Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

  • Oferty pracy

Treść strony

Nabór na wolne stanowisko pracy

DYREKTOR MOPS W RAWIE MAZOWIECKIEJ OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Inspektor w Dziale Świadczeń Rodzinnych w MOPS

I. Nazwa i adres jednostki

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej

ul. Kościuszki 5, 96-200 Rawa Mazowiecka

II. Stanowisko

Inspektor

III. Wymagania niezbędne:

1. Wykształcenie:

- wyższe, umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku (preferowane: administracja, polityka społeczna, ekonomia, prawo)

2. Staż pracy: co najmniej 2 lata

3. Inne

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe,

- nieposzlakowana opinia.

IV. Wymagania dodatkowe:

- doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku

- dobra znajomość ustawy o świadczeniach rodzinnych,

- dobra znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,

- znajomość kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,

- ogólna znajomość przepisów określających zadania gminy, w tym: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych

- znajomość programu do obsługi świadczeń rodzinnych firmy Sygnity

- dobra znajomość obsługi komputera (Microsoft Office, środowisko Windows),

- samodzielność w wykonywaniu zadań,

- umiejętność dobrej organizacji czasu pracy,

- kreatywność,

- komunikatywność,

V. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) Obsługa interesantów polegająca w szczególności na:

- wydawanie formularzy dotyczących świadczeń rodzinnych

- udzielanie informacji z zakresu świadczeń rodzinnych

- przyjmowanie wniosków wraz z pełną dokumentacją w sprawie ustalania prawa do świadczeń rodzinnych

- przygotowywanie – w tym na wniosek interesanta - zaświadczeń z zakresu świadczeń rodzinnych.

2) Ustalanie prawa do świadczeń rodzinnych

3) Opracowywanie i przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń rodzinnych.

4) Wprowadzanie danych do systemu informatycznego, nadawanie numerów identyfikacyjnych.

5) Sporządzanie i weryfikowanie list wypłat świadczeń rodzinnych.

6) Prowadzenie ewidencji realizowanych świadczeń – kart świadczeń.

7)Przygotowywanie informacji niezbędnych do zgłoszenia/wyrejestrowania świadczeniobiorców objętych ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym

8) Sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych i zapotrzebowań na środki finansowe,

9)Wykonywanie na zlecenie bezpośredniego przełożonego innych czynności służących zapewnieniu właściwej realizacji zadań określonych w przepisach prawa, Regulaminie Organizacyjnym, Regulaminie Pracy oraz Statucie MOPS.

VI. Warunki pracy na danym stanowisku

- praca biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy, 8 godzin na dobę i 40 godzin na tydzień

- praca przy komputerze

- bezpośrednia styczność z interesantami

- praca w lokalu na I piętrze w budynku bez windy, bez możliwości dojazdu na piętro wózkiem inwalidzkim

VII. W listopadzie 2014 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MOPS w Rawie Mazowieckiej, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

VIII. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,

b) curriculum vitae,

c) kopie świadectw pracy,

d) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

e) kopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

f) oświadczenia:

- o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe,

- o stanie zdrowia,

- o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych

- o korzystaniu z pełni praw publicznych

g) kwestionariusz osobowy zgodny z wzorem stanowiącym załącznik do ogłoszenia o naborze.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny oraz CV( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014r., poz 1182) oraz ustawą z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014r., poz. 1202)”.

IX. Termin i miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w Sekretariacie MOPS Rawa Mazowiecka ul. Kościuszki 5 lub listownie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Kościuszki 5 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko inspektora w Dziale Świadczeń Rodzinnych w MOPS”, w terminie do dnia 05.01.2015 roku, godz. 1400.

Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Z pracownikiem podejmującym po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony wynoszący 6 miesięcy z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Przez osobę podejmującą pracę po raz pierwszy rozumie się osobę, która nie była wcześniej zatrudniona w jednostkach wymienionych w art.2 ustawy z dnia 28.11.2008r. O pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014r. Poz.1202) na czas nieokreślony albo na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy i nie odbyła służby przygotowawczej zakończonej zdaniem egzaminu z wynikiem pozytywnym.

Dla pracownika podejmującego pracę po raz pierwszy zostanie zorganizowana służba przygotowawcza, zakończona egzaminem, którego zdanie z wynikiem pozytywnym jest warunkiem dalszego zatrudnienia.

Sposób przeprowadzania naboru określają przepisy art.13-15 ustawy o pracownikach samorządowych.

W toku naboru komisja wyłoni nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu wymagania dodatkowe i z wyłonionymi w ten sposób kandydatami przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne, w celu sprawdzenia ich wiedzy i umiejętności do pracy na aplikowane stanowisko.

Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.

W w/w naborze mogą uczestniczyć obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej adres www.bip.rawamazowiecka.pl oraz na tablicy informacyjnej MOPS.

Rawa Mazowiecka, 23.12.2014r

 

 


 

 

 

 

  • autor informacji: A.Zimecka
    data wytworzenia: 2014-12-23
  • opublikował: Agnieszka Zimecka MOPS
    data publikacji: 2014-12-23 15:38
  • zmodyfikował: Agnieszka Zimecka MOPS
    ostatnia modyfikacja: 2014-12-23 15:26

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 212696
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-07-04 09:14

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5133316
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-03-31 10:55

Stopka strony