Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

 • Oferty pracy

Treść strony

Nabór na wolne stanowisko pracy

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Aplikant Straży Miejskiej w Rawie Mazowieckiej

 

 1. Wymagania niezbędne:

a. wykształcenie: średnie lub wyższe,

b. posiadanie obywatelstwa polskiego,

c. ukończenie 21 lat,

d. korzystanie z pełni praw publicznych,

e. nienaganna opinia,

f. sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,

g. nie karalność prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie  popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe

h. uregulowany stosunek do służby wojskowej (przeniesiony do rezerwy).

 1. Wymagania dodatkowe:     

a. mile widziany staż pracy w jednostce straży gminnej (miejskiej) lub podobnych służbach,

b. nienaganna opinia z jednostek wymienionych w pkt  a.,

c. posiadanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia podstawowego dla strażników gminnych(miejskich),

d. prawo jazdy min. kat. B,

e. poświadczone dokumentami uprawianie sportów lub udokumentowane osiągnięcia sportowe.

Predyspozycje osobowościowe: sumienność, uczciwość, odpowiedzialność, rzetelność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, komunikatywność.

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Wynikające z realizacji zadań ustawowych. 

 1. ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,

 2. czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie  określonym w przepisach o ruchu drogowym,

 3. współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków  klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,

 4. zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów , do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków  zdarzenia,

 5.  ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,

 6.  współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń  i imprez publicznych,

 7. doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się   w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,

 8.  informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń , a także    inicjowanie  i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie  popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,

 9.  konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

Związane z pełnieniem służby patrolowej.

 1. przestrzeganie ustalonego regulaminu pracy,
 2. pełnienie służby patrolowej i na posterunku zgodnie z przepisami wewnętrznymi,
 3. przebywanie w rejonie wyznaczonego posterunku lub na wyznaczonej trasie,
 4. zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń,
 5. ujawnianie sprawców wykroczeń i ich karanie,
 6. ujmowanie sprawców przestępstw na gorącym uczynku,
 7. udzielanie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym,
 8. podejmowanie interwencji z własnej inicjatywy i na wniosek obywateli,
 9. noszenie przepisowego umundurowania – zgodnie z obowiązującym zarządzeniem w sprawie regulaminu mundurowego,
 10.  noszenie uzbrojenia, wyposażenia oraz dokumentów służbowych,
 11. dbałość o powierzone mienie, środki przymusu bezpośredniego oraz ich  stan techniczny i konserwację,
 12. ochrona wiadomości stanowiących tajemnicę państwową i służbową,
 13. niezwłoczne zgłaszanie przełożonemu utraty elementów uzbrojenia i  umundurowania,
 14. niezwłoczne informowanie przełożonych o zaistniałych w czasie służby sytuacjach nadzwyczajnych,
 15.  każdorazowe dokumentowanie użycia środków przymusu bezpośredniego,
 16. dokumentowanie przebiegu służby w notatniku służbowym,
 17. sporządzanie innej dokumentacji z przebiegu służby,
 18. terminowego rozliczania się z pobranych bloczków mandatów karnych  zgodnie z obowiązującym Rozkazami Komendanta Straży Miejskiej,
 19. przestrzeganie przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych,
 20. zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami,  przełożonymi, podwładnymi i współpracownikami,
 21.  rzetelne i efektywne wykonywanie obowiązków służbowych,
 22.  we wszystkich podejmowanych działaniach mieć na uwadze przestrzeganie prawa oraz poszanowanie godności obywateli,
 23.  dokładne i sumienne wykonywanie poleceń przełożonych,
 24. w miarę możliwości udzielanie obywatelom pomocy,
 25.  wykonywanie innych poleceń przełożonych związanych ze służbą,
 26. zgłaszanie przełożonym wniosków dot. usprawnienia pracy,
 27. wykonywanie innych określonych zadań w zakresie profilaktyki i  przeciwdziałania zjawiskom patologicznym.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.

Praca w terenie i na wolnym powietrzu.

Praca w systemie zmianowym.

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

6. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,

b) kwestionariusz osobowy,

c) curriculum vitae,

d) kopie świadectw pracy,

e) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

f) kserokopia książeczki wojskowej z terminem odbycia służby wojskowej lub informacją o uregulowanym stosunku do służby wojskowej (dot. mężczyzn),

g) kopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

h) oświadczenia:

- o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

- o stanie zdrowia fizycznego i psychicznego,

- kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Każdy dokument składany w formie kserokopii musi być potwierdzony za zgodność z oryginałem przez składającego ofertę, poprzez użycie zwrotu „stwierdzam zgodność z oryginałem”, miejscowość, data, czytelny podpis.

Dokumenty składane w oryginale muszą być podpisane czytelnie przez kandydata.

7. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w biurze podawczym Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka Pl. Piłsudskiego 5, pokój nr 17 lub listownie na adres: Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, 96-200 Rawa Mazowiecka Pl. Piłsudskiego 5 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Aplikanta Straży Miejskiej w Rawie Mazowieckiej”, w terminie do dnia 22 stycznia 2015 roku, godz. 14oo. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Wzór kwestionariusza osobowego niezbędnego do złożenia oferty pracy dostępny jest do pobrania na stronie www.bip.rawamazowiecka.pl bądź w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, pokój nr 17 w godzinach pracy Urzędu.

Z pracownikiem zostanie zawarta umowa na czas określony. Pozytywny wynik ukończenia szkolenia podstawowego jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika.

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka informuje kandydatów, że oferty niekompletne (nie zawierające wszystkich obowiązkowo wymaganych danych i dokumentów) oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Nie dopuszcza się uzupełniania dokumentów złożonych w ofertach po upływie terminu na złożenie ofert.

Osoby, których oferty spełnią wymagania formalne zostaną dopuszczone do kolejnego etapu procedury naboru.

O dalszej procedurze naboru i terminach kandydaci będą poinformowani telefonicznie bądź odrębnym pismem.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej adres www.rawamazowiecka.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny oraz CV( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182) oraz ustawą z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1202)”.

Rawa Mazowiecka, 2015-01-09

 • autor informacji: Elżbieta Muszel Wydział Organizacyjny
  data wytworzenia: 2015-01-09
 • opublikował: Elżbieta Muszel Wydział Organizacyjny
  data publikacji: 2015-01-09 14:51
 • zmodyfikował: Elżbieta Muszel Wydział Organizacyjny
  ostatnia modyfikacja: 2015-01-09 14:50

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 213339
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-07-04 09:14

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5150857
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-04-03 13:45

Stopka strony