Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

  • Rewitalizacja

Treść strony

Krótko o rewitalizacji Rawy

W ubiegłym roku rozpoczęliśmy prace przygotowawcze do złożonego i wieloletniego procesu rewitalizacji miasta. Powstała wersja robocza programu rewitalizacji. Na jej podstawie ogłosiliśmy i przeprowadziliśmy konkurs urbanistyczno-architektoniczny na koncepcję zagospodarowania centrum miasta. Zgłosiliśmy też rawski projekt rewitalizacyjny, składający się finalnie z trzech zadań, do ważnej umowy między Marszałkiem Województwa Łódzkiego a Premierem, to znaczy do Kontraktu Terytorialnego. W efekcie jesteśmy jednym z trzech miast w regionie oprócz Łodzi, które występują w Kontrakcie z przedsięwzięciem rewitalizacyjnym. Kontrakt zawiera inwestycje priorytetowe w skali całego województwa.

Kompleksowa rewitalizacja Rawy może udać się pod warunkiem uzyskania dofinansowania z Unii Europejskiej w ramach bieżącej perspektywy 2014-2020. W ostatnich miesiącach zaczęły obowiązywać dokumenty, które pozwalają nam kontynuować prace nad rewitalizacją i weryfikować nasze wstępne założenia co do planowanych przedsięwzięć. Dokumentów, z którymi nasze cele i projekty rewitalizacyjne muszą być zgodne, jest mnóstwo. Kluczowym jednak na ten moment jest Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego, Kontrakt Terytorialny oraz Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie rewitalizacji z lipca tego roku.

Już sam RPO WŁ i Wytyczne pokazują, że stereotypowe myślenie o rewitalizacji jedynie jako upiększaniu przestrzeni i fasadowym remoncie budynków jest błędem. Prace na infrastrukturze są wyłącznie elementem kompleksowego, społecznego podejścia do tematu. W obecnej rewitalizacji ważne są przede wszystkim działania – infrastrukturalne i „miękkie” – z myślą o włączeniu społecznym, czyli rozwiązywaniu przynajmniej części trudnych problemów, z którymi zmagają się osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie oraz dzieci i młodzież z rodzin dotkniętych ubóstwem lub nałogami. Sukcesem będzie zaradzenie przynajmniej części tych sytuacji w wyniku projektu rewitalizacji.

Zamierzeniem Miasta jest:
1. Budowa Centrum Aktywizacji Rodziny, głównie dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz młodych osób z rodzin potrzebujących wsparcia.
2. Rozbudowa przedszkola nr 1 w taki sposób, by mogła z niego korzystać większa liczba dzieci z różnymi dysfunkcjami i zagwarantowanie wszystkim dzieciom udziału w wysokiej jakości kształceniu na poziomie przedszkolnym.
3. Przekształcenie głównych placów Rawy oraz parku w miejsca atrakcyjne, funkcjonalne, dostępne dla niepełnosprawnych, w nawiązaniu do historycznego układu miasta i w ścisłej współpracy z konserwatorem zabytków.

Realizacja powyższych zadań zmieni Rawę w miejsce, które zwraca uwagę ładem przestrzennym i estetyką, w którym stwarza się warunki do lepszego życia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, i w którym osoby te otrzymują właściwą pomoc już od najmłodszych lat. Działania nasze zaplanowane są co najmniej do 2022 roku, ale ich efekty będą procentować przez kolejne dziesięciolecia i sprzyjać rozwojowi społeczno-gospodarczemu Rawy.

Co dalej
Chcielibyśmy, żeby nasze plany wywołały efekt domina, bowiem ze środków na rewitalizację może korzystać wiele podmiotów, nie tylko samorząd miasta. Aplikować nie mogą jedynie osoby prywatne, fizyczne. Warunkiem jest jednak to, aby taki projekt znalazł się najpierw w Lokalnym Programie Rewitalizacji.
O tym co trzeba spełnić i w jakim terminie można zgłosić projekt będzie można dowiedzieć się już 17 września, na pierwszym w tym roku otwartym spotkaniu poświęconym opracowaniu Lokalnego Programu Rewitalizacji, już w oparciu o wytyczne ministerialne.

Poniżej znajdą Państwo podstawową listę podmiotów, które mogą wziąć aktywny udział w procesie rewitalizacji i starać się o środki z UE, a tym samym powinny pojawić się na wrześniowym spotkaniu w sprawie LPR.

Pełny wykaz podmiotów, czyli potencjalnych beneficjentów RPO WŁ znajdą Państwo w Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych, zamieszczonym na stronie rpo.lodzkie.pl w dziale Prawo i Dokumenty. W szczególności polecamy zapoznanie się z Osiami: VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu – jeszcze w fazie projektu i IX Włączenie społeczne – w wersji ostatecznej.

 

Podstawowa lista podmiotów – potencjalnych beneficjentów RPO WŁ
w procesie rewitalizacji Rawy.

- jednostki samorządu terytorialnego (w tym gminy i powiatu), ich jednostki
  organizacyjne, związki i stowarzyszenia jst,
- organizacje pozarządowe
- kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych
- przedsiębiorcy
- instytucje kultury i instytucje oświatowe oraz opiekuńczo-wychowawcze
- spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS
- instytucje pomocy i integracji społecznej
- podmioty ekonomii społecznej
- Lokalne Grupy Działania
 a także
- powiatowe centra pomocy rodzinie
- ośrodki pomocy społecznej
- podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
  pożytku publicznego i wolontariacie, statutowo świadczące usługi na rzecz osób
  zagrożonych wykluczeniem społecznym
- podmioty lecznicze rozumiane, jako podmioty wskazane w art. 4 bądź podmioty
  wykonujące działalność leczniczą zgodnie z art.5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o
  działalności leczniczej
- jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną i inne.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie rpo.lodzkie.pl w dziale Prawo i Dokumenty.
W szczególności polecamy zapoznanie się ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych, a zwłaszcza z Osią VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu – jeszcze w fazie projektu i Osią IX Włączenie społeczne – w wersji ostatecznej.


Urząd Miasta Rawa Mazowiecka Pl. Pilsudskiego 5 96-200 Rawa Mazowiecka
Wydział Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Integracji Społecznej
8 września 2015 r.

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2015-09-08 14:13
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2015-09-08 14:17
  • opublikował: Sukiennik Bożena - promocja
    data publikacji: 2015-09-08 10:05

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 13977
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-07-23 12:47

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4720290
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-21 10:21

Stopka strony