Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA

ogłasza

ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości

położonej w obrębie 2 miasta Rawa Mazowiecka w rejonie ul. Mszczonowskiej

 1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa oznaczona nr ewid. 196/1 o pow. 0,0860 ha, położona w obrębie 2 miasta Rawa Mazowiecka w rejonie ul. Mszczonowskiej i ujawniona w księdze wieczystej LD1R/00014066/9.
 2. Działka ta jest niezabudowana i posiada kształt prostokąta, usytuowanego pomiędzy nieruchomością zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym a nieruchomością zabudowaną i zagospodarowaną na cele usługowe, jednocześnie przylegając do wąskiej części gruntu, stanowiącego dojazd od ulicy Mszczonowskiej do terenu ogrodów działkowych. Teren działki jest płaski. Nieruchomość nie jest użytkowana i posiada pozostałości poprzedniego zagospodarowania w postaci drzew i krzewów owocowych oraz konstrukcji ścian osłonowych z płyt betonowych. Dostępność infrastruktury technicznej istnieje w zakresie energii elektrycznej, wodociągu, kanalizacji sanitarnej, gazu ziemnego i sieci telekomunikacyjnej. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka nieruchomość przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
  z usługami.
 3. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, więc może być wykorzystana jedynie na powiększenie jednej z nieruchomości przyległych, dlatego przetarg został ograniczony do użytkowników wieczystych oraz właścicieli nieruchomości przyległych, tj. działek nr ewid. 134/1 i 135 oraz 196/2, położonych w obrębie 2 miasta Rawa Mazowiecka przy ul. Mszczonowskiej.
 4. Ustny przetarg ograniczony odbędzie się w dniu 16 września 2014 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, Pl. Piłsudskiego 5, w sali konferencyjnej, I piętro.
 5. Cena wywoławcza – 130 134,00 zł brutto.
 6. Osoby uprawnione, zainteresowane kupnem nieruchomości, zobowiązane są do złożenia do dnia 5 września 2014 r. do godz. 12.00 włącznie, bezpośrednio w Sekretariacie tut. Urzędu Miasta, następujących dokumentów: pisemnego oświadczenia wyrażającego wolę przystąpienia do przetargu i aktualnego odpisu bądź wydruku z księgi wieczystej potwierdzającego prawo własności lub prawo użytkowania wieczystego nieruchomości przyległej do zbywanej nieruchomości.
 7. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w dniu  8 września 2014 r.
 8. Osoby zakwalifikowane do przetargu, zobowiązane są do wniesienia wadium w PLN w wysokości – 25.000,00 zł - najpóźniej do dnia 10 września 2014 r. włącznie na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej nr 87 9291 0001 0054 2395 2000 0040. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień zaksięgowania kwoty na wskazanym rachunku.
 9. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym osobom po przetargu zostanie zwrócone po uprzednim złożeniu wniosku o jego zwrot – najpóźniej w ciągu 3 dni od daty zamknięcia. Wpłacone wadium
  nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.
 10. Warunkiem udziału w przetargu osób zakwalifikowanych jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu: oryginału dowodu wpłaty wadium, aktualnego wypisu z KRS (ważny 3 miesiące), stosownych pełnomocnictw oraz dowodu tożsamości osób reprezentujących dany podmiot.
 11. Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela Wydział Gospodarki Terenami Urzędu Miasta, Pl. Piłsudskiego 4, pokój nr 8 lub pod numerem tel. (46) 814-43-05. Treść niniejszego ogłoszenia zamieszczona została również w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka (www.bip.rawamazowiecka.pl) w dziale Gospodarka nieruchomościami.

Rawa Mazowiecka, dnia 11 sierpnia 2014 r.

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9098
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-10-06 15:40

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5267400
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-05-27 14:40

Stopka strony