Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

 • Oferty pracy

Treść strony

Nabór na wolne stanowisko pracy

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Referent w Wydziale Gospodarki Terenami Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka

 

 1. Wymagania niezbędne:
 1. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 2. niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 3. nieposzlakowana opinia,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku pracy,
 5. znajomość przepisów prawnych z zakresu:

- kodeksu postępowania administracyjnego,

- ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

- ustawy o gospodarce nieruchomościami,

- ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej,

- zagadnień dyrektywy INSPIRE w zakresie zbiorów i usług danych przestrzennych.

     f. posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na  danym    stanowisku:

- wykształcenie wyższe z zakresu gospodarki przestrzennej, architektury, architektury krajobrazu lub administracyjne,

            - wymagane 2 lata stażu pracy, w tym co najmniej 1 rok w jednostkach samorządu

          terytorialnego,

g. znajomość programu EWMAPA 11 FB potwierdzona zaświadczeniem lub certyfikatem. Umiejętność kalibracji i wektoryzacji map w powyższym programie.

    h.znajomość programów EWOPIS – poziom podstawowy,

i. umiejętność tworzenia metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych,

j. umiejętność korzystania z infrastruktury informacji przestrzennej, m.in. geoportalu krajowego, wojewódzkiego i powiatowego,

    k. umiejętność korzystania z usług udostępniania danych przestrzennych w internecie w    postaci rastrowej w standardzie WMS.

 

 1. Wymagania dodatkowe:     
 1. samodzielność, sumienność, dyspozycyjność, dobra organizacja pracy,
 2. wysoki poziom kultury osobistej,
 3. umiejętność pracy w zespole.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 1. koordynowanie prac związanych z wdrożeniem i realizacją Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Rawa Mazowiecka,
 2. bieżąca aktualizacja Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Rawa Mazowiecka polegająca na wprowadzaniu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 3. wykonywanie kalibracji i wektoryzacji map,
 4. prowadzenie akt spraw i przygotowywanie projektów aktów prawnych,
 5. realizacja zadań we współpracy z projektantem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz pozostałymi pracownikami Wydziału.

 

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka w Wydziale Gospodarki Terenami. Bezpieczne warunki pracy. Obsługa komputera, urządzeń biurowych. Współpraca z innymi Wydziałami urzędu oraz innymi instytucjami. Pełny wymiar czasu pracy.

 

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

 

6. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,

b) kwestionariusz osobowy,

c) curriculum vitae,

d) kopie świadectw pracy,

e) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

f) kopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

g) oświadczenia:

- o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe,

- o stanie zdrowia,

- kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Każdy dokument składany w formie kserokopii musi być potwierdzony za zgodność z oryginałem przez składającego ofertę, poprzez użycie zwrotu „stwierdzam zgodność z oryginałem”, miejscowość, data, czytelny podpis.

Dokumenty składane w oryginale muszą być podpisane czytelnie przez kandydata.

 

7. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

 

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w biurze podawczym Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka Pl. Piłsudskiego 5, pokój nr 17 lub listownie na adres: Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, 96-200 Rawa Mazowiecka Pl. Piłsudskiego 5 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko referenta w Wydziale Gospodarki Terenami Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka”, w terminie do dnia 21 stycznia 2015 roku, godz. 14oo. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Wzór kwestionariusza osobowego niezbędnego do złożenia oferty pracy dostępny jest do pobrania na stronie www.bip.rawamazowiecka.pl bądź w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, pokój nr 17 w godzinach pracy Urzędu.

Z pracownikiem podejmującym po raz pierwszy pracę zostanie zawarta umowa na czas określony. Pozytywny wynik egzaminu kończącego służbę przygotowawczą jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika.

W w/w naborze mogą uczestniczyć obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka informuje kandydatów, że oferty niekompletne (nie zawierające wszystkich obowiązkowo wymaganych danych i dokumentów) oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Nie dopuszcza się uzupełniania dokumentów złożonych w ofertach po upływie terminu na złożenie ofert.

Osoby, których oferty spełnią wymagania formalne zostaną dopuszczone do kolejnego etapu procedury naboru.

O dalszej procedurze naboru i terminach kandydaci będą poinformowani telefonicznie bądź odrębnym pismem.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej adres www.rawamazowiecka.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny oraz CV( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182) oraz ustawą z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1202)”.

 

Rawa Mazowiecka, 2015-01-08

 • opublikował: Elżbieta Muszel Wydział Organizacyjny
  data publikacji: 2015-01-09 13:28
 • zmodyfikował: Elżbieta Muszel Wydział Organizacyjny
  ostatnia modyfikacja: 2015-01-13 14:20

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 227753
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-10-28 08:18

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5549794
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-10-28 08:18

Stopka strony