Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

nr postępowania o zamówieniu: RG – I/341/6/2009

Roboty budowlane

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:
Gmina Miasto Rawa Mazowiecka, adres: Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka, tel. (046) 814 47 11, fax. (046) 814 43 23.
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji Zamawiającego : http://www.bip.rawamazowiecka.pl/,  adres e-mail wydziału Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Integracji Europejskiej:inwestycje@rawamazowiecka.pl
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego oraz w wydziale Rozwoju Gospodarczego, Promocji i  Integracji Europejskiej Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4, pokój nr 12, 96-200 Rawa Mazowiecka, tel. (046) 814 42 01.
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniunależy przesyłać na adres:jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia na roboty budowlane prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej 5.150.000 (pięć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy) EURO na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami).
I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI:
Organ władzy regionalnej lub lokalnej. Ogólne usługi publiczne.
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: Nie
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
„Budowa Krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem w Rawie Mazowieckiej z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie”
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług:
Roboty budowlane: Wykonanie.
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych: Rawa Mazowiecka, ul. Katowicka, Tatar, Dolna
II.1.3) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego.
II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej: Nie przewiduje się.
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów):
Przedmiotem zamówienia jest „Budowa Krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem w Rawie Mazowieckiej z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie”.
W skład zadania będącego przedmiotem zamówienia wchodzą następujące obiekty:
1)   budynek hali basenowej z instalacjami wewnętrznymi, zagospodarowaniem terenu, drogami, chodnikami i infrastrukturą towarzyszącą, przyłączem energetycznym, wodociągowym, kanalizacji sanitarnej, deszczowej i gazowym,
2)        budynek sztucznego lodowiska z instalacjami wewnętrznymi, zagospodarowaniem terenu, drogami, chodnikami i infrastrukturą towarzyszącą,
3)        źródło ciepła dla pomp stanowią sondy gruntowe ulokowane w systemie kolektorów gruntowych (wykonuje się je z rur PE32 z krążącą cieczą – roztworem glikolu - w kształcie litery U w pionowych odwiertach na głębokości 100m. Rzeczywista głębokość otworów, ich ilość i średnice (dla uzyskania czynnika 4 x 81,2 kW) uzależniona jest od warunków geologicznych. Zakres tych prac: opracowanie dokumentacji geologicznej (z niezbędnymi dla niej procedurami) oraz uzyskanie pozwolenia i wykonanie projektu wykonawczego leży po stronie Zamawiającego i jest w trakcie opracowywania. Realizacja robót budowlanych związanych z wykonaniem sond leży po stronie Wykonawcy. W załączonych do przetargu przedmiarach robót Zamawiający przewidział wycenę robót związanych z wykonaniem w/w odwiertów i instalacji.
4)        Stacja redukcyjno-pomiarowa II stopnia o przepustowości 122,0 m3/h zasilana z gazociągu średniego ciśnienia za pomocą przyłącza z rur PE63 , składa się z układu pomiarowego na gazomierzu miechowym oraz ciągu redukcyjnym.
 
PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU ZNAJDUJĘ SIĘ W ZAŁĄCZNIKU

drukuj (OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU )

  • autor informacji: Paweł Piątkiewicz
    data wytworzenia: 01.04.2009
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2009-04-01 16:56
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2009-04-01 17:23

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 53465
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2009-12-21 15:13

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5328159
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-03 11:21

Stopka strony