Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

świadczenie usług cateringowych na terenie miasta Rawa Mazowiecka, w ramach projektu „Program Rozwojowy Szkół Gimnazjalnych z terenu miasta Rawa Mazowiecka” tzn. przygotowywanie i dostarczanie posiłków dla uczestników zajęć.
 
ZAMAWIAJĄCY
I. 1) Zamawiającym jest Urząd Miasta w Rawie Mazowieckiej, 96-200 Rawa Mazowiecka, Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 5, do kontaktów: Jolanta Kosińska e-mail: j.kosinska@rawamazowiecka.pl, tel.(046) 814-47-11; faks (046) 814-43-23, ogólny adres internetowy: www.bip.rawamazowiecka.pl
2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: tak jak w pkt I.1).
3) Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: tak jak w pkt I. 1).
4) Adres, pod który należy przesyłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: taki: Urząd Miasta w Rawie Mazowieckiej, 96-200 Rawa Mazowiecka, Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 5, sekretariat pokój nr 12
Zamawiający dokonuje zamówienia w imieniu innych zamawiających: Nie.
 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Opis 1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:świadczenie usług cateringowych na terenie miasta Rawa Mazowiecka, w ramach projektu „Program Rozwojowy Szkół Gimnazjalnych z terenu miasta Rawa Mazowiecka” tzn. przygotowywanie i dostarczanie posiłków dla uczestników zajęć.
1.2) Rodzaj zamówienia oraz miejsce wykonania robót budowlanych, realizacji dostaw lub świadczenia usług: usługa; Główne miejsce świadczenia usług: miasto Rawa Mazowiecka.
 
1.3) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego.
 
1.4) Określenie przedmiotu zamówienia: wykonywanie, dostarczanie i wydawanie gorących posiłków jednodaniowych o charakterze drugiego dania z dodatkiem (napój lub owoc lub ciastko) oraz przygotowanie cateringu na Spotkania Promocyjne i Festiwal Wiedzy dla uczniów Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum Nr 2 w Rawie Mazowieckiej, uczestników zajęć.
 
1.5) Wspólny słownik zamówień (CPV): 5524000-9-usługi dostarczania posiłków do szkół
 
1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
2) Wielkość lub zakres zamówienia
Całkowita wielkość lub zakres: zamówienie przewiduje zakup 22.996 posiłków jednodaniowych w okresie trwania umowy, zakup cateringu na cztery Spotkania Promocyjne i Festiwal Wiedzy. 
 
3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: niezwłocznie od podpisania umowy; data zakończenia: 22.01.2010r.
 
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
 
III.1) Warunki dotyczące udziału Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on wymagania ekonomiczne, finansowe i techniczne
Opis warunków udziału w postępowaniu:
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymogi art. 22 ust.1 ustawy i:
1.1)             posiadają uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem zmówienia
1.2)             posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny, a także dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonywania zamówienia.
1.3)             znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
1.4)             nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne z przyczyn określonych w art.24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
1.5)             w okresie ostatnich 3 lat wykonywali należycie przynajmniej 1 usługę odpowiadająca swoim rodzajem i charakterem usłudze będącej przedmiotem zamówienia
1.6)             uzgodnili z dyrektorami szkół warunki, na których szkolne stołówki zostaną udostępnione do korzystania przez Wykonawcę w okresie realizacji przedmiotu zamówienia.
  
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą \spełnia-nie spełnia\, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w SIWZ. Z treści załączonych dokumentów winno wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków w postępowaniu, lub którzy złożą dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
 
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty:
1.       Oświadczenie o spełnianiu warunków wynikających z art.22 ust.1 ustawy zgodnie z drukiem załączonym  do specyfikacji (załącznik Nr 2)
2.       Aktualny odpis z właściwego rejestru, w którym wykonawca jest wpisany albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3.       Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenie społeczne lub że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4.       Oświadczenie o dysponowaniu przez Wykonawcę środkiem transportu do przewozu posiłków (według załącznika nr 3 do specyfikacji), dla którego Wykonawca posiada decyzję inspektora sanitarnego o dopuszczeniu środka transportu do przewozu posiłków dla potrzeb zbiorowego żywienia dzieci.
5.       Bieżącą opinię sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, potwierdzającą, że Wykonawca spełnia określone wymogi w zakresie świadczonych usług będących przedmiotem zamówienia.
6.       Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat usług o podobnym rodzaju i charakterze do przedmiotu zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów pochodzących od odbiorcy tych usług, potwierdzających że usługi te zostały wykonane należycie, wg wzoru stanowiącego (załącznik nr 4 do specyfikacji). Zamawiający wymaga aby wykonawca wykazał że wykonywał już co najmniej jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem i charakterem usłudze będącej przedmiotem zamówienia.
7.       Oświadczenie Wykonawcy, iż uzgodnił z dyrektorami szkół warunki, na których szkolne stołówki zostaną udostępnione do korzystania przez Wykonawcę w okresie realizacji przedmiotu zamówienia oraz że warunki te zostały uwzględnione w cenie złożonej oferty – wg wzoru stanowiącego (załącznik nr 5 do specyfikacji).
8.       Zaparafowany przez wykonawcę wzór umowy (załącznik nr 6 do specyfikacji) jako znak akceptacji warunków, na których zamawiający zleci wykonanie zamówienia publicznego.
 
PROCEDURA
IV.1) Tryb udzielenia zamówienia
1.1)            Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
   2)     Kryteria oceny ofert
2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
   3)    Informacje administracyjne
3.1) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Siedziba zmawiającego, strona internetowa: www.bip.rawamazowiecka.pl
3.2) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02-02-2009r. godzina 1000.
3.3) Języki, w których można sporządzać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty: polski.
3.4) Termin związania ofertą: 30 dni
3.5) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 02-02-2009r, godzina 1005 , Urząd Miasta w Rawie Mazowieckiej Pl. Marszałka J. Piłsudskiego5, Sala Konferencyjna, pokój nr 15
 
INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2) Informacje dodatkowe:

3) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 23-01-2009r.

drukuj (OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi)

  • autor informacji: Jolanta Kosińska
    data wytworzenia: 23.01.2009
  • opublikował: Rataj Arkadiusz - WOKZiS
    data publikacji: 2009-01-23 15:44
  • zmodyfikował: Rataj Arkadiusz - WOKZiS
    ostatnia modyfikacja: 2009-01-23 15:47

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 53484
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2009-12-21 15:13

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5328849
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-03 11:21

Stopka strony