Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Raport o stanie Miasta Rawa Mazowiecka za 2019 rok

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-05-29 14:37

Zaproszenie na debatę o raporcie o stanie gminy

Szanowni Mieszkańcy Rawy Mazowieckiej!


Uprzejmie informuję , że  raport o stanie miasta Rawa Mazowiecka za 2019 rok został opracowany i udostępniony w dniu 29 maja 2020 r. w Biuletynie Informacji Publicznej. 
W debacie nad raportem o stanie miasta mogą brać również udział mieszkańcy  na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)*.
W związku z powyższym uprzejmie informuję o możliwości zgłaszania się do udziału w debacie. Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka Pl. Marszałka Piłsudskiego 5, I piętro,  pok. nr 14 ( biuro Rady Miasta) do dnia 05  sierpnia  2020 r. w godzinach pracy urzędu.


Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

Piotr Irla

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-07-07 09:24


 

Raport o stanie Miasta Rawa Mazowiecka za 2018 rok

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-05-16 11:46
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-29 14:37

Zaproszenie do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy

Szanowni Państwo!

    W nawiązaniu do poprzedniej informacji z dnia 15 kwietnia 2019 r.  w sprawie możliwości wzięcia udziału w debacie nad raportem o stanie miasta Rawa Mazowiecka za 2018 rok uprzejmie informuję, że zgłoszenia do udziału w debacie będą przyjmowane do dnia 18 czerwca 2019 roku.
Zgłoszenia można składać w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka, Pl. Marszałka Piłsudskiego 5, I piętro, pok. nr 14 (biuro Rady Miasta) w godzinach pracy urzędu.


Burmistrz
Miasta Rawa Mazowiecka

Piotr Irla

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-05-10 11:26
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-05-10 11:27

Zaproszenie do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy

Rawa Mazowiecka, 2019.04.15

Szanowni Mieszkańcy Rawy Mazowieckiej!
Na mocy ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 130) ustawodawca dokonał nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym. Wprowadzony został m. innymi zapis art. 28aa* dotyczący sporządzenia i przedstawienia przez burmistrza miasta radzie miasta do dnia 31 maja każdego roku raportu o stanie gminy. Raport jest podsumowaniem działalności burmistrza w roku poprzednim i obejmuje w szczególności realizację polityk, programów i strategii, budżetu obywatelskiego i uchwał rady miasta.
W debacie nad raportem o stanie gminy mogą brać również udział mieszkańcy   na zasadach określonych w ustawie.
W związku z powyższym uprzejmie informuję o możliwości zgłaszania się do udziału w debacie. Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka Pl. Marszałka Piłsudskiego 5, I piętro,  pok. nr 14 ( biuro Rady Miasta) do dnia 15 maja 2019 r. w godzinach pracy urzędu.

Burmistrz
Miasta Rawa Mazowiecka
Piotr Irla

 

* Art.  28aa.  [Raport o stanie gminy] 
1.  Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.
2.  Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.
3.  Rada gminy może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu.
4.  Rada gminy rozpatruje raport, o którym mowa w ust. 1, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.
5.  W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.
6.  W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.
7.  Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami:
1) w gminie do 20 000 mieszkańców - co najmniej 20 osób;

2) w gminie powyżej 20 000 mieszkańców - co najmniej 50 osób.
8.  Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.
9.  Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu wójtowi wotum zaufania rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu wójtowi wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu wójtowi wotum zaufania.
10.  W przypadku nieudzielenia wójtowi wotum zaufania w dwóch kolejnych latach rada gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta. Przepisy art. 28a ust. 3 i 5 stosuje się odpowiednio.
 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-04-17 17:05
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-04-17 17:05

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku Ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych) - debata nad raportem o stanie gminy

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-04-24 11:03

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1569
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-07-07 09:25

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5539647
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-10-21 15:04

Stopka strony