Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

 • Oferty pracy

Treść strony

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Młodszy referent w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka

 

I. Nazwa i adres jednostki: Urząd Miasta, 96-200 Rawa Mazowiecka Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 5.

II. Określenie stanowiska: młodszy referent

III. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

1. wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie wyższe,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego  lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • co najmniej 1 rok stażu pracy w administracji państwowej bądź samorządowej.

    2. wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów prawa z zakresu gospodarki komunalnej, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, postępowania administracyjnego oraz funkcjonowania samorządu gminnego,
 • umiejętność kompleksowego wykorzystania swojej wiedzy,
 • umiejętność planowania i organizacji pracy własnej,
 • kreatywność, samodzielność,
 • znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego oraz Internetu,
 • posiadanie prawa jazdy kat. B,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dyspozycyjność, obowiązkowość, rzetelność, staranność,
 • wysoka kultura osobista                   

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • obsługa programu komputerowego w zakresie ewidencji odpadów,
 • monitorowanie i analiza złożonych dokumentów (deklaracji, oświadczeń, wpisu do rejestru działalności regulowanej),
 •  sporządzanie sprawozdań z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie,
 • przygotowywanie dokumentacji przetargowej oraz prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w zakresie gospodarki odpadami,
 • przygotowywanie projektów uchwał,
 • archiwizowanie dokumentów z zadań powierzonych do wykonania,
 • opracowywanie i aktualizacja regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie,
 • inne zadania zlecone przez Naczelnika Wydziału oraz Burmistrza Miasta. 

V. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 • praca w wymiarze 1 etatu,
 • 40 godzin tygodniowo,
 • miejsce pracy: Urząd Miasta w Rawie Mazowieckiej, Plac Piłsudskiego 4,
 • umowa o pracę: pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony,
 • specyfika pracy: praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

VI. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6 %.

VII. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. kwestionariusz osobowy,
 3. curriculum vitae,
 4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz staż pracy,
 5. kopie świadectw pracy,
 6. kopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
 7. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność ( w przypadku osób niepełnosprawnych)
 8. oświadczenia:
  1. o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  2. o stanie zdrowia pozwalającym na podjęcie zatrudnia na stanowisku wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
  3. o posiadaniu obywatelstwa polskiego oraz korzystaniu z pełni praw publicznych

Każdy dokument składany w formie kserokopii musi być potwierdzony za zgodność z oryginałem przez składającego ofertę, poprzez użycie zwrotu „stwierdzam zgodność z oryginałem”, miejscowość, data, czytelny podpis.

Dokumenty składane w oryginale muszą być podpisane czytelnie przez kandydata.

VIII. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w biurze podawczym Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka Pl. Piłsudskiego 5, pokój nr 17 lub listownie na adres: Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, 96-200 Rawa Mazowiecka Pl. Piłsudskiego 5 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko młodszy referent w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka”, w terminie do dnia 20 czerwca 2016 roku, godz. 14oo. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

W przypadku ofert nadesłanych listownie liczy się data wpłynięcia oferty do Urzędu.

Wzór kwestionariusza osobowego niezbędnego do złożenia oferty pracy dostępny jest do pobrania na stronie www.bip.rawamazowiecka.pl bądź w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, pokój nr 17 w godzinach pracy Urzędu.

Z pracownikiem podejmującym po raz pierwszy pracę zostanie zawarta umowa na czas określony. Pozytywny wynik egzaminu kończącego służbę przygotowawczą jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika.

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka informuje kandydatów, że oferty niekompletne (nie zawierające wszystkich obowiązkowo wymaganych danych i dokumentów) oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Nie dopuszcza się uzupełniania dokumentów złożonych w ofertach po upływie terminu na złożenie ofert.

Osoby, których oferty spełnią wymagania formalne zostaną dopuszczone do kolejnego etapu procedury naboru.

O dalszej procedurze naboru i terminach kandydaci będą poinformowani telefonicznie bądź odrębnym pismem.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej adres www.rawamazowiecka.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny oraz CV( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zmianami) oraz ustawą z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1202 z późniejszymi zmianami)”.

 • opublikował: Elżbieta Muszel Wydział Organizacyjny
  data publikacji: 2016-06-07 15:13
 • zmodyfikował: Elżbieta Muszel Wydział Organizacyjny
  ostatnia modyfikacja: 2016-06-07 15:18

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 211551
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-07-04 09:14

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5109259
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-03-27 13:48

Stopka strony