Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

 

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu

części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Rawa Mazowiecka,
obręb ewidencyjny Nr 7

           

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz w myśl przepisów art. 39 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) w nawiązaniu do uchwały Nr XXXIV/239/17 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 1 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, obręb ewidencyjny Nr 7, informuję o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, obręb ewidencyjny Nr 7, wraz z prognozą wpływu na środowisko w zakresie:

  1. zmiany na rysunku Nr 1, przebiegu linii zabudowy i wprowadzeniu pasa ochronnego od napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 kV, w obrębie działki ewidencyjnej nr 170 położonej w terenie o symbolu 7.1.10.MNu przy ul. Akacjowej;
  2. zmiany na rysunku Nr 1, polegającej na wprowadzeniu linii zabudowy w terenach o symbolach 7.1.11.MNu i 7.1.15.U od strony ul. Akacjowej;
  3. zmiany tekstu planu dla terenów o symbolach 7.1.19.U (położonego przy ul. Wyzwolenia) i 7.4.32.U (położonego przy ul. Katowickiej), polegającej na wprowadzeniu nowego brzmienia tiretu szóstego w § 6 ust. 18 pkt 2 lit. b oraz tiretu szóstego w § 9 ust. 26 pkt 2 lit. b o treści: "teren należy do rodzaju terenu o dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniowo-usługową";
  4. zmiany tekstu planu dla terenu o symbolu 7.1.23.P (położonego przy ul. Tomaszowskiej), polegającej na wprowadzeniu nowego brzmienia tiretu piątego w § 6 ust. 21 pkt 2 lit. b o treści:"teren nie podlega ochronie przed hałasem w myśl przepisów odrębnych;"
  5. zmiany tekstu planu dla terenu o symbolu 7.2.21.U (położonego przy ul. Katowickiej), polegającej na wykreśleniu z treści § 7 ust. 15 pkt 2 lit. e wskaźnika miejsc do parkowania pojazdów osobowych na jedno mieszkanie;
  6. zmiany tekstu planu dla terenu o symbolu 7.2.3.KD-D (położonego w rejonie ul. Katowickiej), polegającej na wprowadzeniu nowego brzmienia lit. b w § 7 ust. 4 pkt 2 o treści: "b) szerokość pasa drogowego 10 m, z uwzględnieniem trójkątnych poszerzeń pasa drogowego w obrębie skrzyżowań, o długości boków równoległych do osi jezdni 5 m,"

            Ponowne wyłożenie części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  miasta Rawa Mazowiecka, obręb ewidencyjny Nr 7, w ww. zakresie nastąpi w dniach od 4 listopada 2019 r. do 4 grudnia 2019 r. w Wydziale Gospodarki Terenami Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego Nr 4, pokój nr 19, w godz. urzędowania.

            Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28 listopada 2019 r. o godz.12:00 w Wydziale Gospodarki Terenami Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego Nr 4, pokój nr 20.

            Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 grudnia 2019 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka. Nieuwzględnione uwagi zostaną przedłożone Radzie Miasta Rawa Mazowiecka do rozstrzygnięcia.

 

Rawa Mazowiecka, dnia 24 października 2019 r.

 

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2349
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-03-18 20:11

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5451815
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-18 10:13

Stopka strony