Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

 • Ogłoszenia dla organizacji pozarządowych

Treść strony

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Ogłoszenie
 o otwartym konkursie ofert


Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

działając na podstawie art.11 ust.2 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96; poz.873 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały  Nr XLI/323/09 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie przyjęcia Programu  Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka  z organizacjami pozarządowymi na rok 2010.

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego objętego  
Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,polegającego na pomocy profilaktycznej dla dzieci i młodzieży w  zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii prowadzoną przez świetlicę środowiskową w formie:udzielenia pomocy opiekuńczo-wychowawczej i socjoterapeutycznej dla dzieci  i młodzieży z rodzin dotkniętych alkoholizmem, narkomanią oraz przemocą, organizowanie czasu wolnego, prowadzenie zajęć tematycznych oraz dożywianie dzieci uczęszczających do świetlicy środowiskowej.


Wysokość środków publicznych na realizację tego zadania wynosi  64.000 złotych.
Zastrzega się, że wysokość środków jest prognozowana i uzależniona od wysokości wpływów uzyskanych do budżetu Miasta pochodzących z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

 Na realizację tego samego zadania przyznano z budżetu Miasta Rawa Mazowiecka  w 2009r. kwotę 59.000 zł.,  w 2008r.  kwotę 59.000 zł.

ZASADY  PRZYZNAWANIA  DOTACJI

1.  W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne        
      podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności  
      pożytku  publicznego i o wolontariacie, działające na rzecz mieszkańców Rawy
      Mazowieckiej, zamierzające realizować zadania objęte Miejskim Programem
      Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , prowadzące działania w
      dziedzinie objętej konkursem, dysponujące odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do
      realizacji zadania, posiadające niezbędne doświadczenie do realizacji zadania będącego
      przedmiotem konkursu,  które przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę na właściwym
      formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.
2.   Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, dotację na wsparcie
        realizacji zadania publicznego otrzyma podmiot, którego oferta
         zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym przez Komisję Konkursową 
         powołaną  Zarządzeniem  Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka.
 Dotację na wsparcie zadania publicznego przyznaje Burmistrz Miasta  
      Rawa Mazowiecka w oparciu o opinię  w/w Komisji Konkursowej.

TERMIN  I  WARUNKI  REALIZACJI  ZADANIA

Realizacja zadania będącego przedmiotem konkursu ofert nastąpi w 2010  roku, od
daty podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2010r..
Wsparcie realizacji zadania publicznego dokonywane będzie na podstawie pisemnej  
umowy.
Zadanie będące przedmiotem konkursu winno być realizowane z należytą  
        starannością, oszczędnym i celowym wydatkowaniu środków publicznych, zgodnie
       z zawartą umową oraz obowiązującymi przepisami.

TERMIN  SKŁADANIA  OFERT

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, Plac Piłsudskiego 5 w terminie do dnia 25 stycznia 2009r.  (poniedziałek) do godz.10:00.
         Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie wraz z dopiskiem 
         „Pomoc profilaktyczna dla dzieci i młodzieży w  zakresie przeciwdziałania  
        alkoholizmowi i narkomanii prowadzona przez świetlicę środowiskową w formie:
        udzielenia pomocy opiekuńczo-wychowawczej i socjoterapeutycznej dla dzieci  i młodzieży z rodzin   
        dotkniętych alkoholizmem, narkomanią oraz przemocą, organizowanie czasu wolnego, prowadzenie zajęć  
        tematycznych oraz dożywianie dzieci uczęszczających do świetlicy środowiskowej.


Oferta powinna być czytelnie wypełniona i podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczenia woli w imieniu reprezentowanego podmiotu oraz opatrzona pieczęcią jednostki.
 
TERMIN,  TRYB  I  KRYTERIA  STOSOWANE  PRZY  WYBORZE  OFERTY

Konkurs ofert zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia 29 stycznia 2010r.
Oferty spełniające wymogi formalne ,oceniane będą przez komisję Konkursową  wg regulaminu postępowania Komisji Konkursowej stanowiącego załącznik do Zarządzenia Burmistrza miasta Rawa Mazowiecka.
Komisja Konkursowa odrzuca ofertę;
1/   niezgodną ze wzorem oferty stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i
      Polityki Społecznej z dnia 27.XII.2005r w sprawie wzoru oferty realizacji zadania
      publicznego ,ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru     
      sprawozdania z wykonania tego zadania  (Dz. U.  Nr 264,poz.2207);
2/   nie podpisaną  lub podpisaną przez osoby nieuprawnione do reprezentowania podmiotu;
3/   niekompletną, złożoną po terminie
4/   złożoną przez podmiot nie będący organizacją pozarządową lub podmiotem, o którym
      mowa w art.3 ust. 3 ustawy.
5/   nie zapewniającą środków własnych na realizację wspieranego zadania publicznego.
Komisja Konkursowa wybiera ofertę przy uwzględnieniu poniższych kryteriów w następujący sposób:
1/    Komisja prowadzi postępowanie konkursowe na kartach zawierających: nazwę i adres oferenta,
opis zadania, łączny koszt zadania, udział środków własnych w realizacji zadania, wnioskowaną kwotę dotacji, proponowaną przez danego członka komisji kwotę dotacji oraz ewentualne uwagi.
2/     na podstawie zapisów w kartach i procedury zgodnej  z § 2, Komisja ustala liczbę przyjętych ofert,    
        przeznaczenie i wysokość przyznanych dotacji,
3/     z prac Komisji zostaje sporządzony protokół , podpisany przez przewodniczącego i wszystkich   
        członków komisji, który zostaje przekazany  do akceptacji  Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka.   
        Uzasadnienie wyboru oferty winno odpowiadać wymogom określonym przepisem art.15 ust.3 ustawy.

Komisja konkursowa dokonuje oceny ofert wg kryteriów:

1/  celowości
2/  możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę  (kwalifikacje, uprawnienia i  
         doświadczenie realizatorów, osiągnięcia),
   3/   efektywność (relacja kosztów i rezultatów, ocena kalkulacji kosztów realizacji  
         zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, planowana ilość grup, uczestników,)
   4/   rzetelność i terminowość, oraz sposób rozliczenia środków finansowych (biorąc pod uwagę   
         realizację zadań w poprzednim okresie),
   5/   wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
     Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i na  
     tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka.
     Zastrzega się możliwość zmiany wysokości dotacji i zakresu  realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty. Zakres i warunki realizacji zadania zostaną określone w umowach zawartych z oferentami wybranymi w konkursie.
             Szczegółowe informacje o konkursie ofert jak również formularze ofert wraz z  
             wymaganymi załącznikami  są udostępnione w Urzędzie Miasta Rawa 
             Mazowiecka w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Plac Piłsudskiego 4 pokój 14, 
             a także na stronie internetowej www.bip.rawamazowiecka.pl.

 

drukuj (Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert )

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-12-22 11:19
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2009-12-22 11:33
Załączniki do pobrania
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-01-04 08:32
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2007-01-04 08:48

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 220471
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-02-19 09:48

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5126705
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-03-27 13:48

Stopka strony