fedorowicz
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-20 14:12
Załączniki:
 • Zapytanie cenowe1.2MB
  • autor informacji: Wydział Gospodarki Komunalnej
   data wytworzenia informacji: 2020-03-20
  • załącznik opublikował: Robert Fedorowicz
   data dodania: 2020-03-20 14:10
  • zmodyfikował: Robert Fedorowicz
   ostatnia modyfikacja: 2020-03-20 14:13
 • Załącznik nr 1 - Oferta367.57kB
  • autor informacji: Wydział Gospodarki Komunalnej
   data wytworzenia informacji: 2020-03-20
  • załącznik opublikował: Robert Fedorowicz
   data dodania: 2020-03-20 14:11
  • zmodyfikował: Robert Fedorowicz
   ostatnia modyfikacja: 2020-03-20 14:13
 • Załącznik nr 2 - Umowa766.2kB
  • autor informacji: Wydział Gospodarki Komunalnej
   data wytworzenia informacji: 2020-03-20
  • załącznik opublikował: Robert Fedorowicz
   data dodania: 2020-03-20 14:12
  • zmodyfikował: Robert Fedorowicz
   ostatnia modyfikacja: 2020-03-20 14:13
[drukuj]

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5131598
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-03-31 10:55

Stopka strony