Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

 • Oferty pracy

Treść strony

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Or. 2110.3.2017

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Młodszy referent w Wydziale Organizacyjnym

Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka

 

I. Nazwa i adres jednostki: Urząd Miasta, 96-200 Rawa Mazowiecka Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 5.

II. Określenie stanowiska: młodszy referent

III. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

1. wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe (preferowane: administracja, prawo),
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku..
 1. wymagania dodatkowe:
 • samodzielność w wykonywaniu zadań,
 • dobra znajomość obsługi komputera,
 • dyspozycyjność,
 • sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, bezstronność,

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

  1. Zarządzanie budynkami i lokalami administracyjnymi Urzędu oraz prowadzenie spraw z zakresu budowy, modernizacji, remontów i konserwacji tych budynków i lokali.
  2. Prowadzenie księgi obiektu budowlanego dla budynków Urzędu.
  3. Prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem przeciwpożarowym i przeciwwłamaniowym budynków i lokali Urzędu.
  4. Prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem i prawidłowym funkcjonowaniem łączności telefonicznej.
  5. Prowadzenie analiz i rozliczeń dotyczących kosztów łączności telefonicznej.
  6. Prowadzenie spraw związanych z gospodarką odpadami w Urzędzie Miasta i sporządzanie stosownych sprawozdań w tym zakresie.
  7. Nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości na zewnątrz budynków Urzędu.
  8. Prowadzenie spraw związanych z bieżącą eksploatacją kotłowni.
  9. Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem majątku Urzędu Miasta.
  10. Prowadzenie spraw związanych z opłatami za gospodarcze korzystanie ze środowiska.
  11. Planowanie i realizacja zakupów inwestycyjnych i bieżących sprzętów i urządzeń niezbędnych dla potrzeb Urzędu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.
  12. Przygotowywanie dokumentów swojego stanowiska pracy do archiwizacji zgodnie z obowiązującymi procedurami.
  13. Wywieszanie na tablicy ogłoszeń Urzędu:

                 - obwieszczeń o licytacji,

                 - ogłoszeń o ustanowieniu kuratora dla strony, której miejsce pobytu nie jest znane,

                 - obwieszczeń i pism sądowych,

                 - innych obwieszczeń i pism urzędowych,

                 - pism kuratorów sądowych.

 1. 14. Wykonywanie czynności wynikających z ogłoszenia:

               1) referendum gminnego,

               2) konsultacji społecznych,

               3) spisów powszechnych,

               4) wyborów:

                  - Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

                  - organów stanowiących samorządu terytorialnego,

                  - do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,

                  - przedstawiciela Izby Rolniczej.

 1. 15. Wprowadzanie informacji i danych z Wydziału Organizacyjnego do Biuletynu Informacji Publicznej.
 2. 16. Systematyczna analiza i kontrola wydatków Urzędu w ramach swojego zakresu czynności.
 3. 17. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza Miasta, Zastępcę Burmistrza, Sekretarza Miasta.

V. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1) 40 godzin tygodniowo,

3) miejsce pracy; Urząd Miasta w Rawie Mazowieckiej, Pl. Piłsudskiego 5,

4) umowa o prace; pierwsza umowa o pracę  zawierana jest  na czas określony,

5) specyfikacja pracy; praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

 

VI. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6 %.

 

VII. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. kwestionariusz osobowy,
 3. curriculum vitae,
 4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz staż pracy,
 5. kopie świadectw pracy,
 6. kopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 7. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność ( w przypadku osób niepełnosprawnych)
 8. oświadczenia:
  1. o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  2. o stanie zdrowia pozwalającym na podjęcie zatrudnienia na stanowisku wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
  3. o posiadaniu obywatelstwa polskiego oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.

Każdy dokument składany w formie kserokopii musi być potwierdzony za zgodność z oryginałem przez składającego ofertę, poprzez użycie zwrotu „stwierdzam zgodność z oryginałem”, miejscowość, data, czytelny podpis.

Dokumenty składane w oryginale muszą być podpisane czytelnie przez kandydata.

 

VIII. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w biurze podawczym Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka Pl. Piłsudskiego 5, pokój nr 17 lub listownie na adres: Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, 96-200 Rawa Mazowiecka Pl. Piłsudskiego 5 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Młodszy referent w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka (Or.2110.3.2017)”, w terminie do dnia 31 października 2017 roku, do godz. 14oo. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

W przypadku ofert nadesłanych listownie liczy się data wpływu oferty do Urzędu.

Wzór kwestionariusza osobowego niezbędnego do złożenia oferty pracy dostępny jest do pobrania na stronie www.bip.rawamazowiecka.pl bądź w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, pokój nr 17 w godzinach pracy Urzędu.

Z pracownikiem podejmującym po raz pierwszy pracę w administracji samorządowej zostanie zawarta umowa na czas określony. Pozytywny wynik egzaminu kończącego służbę przygotowawczą jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika.

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka informuje kandydatów, że oferty niekompletne (nie zawierające wszystkich obowiązkowo wymaganych danych i dokumentów) oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Nie dopuszcza się uzupełniania dokumentów złożonych w ofertach po upływie terminu na złożenie ofert.

Osoby, których oferty spełnią wymagania formalne zostaną dopuszczone do kolejnego etapu procedury naboru.

O dalszej procedurze naboru i terminach kandydaci będą poinformowani telefonicznie bądź odrębnym pismem.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej adres www.rawamazowiecka.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta.

 

Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

 

Wymagane dokumenty: list motywacyjny oraz CV( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone podpisaną przez kandydata klauzulą:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) oraz ustawą z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 902 ze zm.)”.

 

Rawa Mazowiecka, 2017-10-19

 

 

 

 • opublikował: Elżbieta Muszel Wydział Organizacyjny
  data publikacji: 2017-10-19 14:09
 • zmodyfikował: Elżbieta Muszel Wydział Organizacyjny
  ostatnia modyfikacja: 2017-10-20 11:13

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 213326
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-07-04 09:14

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Pl. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

tel. +48 46 814 47 11
fax +48 46 814 43 23

e-mail: um@rawamazowiecka.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-16:00
środa: 8:00-17:00
piątek: 8:00-15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5150793
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-04-03 13:45

Stopka strony