Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

 • Oferty pracy

Treść strony

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Naczelnik Wydziału Gospodarki Terenami 

Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka

 

I. Nazwa i adres jednostki: Urząd Miasta, 96-200 Rawa Mazowiecka Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 5.

II. Określenie stanowiska: naczelnik wydziału

III. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

1. wymagania niezbędne:

 • co najmniej 5 letni staż pracy,
 • wykształcenie wyższe – preferowane planowanie przestrzenne, architektura, urbanistyka, gospodarka nieruchomościami, administracja,
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
 • niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii,
 • posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie.

      2. wymagania dodatkowe:

 • zdolności organizacyjne i doświadczenie w kierowaniu zespołem ludzkim,
 • predyspozycje kandydata do zajmowania stanowiska urzędniczego: sumienność i staranność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole, samodzielność myślenia i działania, dyspozycyjność, rzetelność, kreatywność,
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • znajomość zagadnień oraz przepisów prawnych, m.in. w zakresie: planowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, KPA, funkcjonowania samorządów, finansów publicznych, prawa budowlanego.

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. kierowanie pracami oraz nadzór nad realizacją zadań należących do Wydziału,
 2. współdziałanie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji państwowej, jak również z innymi instytucjami w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,
 3. organizowanie procesu sporządzania, uzgadniania, zatwierdzania i realizacji ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
 4. ocena aktualności studium i planów miejscowych,
 5. nadzór nad sprawami dotyczącymi gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi zasób miasta (w tym nabywanie, zbywanie, przekształcanie prawa użytkowania wieczystego, obciążanie nieruchomości, podział nieruchomości, oddawanie, przekazywanie i wygaszanie prawa trwałego zarządu, nadawanie numeracji porządkowej),
 6. nadzór nad wdrażaniem systemu informacji przestrzennej,
 7. przygotowywanie projektów aktów prawnych Rady Miasta i Burmistrza oraz innych wydziałów przedkładanych tym organom oraz Komisjom Rady,
 8. współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w sprawach wykraczających poza zakres uprawnień i obowiązków wynikających z podziału kompetencji,
 9. nadzór nad sprawami z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych, rolnictwa, leśnictwa i łowiectwa,
 10. prowadzenie i nadzorowanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych należących do kompetencji Wydziału,
 11. opracowywanie planów rzeczowo-finansowych do projektu budżetu w części dotyczącej Wydziału oraz sprawozdań z wykonania,
 12. sporządzanie sprawozdań, informacji, analiz w zakresie spraw należących do właściwości Wydziału,
 13. wykonywanie innych prac zleconych przez Burmistrza Miasta.

V. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 • stanowisko pracy znajduje się w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka Pl. Piłsudskiego 4, na parterze,
 • praca w wymiarze pełnego etatu – 40 godzin tygodniowo,
 • praca administracyjno-biurowa,
 • pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony,
 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, praca w terenie.

VI. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6 %.

VII. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. kwestionariusz osobowy,
 3. curriculum vitae,
 4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz staż pracy,
 5. kopie świadectw pracy,
 6. kopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 7. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność ( w przypadku osób niepełnosprawnych)
 8. oświadczenia:
  1. o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  2. o stanie zdrowia pozwalającym na podjęcie zatrudnienia na stanowisku wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
  3. o posiadaniu obywatelstwa polskiego oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.

Każdy dokument składany w formie kserokopii musi być potwierdzony za zgodność z oryginałem przez składającego ofertę, poprzez użycie zwrotu „stwierdzam zgodność z oryginałem”, miejscowość, data, czytelny podpis.

Dokumenty składane w oryginale muszą być podpisane czytelnie przez kandydata.

VIII. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w biurze podawczym Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka Pl. Piłsudskiego 5, pokój nr 17 lub listownie na adres: Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, 96-200 Rawa Mazowiecka Pl. Piłsudskiego 5 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Naczelnik Wydziału Gospodarki Terenami Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka”, w terminie do dnia 15 lipca 2016 roku, do godz. 14oo. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

W przypadku ofert nadesłanych listownie liczy się data wpływu oferty do Urzędu.

Wzór kwestionariusza osobowego niezbędnego do złożenia oferty pracy dostępny jest do pobrania na stronie www.bip.rawamazowiecka.pl bądź w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, pokój nr 17 w godzinach pracy Urzędu.

Z pracownikiem podejmującym po raz pierwszy pracę w administracji samorządowej zostanie zawarta umowa na czas określony. Pozytywny wynik egzaminu kończącego służbę przygotowawczą jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika.

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka informuje kandydatów, że oferty niekompletne (nie zawierające wszystkich obowiązkowo wymaganych danych i dokumentów) oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Nie dopuszcza się uzupełniania dokumentów złożonych w ofertach po upływie terminu na złożenie ofert.

Osoby, których oferty spełnią wymagania formalne zostaną dopuszczone do kolejnego etapu procedury naboru.

O dalszej procedurze naboru i terminach kandydaci będą poinformowani telefonicznie bądź odrębnym pismem.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej adres www.rawamazowiecka.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta.

Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny oraz CV( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zmianami) oraz ustawą z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1202 z późniejszymi zmianami)”.

 

 • opublikował: Elżbieta Muszel Wydział Organizacyjny
  data publikacji: 2016-06-14 10:38
 • zmodyfikował: Elżbieta Muszel Wydział Organizacyjny
  ostatnia modyfikacja: 2016-06-14 10:40

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 213316
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-07-04 09:14

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5150747
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-04-03 13:45

Stopka strony